Програмні компетентності | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Програмні компетентності

Інтегральна компетентність:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми прикладної математики у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування математичних теорій та методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК01. Здатність виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, знаходити адекватні шляхи щодо їх розв’язання.

ЗК02. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань).

ЗК03.  Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК04. Здатність до самостійного освоєння нових методів дослідження, зміни наукового й науково-виробничого профілю своєї діяльності.

ЗК05. Здатність досліджувати проблеми з використанням системного аналізу, синтезу, комп’ютерного моделювання та методів оптимізації.

ЗК06. Здатність генерувати нові ідеї (креативність), виявляти, ставити та вирішувати проблеми, знаходити оптимальні шляхи щодо їх вирішення.

ЗК07. Здатність аналізувати, верифікувати, оцінювати повноту інформації в ході професійної діяльності, за необхідності доповнювати й синтезувати відсутню інформацію й працювати в умовах невизначеності.

ЗК08. Здатність вести професійну, у тому числі науково-дослідну діяльність, у міжнародному середовищі.

ЗК09. Здатність керувати проектами, організовувати командну роботу, проявляти ініціативу з удосконалення діяльності.

ЗК10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК11. Знання іншої мови(мов).

Спеціальні (фахові) компетентності (ФК):

ФК01. Здатність застосовувати відповідні математичні, наукові і технічні методи, а також комп'ютерне програмне забезпечення для розв’язання задач в сфері математичного та комп’ютерного моделювання.

ФК02. Здатність продемонструвати знання і розуміння наукових фактів, концепцій, теорій, принципів і методів, необхідних для підтримки освітніх програм з прикладної математики.

ФК03. Здатність до дослідницької та/або інноваційної діяльності, до збирання, обробки, аналізу та систематизації науково-технічної інформації, щодо предметної області та напрямку роботи.

ФК04. Розуміння сучасних напрямів та економічних преференцій інноваційного розвитку ІТ підприємств (новітні підходи організації бізнесу, застосування програмних, апаратних, мережних, математичних, технологічних, ергономічних та інших  засобів) з метою вирішення актуальних задач ведення бізнесу.

ФК05. Здатність визначати наявність, класифікаційну приналежність об’єкта інтелектуальної власності та відповідність його умовам правової охорони, оволодіння навиками кваліфікації результатів творчої діяльності.

ФК06. Здатність організовувати й проводити наукові дослідження, пов’язані з розробкою математичних, функціональних та комп’ютерних моделей бізнес-процесів, побудови і практичного застосування моделей організаційно-економічних і виробничо-технічних систем.

ФК07.  Здатність розробляти плани і проекти для забезпечення досягнення поставленої певної мети з урахуванням всіх аспектів вирішуваної проблеми.

ФК08. Здатність застосовувати математичну теорію організації і планування експерименту, розробляти плани проведення досліджень, вибирати алгоритми опрацювання інформації, а також застосовувати необхідне програмне забезпечення для автоматизації обчислень.

ФК09.   Здатність аналізувати та використовувати різні джерела інформації для проведення розрахунків та складати прогноз основних показників діяльності об’єкта, який досліджується.

ФК10. Здатність проводити патентні дослідження з метою забезпечення патентоспроможності проектованих виробів (проектів/документації).

ФК11. Здатність використовувати механізми обробки і подання знань в інтелектуальних системах.

ФК12. Здатність розуміти і аналізувати напрями розвитку сучасних програмно-алгоритмічних технологій, прикладної теорії побудови математичних моделей і їх реалізації, теорії і практики керівництва проектами зі створення інтелектуальних систем.

ФК13. Здатність до самостійної науково-дослідної діяльності (аналіз, співставлення, систематизація, абстрагування, моделювання, перевірка достовірності даних, прийняття рішень та ін.), готовність генерувати та використовувати нові ідеї.

ФК14. Здатність застосовувати нові підходи при побудові алгоритмів розв’язання проблем математичного напрямку, зокрема, для аналізу складних процесів, які супроводжують соціально обумовлені явища в суспільстві та великих колективах істот.

ФК15. Здатність побудови моделей та використання інтелектуальних методів розв’язання задач у слабоформалізованих галузях

ФК16. Здатність до розв'язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної інформації та суперечливих вимог.

Предметні олімпіади у форматі НМТ