Характеристика освітньої програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Характеристика освітньої програми 

Опис предметної області:   

Об’єкт вивчення:математичні методи, моделі, алгоритми та програмне забезпечення, що призначені для дослідження, аналізу, проектування процесів і систем в різноманітних конкретних предметних областях

Мета навчання: підготовка фахівців, здатних:

- формулювати, розв’язувати й узагальнювати практичні задачі з використанням фундаментальних та спеціальних прикладних методів математичних і комп’ютерних наук;

- розв’язувати задачі математичного моделювання процесів і явищ в умовах невизначеності та неповноти інформації щодо функціонування системи об’єктів;

 

- будувати, досліджувати та застосовувати математичні моделі, що ґрунтуються на даних та на знаннях, створювати та експлуатувати програмне забезпечення.

Теоретичний зміст предметної області:математичні методи, що застосовуються в науці, інженерії, бізнесі та промисловості, а також алгоритми і програмні засоби їх реалізації

Методи, методики та технології:

- прикладні математичні методи та алгоритми;

- методики розв’язання інженерних, наукових, соціально-економічних задач за допомогою спеціалізованих програмних засобів;

- інформаційні технології проведення комп’ютерного моделювання та обчислювального експерименту, інтелектуального аналізу даних.

Інструменти та обладнання: комп’ютер, комп’ютерні та соціальні мережі, спеціалізовані програмні засоби

Орієнтація освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна програма підготовки магістра 

Основний фокус освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна програма встановлює кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускників закладу вищої освіти зі спеціальності 113 «Прикладна математика» освітнього ступеня «магістр» і державні вимоги до властивостей та якостей особи, що здобула певний освітній рівень відповідного фахового спрямування за освітньо-професійною програмою «Обчислювальний інтелект».

Особливості освітньо-професійної програми:

Освітня програма спрямована на вивчення систем та мов програмування, які сприятимуть реалізації напряму наскрізного підходу до систем автоматизованого проектування, що починається з побудови моделі і закінчується її виготовленням на станках з числовим програмним управлінням.

Практика проводиться на підприємствах різних галузей промисловості

Предметні олімпіади у форматі НМТ