Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів 

Код КОНП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

ОК1

Математичне і фізичне моделювання енергетичних процесів

6

іспит

ОК2

Нормативно-правова база в енергетиці

4

залік

ОК3

Практична підготовка

10

диф. залік

ОК4

Кваліфікаційна робота магістра

20

атестація

ОК5

Системи вимірювання, обліку і керування енерговикористанням

3

іспит

ОК6

Енергозбереження засобами електричного приводу

4

іспит

ОК7

Енергозбереження засобами електричного приводу - КР

2

диф. залік

ОК8

Теплові і атомні електростанції

4

іспит

ОК9

Теплові і атомні електростанції (КР)

2

диф. залік

ОК10

Комплексні енергетичні установки з нетрадиційними джерелами енергії

5

іспит

ОК11

Технологія виробництва перетворювачів нетрадиційних енергоустановок

4

залік

ОК12

Випробування нетрадиційних енергетичних установок

3

іспит

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

67 

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

ВБ1

Проблеми безпеки людини в умовах виробництва та побуті

4

іспит

ВБ2

Іноземна мова за професійним спрямуванням

4

залік

ВБ3

Питання інтелектуальної власності та науково-інженерних розробок

4

залік

ВБ4

Дисципліна індивідуального вибору 1*

5

іспит

ВБ5

Дисципліна індивідуального вибору 2*

6

іспит

  Загальний обсяг вибіркових компонент:

23

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90

*Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках освітніх компонент ВБ4-ВБ5, які пропонують кафедри Університету відповідно до напрямів своєї діяльності у рамках науково-методичних комісій Університету, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання. Переліки складових освітніх компонент ВБ4-ВБ5 можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

Предметні олімпіади у форматі НМТ