Менеджмент (ID 18283) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-професійної програми
"Менеджмент"  (ID 18283)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування

Ступінь вищої освіти: магістр

Галузь знань:  07  "Управління та адміністрування"

Спеціальність: 073 "Менеджмент"

Кваліфікація в дипломі: магістр менеджменту

Офіційна назва освітньо-професійної програми:Менеджмент

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом магістра, одиничний 90 кредитів ЄКТС / 1 рік 4 місяця

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію: № 1116 від 29 січня 2021 року видано Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (рішення НА від 26 січня 2021 року, протокол № 1). Термін дії до 01 липня 2026 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХАІ».

Цикл/рівень: НРК України - 7 рівень, FQ-EHEA - другий цикл, EQF-LLL - 7 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень магістра за умови наявності ступеня бакалавра

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами  

Мета освітньо-професійної програми:

Полягає у формуванні нового покоління управлінців компетентності яких відповідають сучасним вимогам роботодавців та перспективі роботи на ринку праці, здатних здійснювати професійну діяльність на основі інформаційних систем і технологій та базових управлінських понять, вміючих системно та інноваційно мислити, виконувати нетипові завдання дослідницького характеру, керуватися принципами гуманності та вирішувати практичні проблеми і складні спеціалізовані задачі у сфері управління організаціями та їх підрозділами в умовах глобального процесу цифровізації з урахуванням специфіки аерокосмічної галузі

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Магістр з менеджменту за освітньою програмою «Менеджмент» може обіймати первинні посади за професійними назвами робіт класифікаційного угруповання «Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів», що характеризуються спеціальними професійними компетенціями відповідно до узагальненого об'єкта діяльності:

- 1452 Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі 

- 1453 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами та їх ремонті 

- 1453.1 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими товарами 

- 1453.2 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами

- 1454 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами 

- 1455 Менеджери (управителі) в готелях та інших місцях розміщення 

- 1455.1 Менеджери (управителі) в готельному господарстві 

- 1456 Менеджери (управителі) з організації харчування

- 147 Менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю, здавання під найом та послуг юридичним особам 

- 1471 Менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб 

- 1472 Менеджери (управителі) у сфері оренди машин та устаткування 

- 1473 Менеджери (управителі) у сфері надання інформації 

- 1474 Менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок 

- 1475.2 Менеджери (управителі) з бухгалтерського обліку 

- 1475.3 Менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки 

- 1475.4 Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління

- 1476.1 Менеджери (управителі) з реклами

- 1477 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу

- 1477.1 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу

- 1483 Менеджери (управителі) у соціальній сфері

- 149 Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності

- 1491 Менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві

- 1493 Менеджери (управителі) систем якості 

- 1496 Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної відповідальності

- 1210  Керівники підприємств, установ та організацій

Академічні права випускників: Мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти – доктора філософії. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, есе, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційна робота магістра та її захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ