Космічний моніторинг Землі (ID 418) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-професійної програми
"Космічний моніторинг Землі" (ID 418)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра геоінформаційних технологій та космічного моніторингу Землі

Ступінь вищої освіти: магістр

Кваліфікація в дипломі: магістр наук про Землю галузі знань природничі науки

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Космічний моніторинг Землі

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом магістра, одиничний 90 кредитів ЄКТС / 1 рік 4 місяця 

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію: Серія УД № 21007563 від 08 січня 2019 року. Термін дії до 01 липня 2024 року.

Цикл/рівень: Другий (магістерський) рівень. НРК України - 7 рівень, FQ-EHEA - другий цикл, EQF-LLL - 7 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень магістра за умови наявності ступеня бакалавра

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами

Термін дії освітньо-професійної програми: До введення в дію нової освітньо-наукової програми та або змін до стандарту вищої освіти. Перегляд освітньої програми здійснюється не рідше ніж один раз на 5 років або за вимогою стейкхолдерів. З метою вдосконалення або модернізації гарант освітньої програми може вносити необхідні зміни або доповнення протягом цього терміну з урахуванням пропозицій різних груп стейкхолдерів

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка висококваліфікованих фахівців (магістрів) у галузі наук про Землю та космічного моніторингу Землі на базі геоінформаційних технологій, компетентності яких відповідають сучасним вимогам роботодавців та перспективі роботи на ринку праці у сферах геосистемного моніторингу навколишнього середовища, дистанційного зондування Землі, з урахуванням специфіки аерокосмічної галузі, а також в суміжних галузях

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування:Магістр може обіймати в галузі наук про Землю наступні первинні посади: фахівця з геосистемного моніторингу навколишнього середовища, з дистанційного зондування землі та аерокосмічного моніторингу, з управління природокористуванням,  а також фотограмметриста, ГІС спеціаліста та ін.

Академічні права випускників:Можливість навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи

Оцінювання:Письмові іспити, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційна робота та її захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ