Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів 

Код КОНП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОП

OK1

Проєктування сучасних машин (CAD)

5,0

Іспит

OK2

Проєктування сучасних машин (CAD) (КП)

2,0

Диф. залік

OK3

Комп'ютерна механіка

4,0

Іспит

ОК4

Комп'ютерна механіка (КП)

2,0

Диф. залік

OK5

Теоретичні основи інженерного аналізу

6,0

Іспит

OK6

Інженерний аналіз конструкцій (CAD, CAE)

5,0

Іспит

OK7

Експлуатація і обслуговування машин протягом їх життєвого цикла

5,0

Іспит

OK8

Сучасні методи моделювання проведення випробувань (CAE)

4,0

Іспит

OK9

Практична підготовка

10

Диф. залік

OK10

Кваліфікаційна робота

20

Атестація

ОК11

Scientific Foreign Language

3,0

Залік

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

66

Вибіркові компоненти ОП

ВК1

Проблеми безпеки людини в умовах виробництва та побуті

4,0

Іспит

ВК2

Інформаційне забезпечення проєктування та виробництва

5,0

Іспит

ВК3

Питання інтелектуальної власності та науково-інженерних розробок

4,0

Залік

ВК4

Дисципліна індивідуального вибору 1*

5,0

Іспит

ВК5

Дисципліна індивідуального вибору 2*

6,0

Іспит

Загальний обсяг вибіркових компонент:

24

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90

*Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках освітніх компонент ВК4 та ВК5, які пропонують кафедри Університету відповідно до напрямів своєї діяльності у рамках науково-методичних комісій Університету, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання. Переліки складових освітніх компонент ВК4 та ВК5 можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК

Предметні олімпіади у форматі НМТ