Комп’ютерний інжиніринг (ID 28156) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-професійної програми
"Комп’ютерний інжиніринг" (ID 28156)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра теоретичної механіки, машинознавства і роботомеханічних систем

Ступінь вищої освіти: магістр

Галузі знань: 13 "Механічна інженерія"

Спеціальність: 133 "Галузеве машинобудування"

Кваліфікація в дипломі: магістр з галузевого машинобудування

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Комп’ютерний інжиніринг

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Одиничний, 90 кредитів ЄКТС / 1 рік 4 місяця

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію: №952 виданий 18 грудня 2020 року, виданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (рішення НА від 15 грудня 2020 року, протокол № 24). Період акредитації: до 01 липня 2026 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХІА»

Цикл/рівень: НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 рівень

Передумови:Наявність ступеня бакалавра

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї або декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами

Мета освітньо-професійної програми:

Формування особистості фахівця здатного отримувати спеціалізовані концептуальні знання системного комп’ютерного інжинірингу, що включають сучасні наукові здобутки у сфері галузевого машинобудування, з урахуванням потреб аерокосмічної галузі, і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування:Магістр може обіймати посади в галузі машинобудування відповідно до кваліфікації магістра з галузевого машинобудування за освітньою програмою «Комп’ютерний інжиніринг»: інженер-конструктор; конструктор; інженер-технолог; інженер; інженер-механік; консультант (у певній галузі інженерної справи)

Академічні права випускників: Особа має право продовжити освіту за третім (доктор філософії) рівнем вищої освіти, а також додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Навчальні заняття; практична підготовка, самостійна робота; контрольні заходи. Студентсько-центроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення

Оцінювання: Поточний модульний контроль, залік, екзамен, звіти з практик, презентації, кваліфікаційна робота і її захист.

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюється за чотирибальною шкалою – 4-бальна національна шкала (відмінно, добре, задовільно, незадовільно); 2-рівнева національна шкала (зараховано/не зараховано); 100-бальна шкала

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ