Інжиніринг та експлуатація теплоенергетичних систем (ID 50311) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-професійної програми
"Інжиніринг та експлуатація
теплоенергетичних систем" (ID 50311)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра аерокосмічної теплотехніки

Ступінь вищої освіти: магістр

Галузь знань: 14 Електрична інженерія

Спеціальність: 144 Теплоенергетика

Кваліфікація: магістр з теплоенергетики

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Інжиніринг та експлуатація теплоенергетичних систем

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом магістра, одиничний, термін навчання 1 рік 4 місяця, 90 кредитів ЄКТС

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію освітньої програми: №2683, виданий 20 грудня 2021 року, відповідно до рішення НА від 15 грудня 2021 року, протокол №19. Період дії до 01 липня 2027 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХАІ».

Цикл/рівень: НРК України - 7 рівень, FQ-EHEA - другий цикл, EQF-LLL - 7 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень магістра за умови наявності ступеня бакалавра

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами.  

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка висококваліфікованих фахівців (магістрів), здатних вирішувати складні задачі і проблеми в енергетичній, аерокосмічній та суміжних галузях, що пов’язані з одержанням, ефективним та екологічним використанням різних видів енергії, засобами та технологіями проектування, монтажу, експлуатації енергетичного обладнання, визначенням напрямків енергозбереження, виконанням досліджень та техніко-економічним обґрунтуванням та експертизою проектів, інноваційною професійною діяльністю

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування:Первинні посади інженера, інженерах-енергетика, інженера-конструктора на підприємствах енергетики, автомобілебудування, суднобудування, авіабудування, двигунобудування, ракетно-космічної техніки, харчової та переробної промисловості, в проектно-конструкторських, наукових і освітніх організаціях, що передбачають наукові дослідження в сфері теплоенергетики, проектування, експлуатацію, обслуговування теплоенергетичного обладнання

Академічні права випускників:Продовження освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної магістерської роботи

Оцінювання:Письмові іспити, звіти з практик, реферати, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційна магістерська робота та її захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ