Інженерія логістичних систем (ID 374) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-професійної програми
"Інженерія логістичних систем" (ID 374)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра теоретичної механіки, машинознавства та роботомеханічних систем

Ступінь вищої освіти: магістр

Галузі знань: 13 "Механічна інженерія"

Спеціальність: 131 "Прикладна механіка"

Кваліфікація в дипломі: магістр з прикладної механіки галузі знань механічна інженерія

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Інженерія логістичних систем

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Одиничний 90 кредитів ЄКТС / 1 рік 4 місяця

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію: Серія НД № 2193841 від 31 жовтня 2017 року, протокол № 110 (наказ Міністерства освіти і науки України від 15 липня 2014 року № 2642л). Термін дії до 01 липня 2024 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХІА»

Цикл/рівень: FQ-EHEA – другий цикл, QF LLL – 7 рівень, HPK – 7 рівень

Передумови: Для здобуття освітнього рівня «магістр» можуть вступати особи, що здобули освітній рівень «бакалавр».

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами  

Мета освітньо-професійної програми:

1. Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за освітньо-професійною програмою «Інженерія логістичних систем», спеціальності 131 «Прикладна механіка» та підготувати до успішного засвоєння складніших програм для наукових дослідників з урахуванням сфер авіації, космонавтики та машинобудування.

2. Формування особистості фахівця здатного використовувати професійно-профільні знання й практичні навички для сучасних методик проектування та технологій при вирішенні інноваційних завдань в галузі інженерії логістичних систем.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Фахівці з механічної інженерії на підприємствах в проектно-конструкторських, наукових і освітніх організаціях на посадах інженера, інженера-конструктора, інженера-технолога, інженера-механіка, а також в інших установах на інженерних посадах.

Академічні права випускників:Особа має право продовжувати освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем для отримання ступеня доктора філософії

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційна робота та її захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ