Інтелектуальні системи та технології (ID 21424) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-професійної програми
"Інтелектуальні системи та технології"  (ID 21424)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра математичного моделювання та штучного інтелекту

Ступінь вищої освіти: магістр 

Кваліфікація в дипломі:Магістр з комп’ютерних наук галузі знань інформаційні технології

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Інтелектуальні системи та технології

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом магістра, одиничний  диплом, термін навчання 1 рік 4 місяці. 90 кредитів ЄКТС 

Наявність акредитації: Сертифікат про акредитацію: Серія УД № 21007967, виданий 25 січня 2019 року. Термін дії до 01 липня 2024 року.

Цикл/рівень: Другий (магістерський) рівень. НРК України - 7 рівень, FQ-EHEA - другий цикл, EQF-LLL - 7 рівень

Передумови: Для здобуття освітнього рівня «магістр» зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» можуть вступати особи, що здобули освітній рівень «бакалавр» та відповідають умовам прийому до закладів вищої освіти поточного року, затверджених Міністерством освіти та науки України.

Програма фахових вступних випробувань для осіб, що здобули попередній рівень вищої освіти за іншими спеціальностями повинна передбачати перевірку володіння особою спеціальними (фаховими) компетентностями та результатами навчання, що визначені стандартом вищої освіти зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами

Термін дії освітньо-професійної програми: До введення в дію нової освітньо-наукової програми та або змін до стандарту вищої освіти. Перегляд освітньої програми здійснюється не рідше ніж один раз на 5 років або за вимогою стейкхолдерів. З метою вдосконалення або модернізації гарант освітньої програми може вносити необхідні зміни або доповнення протягом цього терміну з урахуванням пропозицій різних груп стейкхолдерів

Мета освітньо-професійної програми:

Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за освітньо-професійною програмою «Інтелектуальні системи та технології», спеціальності 122 Комп’ютерні науки та підготувати до успішного засвоєння складніших програм для наукових дослідників. Формування особистості фахівця здатного використовувати професійно-профільні знання й практичні навички для вирішення інноваційних завдань в галузі інтелектуальних систем, у сферах авіації, космонавтики та інших галузях

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Професійна діяльність як професіонала з розробки математичного, інформаційного та програмного забезпечення комп'ютерних систем, у галузі інформаційних технологій, а також адміністратора баз даних і систем.

Магістр може обіймати на підприємствах (виробничі, фінансові, організаційні, ІТ-підприємства) первинні посади фахівця відповідно до Національного класифікатора професій ДК 003:2010:

2131.2 Адміністратор бази даних; Адміністратор даних; Адміністратор доступу; Адміністратор системи; Аналітик комп’ютерних систем; Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення; Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів; Інженер-програміст; Програміст (база даних); Програміст прикладний;

2139.2 Інженер із застосування комп’ютерів;

2310.2 Викладач університетів та закладів освіти.

Місця працевлаштування:навчальні заклади; науково-дослідні, проектно-конструкторські, виробничі, державні та приватні підприємства (фахівці ІТ-підрозділів або ІТ-підприємств).

Академічні права випускників:Здобуття освіти за освітньою програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та здобуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, тестування, захист лабораторних, практичних та розрахункових робіт, захист курсових робіт, захист кваліфікаційної роботи.

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ