Геоінформаційні системи і технології (ID 2142) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-професійної програми
"Геоінформаційні системи і технології" (ID 2142)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра геоінформаційних технологій та космічного моніторингу Землі

Ступінь вищої освіти: магістр

Галузь знань: 19 "Архітектура та будівництво"

Спеціальність: 193 "Геодезія та землеустрій"

Кваліфікація в дипломі: магістр з геодезії та землеустрою галузі знань архітектура та будівництво

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Геоінформаційні системи і технології

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми:Диплом магістра / Одиничний / 90 кредитів ЄКТС / 1 рік 4 місяці 

Наявність акредитації: Сертифікат про акредитацію: Серія УД № 21007773 від 08 січня 2019 року на підставі наказу МОН України від 08 січня 2019 року № 13. Термін дії сертифіката до 01 липня 2024 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХАІ».

Цикл/рівень: НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності освітнього ступеня бакалавра або вищого

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами  

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка висококваліфікованих фахівців (магістрів) у галузі геодезії та землеустрою та геоінформаційних систем і технологій, компетентності яких відповідають сучасним вимогам роботодавців та перспективі роботи на ринку праці у сферах геодезії, землевпорядкування, просторового планування територій, геоінформаційних технологій  з урахуванням специфіки аерокосмічної галузі, а також в суміжних галузях.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування:Магістр може обіймати в галузі геодезії та землеустрою наступні первинні посади: геодезиста, інженера-землевпорядника, адміністратора баз геоданих, фахівця з просторового планування територій,  аерофотозйомки й дистанційного зондування Землі та ін.

Академічні права випускників:Особа має право продовжувати освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем для отримання ступеня доктора філософії

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційна робота та її захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ