Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів 

Код КОНП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОП

ОК1

Цифрові платформи в управлінській діяльності

4

залік 

ОК2

Методологія та організація наукових досліджень

4

залік  

ОКЗ

Іноземна мова за професійним спрямуванням

3

залік

ОК4

Управління стратегічними змінами

5

іспит 

ОК5

Управління проектами

4

іспит  

ОК6

Бізнес-аналітика

5

іспит  

ОК7

Економічний розвиток підприємства

5

іспит

ОК8

Управління потенціалом підприємства

5

іспит

ОК9

Економічний розвиток підприємства (КР)

2

диф.залік

ОК10

Переддипломна практика

10

диф. залік

ОК11

Кваліфікаційна робота магістра

20

атестація

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

67 

Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий блок дисциплін Minor*

ВК1

Minor. Дисципліна 1

5

залік

ВК2

Minor. Дисципліна 2

5

залік

Окремі вибіркові дисципліни

ВК3

Професійні комунікації іноземною мовою

4

залік

ВК4

Дисципліна індивідуального вибору 1**

4

залік

ВК5

Дисципліна індивідуального вибору 2**

5

залік

Загальний обсяг вибіркових компонент:

23 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90 

*Загальноуніверситетський блок, в якому блоки дисциплін для вибору пропонують кафедри Університету, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання, які можуть передбачати здобуття часткової професійної кваліфікації. До складу кожного блоку Minor входять чотири послідовних освітніх компоненти обсягом п’ять кредитів кожна. Здобувач може обрати будь-який блок дисциплін Minor. Блоки дисциплін Minor можуть оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

**Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках освітніх компонент ВК4-ВК5, які пропонують кафедри Університету відповідно до напрямів своєї діяльності у рамках науково-методичних комісій Університету, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання. Переліки складових освітніх компонент ВК4-ВК5 можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

Предметні олімпіади у форматі НМТ