Документознавство та інформаційна діяльність (ID 379) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-професійної програми
"Документознавство та інформаційна діяльність"  (ID 379)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра документознавства та української мови 

Ступінь вищої освіти: магістр

Галузь знань:  02 "Культура і мистецтво"

Спеціальність: 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна  справа"

Кваліфікація: магістр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Документознавство та інформаційна діяльність

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Одиничний 90 кредитів ЄКТС / 1 рік 4 місяця

Наявність акредитації: Сертифікат про акредитацію: серія УД №21008012 від 08 січня 2019 року виданий 08 січня 2019 року на підставі наказу МОН України від 08 січня 2019 року №13.  Термін дії до 1 липня 2025 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХАІ».

Цикл/рівень: НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності ступеня бакалавра

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка висококваліфікованих професіоналів з документознавства та інформаційної діяльності для сучасних індустріальних підприємств, які володіють сучасним рівнем інформаційної культури, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних розв'язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми в документаційного забезпечення виробництва на теоретико-методологічному, техніко-технологічному та проектно-прикладному рівнях, а також, організовувати самостійну науково-практичну діяльність за для професійного саморозвитку, безперервної самоосвіти, а відтак перманентного підвищення власної конкурентоспроможності на сучасному ринку праці, зокрема в аерокосмічної галузі

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Сфера працевлаштування випускників:

Індустріально-виробничі підприємства (зокрема в аерокосмічної галузі), установи науково-технічній сфері, органи місцевої влади та місцевого самоврядування, інформаційно-сервісні установи різного  рівня та форм власності.

Професійні назви робіт за класифікатором професій (ДК 003:2010):

1473 Менеджери (управителі) у сфері надання інформації

1495 Менеджери (управителі) систем з інформаційної безпеки

243 Професіонали в сфері архівної справи, музеєзнавства, бібліотечної справи, інформації

2431 Професіонали в галузі архівної справи, зберігання музейних та бібліотечних фондів

2431.2 Архіваріуси та зберігачі у музеях та бібліотеках

2433 Професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу

Види професійної діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010):

КВЕД 2010. Секція J. Інформація та телекомунікації: 63 Надання інформаційних послуг

КВЕД 2010. Секція N Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування: 82 Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні інформаційні та  комерційні послуги.

Професійні назви робіт за International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08):

33 Business and administration associate professionals (професіонал у сфері бізнесу та адміністрування)

333 Business services agents (діловий представник)

334 Administrative and specialized secretaries (адміністративний та спеціальний секретар).

Академічні права випускників:Продовження навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем – доктора філософії. Набуття додаткових кваліфікацій у  системі післядипломної освіти.

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Проблемно-орієнтоване та студентсько-центроване навчання, самонавчання, спрямовані на розвиток критичного і творчого мислення. Лекції, мультимедійні лекції, семінари, практичні заняття, тренінги, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, публічні лекції фахівців, стажування/практика, елементи дистанційного (он-лайн, електронного) навчання, підготовка кваліфікаційної роботи.

Освітньою програмою передбачене використання наступних освітніх технологій: інтерактивні, технологія модульно-блочного навчання, технологія корпоративного навчання, технологія розвитку критичного мислення,  технологія проектного навчання

Оцінювання:

- поточне тестування та опитування;

- підсумкове оцінювання по кожному змістовному модулю;

- оцінювання виконання КЗ;

- екзамен, залік;

- презентації, есе;

- захист звіту за результатами переддипломної практики.

- захист кваліфікаційної роботи.

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-прфесійні програми Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ