Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів 

Код КОНП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

Обов’язкові компоненти ОП за стандартом

ОК1

Економіка та управління в аерокосмічної галузі

4

залік

ОК2

Композитні конструкції в РКТ

5

іспит

ОК3

Моделювання та розрахунок процесів в РКТ

6

іспит

ОК4

Проектування, випробування та сертифікація об'єктів РКТ

6

іспит

ОК5

Системи технічної підготовки виробництва РКТ

5

іспит

ОК6

Переддипломна практика

10

диф. залік

ОК7

Кваліфікаційна робота

20

атестація

ОК8

Планування, організація і звітність науково-дослідної діяльності

4

залік

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

60

Вибіркові компоненти ОП

Дисципліни індивідуального вибору*

ВМ1

Проблеми безпеки людини в умовах виробництва та побуті

4

залік

ВМ2

Іноземна мова за професійним спрямуванням

4

залік

ВМ3 

Питання інтелектуальної власності та науково-інженерних розробок

4

залік

Дисципліни професійного спрямування Major **

ВП1

Major. Дисципліна 1.1

3

залік

ВП2

Major. Дисципліна 1.2

3

icпит

ВП3

Major. Дисципліна 1.3

2

диф. залік

ВП4

Major. Дисципліна 1.4

4

іспит

ВП5

Major. Дисципліна 2.1

4

залік

ВП6

Major. Дисципліна 2.2

2

диф. залік

Загальний обсяг вибіркових компонент

30

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90

*Загально університетський блок, в якому дисципліни для вибору пропонують кафедри Університету або інші підрозділи відповідно зазначеному напряму .

**Здобувач може обрати будь-який блок дисциплін професійного спрямування MAJOR. Блоки дисциплін професійного спрямування MAJOR можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

Предметні олімпіади у форматі НМТ