Характеристика освітньої програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Характеристика освітньої програми 

Опис предметної області:   

Об’єкт вивчення:явища та проблеми, пов'язані з етапами життєвого циклу авіаційної та ракетно-космічної техніки

Мета навчання: підготовка фахівців здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності, пов'язаній з розробкою, виробництвом та (або) сертифікацією авіаційної та ракетно-космічної техніки, її двигунів та енергетичних установок, конструкцій та систем або у процесі навчання, які пов'язані з проведенням досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог

Теоретичний зміст предметної області: теоретичні основи розробки та виробництва об’єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки

Методи, методики та технології:сучасні аналітичні, числові та експериментальні методи дослідження предметної області, методики та технології розв'язання складних задач і проблем, пов'язаних з етапами життєвого циклу авіаційної та ракетно-космічної техніки

Інструменти та обладнання: лабораторне обладнання з засобами вимірювань, зокрема гідравлічні стенди, аеродинамічні труби, обладнання для досліджень властивостей матеріалів, напружено-деформованого стану конструкцій; обладнання для складання та випробування авіаційної та ракетно-космічної техніки; комп'ютери з інформаційним та спеціалізованим програмним забезпеченням для проектування та виробництва конструкцій авіаційної та ракетно-космічної техніки

Орієнтація освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна

Основний фокус освітньо-професійної програми:

Освітня програма встановлює кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускників закладу вищої освіти зі спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» освітнього ступеня «магістр» і державні вимоги до властивостей та якостей особи, що здобула певний освітній рівень відповідного фахового спрямування за освітньо-професійною програмою «Авіаційні двигуни та енергетичні установки».

Особливості освітньо-професійної програми:

Програма забезпечує підготовку досвідчених фахівців для сукупності галузей науки і техніки спрямованих на наукову розробку та виробництво авіаційних двигунів та енергетичних установок, а також інших галузей народного господарства з урахуванням особливостей ринку праці. Надає фахівцям теоретичні знання та практичні вміння і навички достатні для рішення науково-дослідницьких та інженерно-прикладних завдань зі створення об’єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки.

Практика проводиться на підприємствах авіаційної та ракетно-комічної промисловості, а також на інших підприємствах машинобудівної галузі.

Предметні олімпіади у форматі НМТ