Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів

Код КОНП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОП

Обов’язкові компоненти ОП за стандартом

ОК1

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

5 (1)

іспит

OK2

Українська мова за професійним спрямуванням

3 (1)

залік

ОКЗ

Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології

10 (1, 2)

іспит

ОК4

Математичний аналіз

10 (2, 3)

іспит

ОК5

Фізика

10 (2, 3)

іспит

ОК6

Матеріалознавство

5,5 (2)

іспит

ОК7

Іноземна мова

6 (1, 2)

залік/діф.залік

ОК8

Теоретична механіка та Теорія машин і механізмів

10 (2, 3)

іспит

ОК9

Теоретична механіка та Теорія машин і механізмів (КП)

2 (4)

диф. залік

ОК10

Технології конструкційних матеріалів

7 (3, 4)

залік

ОК11

Механіка матеріалів та конструкцій

10 (3, 4)

іспит

ОК12

Взаємозамінність та стандартизація

5(3)

іспит

ОК13

Деталі машин та основи конструювання

5 (5)

іспит

ОК14

Деталі машин та основи конструювання (КП)

2 (6)

диф. залік

ОК15

Електротехніка

3 (4)

іспит

ОК16

Термодинаміка і теплообмін

3,5 (4)

залік

ОК17

Методи програмування та комп’ютерні методи обчислень

5 (1)

іспит

ОК18

Вступ до фаху

4,5 (1)

залік

ОК19

Техніко-економічне оцінювання виробництва

3 (6)

залік

ОК20

Практика (графічні інформаційні технології)

3 (2)

залік

ОК21

Ознайомча практика

3 (4)

залік

ОК22

Виробнича практика

3 (6)

залік

ОК23

Кваліфікаційна робота бакалавра

9 (8)

захист роботи

ОК24

Загальна будова РКТ

6,5 (4)

іспит

ОК25

Проєктування конструкцій РКТ

4 (5)

іспит

ОК26

Проєктування конструкцій РКТ (КП)

2 (5)

діф.залік

ОК27

Аерогазогідродинаміка

4,5 (5)

іспит

ОК28

Проєктування композитних конструкцій РКТ

4 (6)

іспит

ОК29

Комп'ютерні технології проєктування конструкцій РКТ

3 (7)

залік

ОК30

Технологія виробництва конструкцій РКТ

4 (7)

іспит

ОК31

Комп’ютерні методи розрахунку конструкцій РКТ

4 (8)

іспит

ОК32

Експериментальне забезпечення проєктування конструкцій РКТ

3 (8)

іспит

ОК33

Права, свободи та обов’язки людини і громадянина

3 (1)

залік

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

165,5

Вибіркові компоненти ОП*

Вибірковий комплекс, що забезпечує соціальні навички (Soft skills)*

ВБ1

Формування системного наукового світогляду

3 (5)

залік

Окремі вибіркові дисципліни**

ВБ2

Математично-технічний блок на вибір

5 (4)

іспит

ВБ3

Дисципліна індивідуального вибору 1

5 (6)

іспит

ВБ4

Дисципліна індивідуального вибору 2

5 (7)

іспит

ВБ5

Дисципліна індивідуального вибору 3

5 (8)

іспит

Вибірковий блок дисциплін професійного спрямування Major***

ВБ1.1

Major. Дисципліна 5.1

5 (5)

іспит

ВБ1.2

Major. Дисципліна 6.1

4 (6)

іспит

ВБ1.3

Major. Дисципліна 6.2

5,5 (6)

іспит

ВБ1.4

Major. Дисципліна 7.1

5,5 (7)

іспит

ВБ1.5

Major. Дисципліна 7.2

4 (7)

іспит

ВБ1.6

Major. Дисципліна 7.3

2 (7)

діф.залік

ВБ1.7

Major. Дисципліна 8.1

3,5 (8)

залік

ВБ1.8

Major. Дисципліна 8.2

2 (8)

діф.залік

Вибірковий блок дисциплін Minor****

ВМ1.1

Minor. Дисципліна 1

5 (5)

іспит

ВМ1.2

Minor. Дисципліна 2

5 (6)

іспит

ВМ1.3

Minor. Дисципліна 3

5 (7)

іспит

ВМ1.4

Minor. Дисципліна 4

5 (8)

іспит

Загальний обсяг вибіркових компонент:

74,5 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240 

*Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліку/блоці освітніх компонент ВБ1, тим самим забезпечує опанування і поглиблення компетентностей та результатів навчання, що направлені на здобуття соціальних навичок (Softskills) відповідно до вимог стандарту спеціальності. Перелік складових освітніх компонент ВБ1 можє збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

** Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках освітніх компонент ВБ2-ВБ5, які пропонують кафедри Університету відповідно до напрямів своєї діяльності у рамках науково-методичних комісій Університету, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання. Переліки складових освітніх компонент ВБ2-ВБ5 можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

*** Здобувач може обрати будь-який блок дисциплін професійного спрямування MAJOR. Блоки дисциплін професійного спрямування MAJOR можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

****Загальноуніверситетський блок, в якому блоки дисциплін для вибору пропонують кафедри Університету, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання, які можуть передбачати здобуття часткової професійної кваліфікації. До складу кожного блоку Minor входять чотири послідовних освітніх компоненти обсягом п’ять кредитів кожна. Здобувач може обрати будь-який блок дисциплін Minor. Блоки дисциплін Minor можуть оновлюватися за рішенням галузевої НМК.


Здобувач, який зарахований на базі повної загальної середньої освіти, виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС.

Здобувач, який зарахований на базі ступеня «фаховий молодший бакалавр», «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») – 240 кредитів ЄКТС. При цьому ХАІ визнає та перезараховує: не більше 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста); не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою  освітньою програмою фахової передвищої освіти.

Згідно з принципами компетентнісного підходу до здобуття вищої освіти перезарахування результатів раніше складених претендентом дисциплін відповідно до індивідуального навчального плану здійснюється за заявою претендента на підставі Положення «Про перезарахування навчальних дисциплін і визначення академічної різниці в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»» (https://khai.edu/ua/university/normativna-baza/polozheniya1/polozhennya-yaki-regulyuyut-poryadok-zdijsnennya-osvitnogo-procesu/polozhennya-pro-poryadok-perezarahuvannya/) шляхом порівняння: відповідності змісту дисципліни освітньо-професійної програми (ОПП); запланованих результатів навчання з відповідної дисципліни; загального обсягу у годинах і кредитах ЄКТС; форм підсумкового контролю тощо.

Предметні олімпіади у форматі НМТ