Ракетно-космічна техніка (ID 53758) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиРакетно-космічна техніка (ID 53758)

Профіль освітньо-професійної програми
"Ракетно-космічна техніка" (ID 53758)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», факультет ракетно-космічної техніки, кафедра конструкцій і проектування ракетної техніки, кафедра космічної техніки та нетрадиційних джерел енергії, кафедра композитних конструкцій та авіаційного матеріалознавства

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Галузь знань:  13 Механічна інженерія

Спеціальність: 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з авіаційної та ракетно-космічної техніки галузі знань механічна інженерія

Офіційна назва освітньо-професійної програми:Ракетно-космічна техніка

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 3 роки 10 місяців

– на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС.

– на базі ступеня «фаховий молодший бакалавр», «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») – 240 кредитів ЄКТС. При цьому ХАІ визнає та перезараховує:

- не більше 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста);

- не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти.

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію: Серія УД № 21001693 від 20 лютого 2018 року, виданий на підставі наказу МОН України № 2642л від 15 червня 2014 року (на підставі наказу МОН України № 1565 від 19 грудня 2016 року (протокол АК №10 від 08 червня 2014 року). Термін дії до 01 липня 2024 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХІА».

Цикл/рівень: НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти в порядку, визначеному законодавством

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова та англійська. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка висококваліфікованих фахівців (бакалаврів) здатних використовувати професійно-профільні знання й практичні навички для вирішення складних спеціалізованих задач які виникають на ринку праці та практичних проблем роботодавців у ракетно-космічної техніці, у тому числі за допомогою композиційних матеріалів

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Бакалавр може обіймати на підприємствах і в проектно-конструкторських організаціях авіаційної, ракетно-космічної та машинобудівної галузі, а також в інших установах первинні посади майстра, механіка, техніка, конструктора, технолога що передбачають розробку, виробництво та випробування ракетно-космічної техніки, а також в інших установах на посадах техніка структурних підрозділів

Місця працевлаштування:науково-дослідні, проектно-конструкторські, виробничі, державні та приватні підприємства, які займаються розробкою та створенням ракетно-космічної техніки, у тому числі і з композиційних матеріалів.

Академічні права випускників: Продовження освіти за другим (магістерським) рівнем для отримання ступеня «Магістр». Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну та виробничу практику, дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи бакалавра

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, есе, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційна робота бакалавра та його захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ