Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів

Код КОНП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОП

ОК1

Українська мова за професійним спрямуванням

3

Залік, 1с.

ОК2

Іноземна мова

3/3

Залік 1с./Диф.залік, 2с.

ОК3

Техніко-економічне оцінювання виробництва

3

Залік, 6с.

ОК4

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

5

Екзамен, 1 с.

ОК5

Математичний аналіз

5/5

Іспит, 2с./Іспит, 3с.

ОК6

Хімія

5

Екзамен, 1 с.

ОК7

Фізика

5/5

Іспит, 2с./Іспит, 3с.

ОК8

Теоретична механіка та теорія машин і механізмів

5/5

Іспит, 2с./Іспит, 3с.

ОК9

Теоретична механіка та Теорія машин і механізмів (КП)

2

Диф. залік, 4с.

ОК10

Механіка матеріалів та конструкцій

5/5

Іспит, 3с./Іспит, 4с.

ОК11

Деталі машин та основи конструювання

5

Екзамен, 5 с.

ОК1

Деталі машин та основи конструювання (КП)

2

Диф.залік, 6 с.

ОК13

Вступ до фаху

4,5

Залік, 1 с.

ОК14

Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології

5/5

Іспит, 1с./Іспит, 2с.

ОК15

Матеріалознавство 

5,5

Екзамен, 2 с.

ОК16

Навчальна практика (графічні інформаційні технології)

3

Залік, 2с.

ОК17

Взаємозамінність та стандартизація

5

Екзамен, 3 с.

ОК18

Технології конструкційних матеріалів

3,5/3,5

Залік, 3с./Залік, 4с.

ОК19

Термодинаміка і теплообмін

3,5

Залік, 4с.

ОК20

Електротехніка

3

Залік, 4с.

ОК21

Гідравліка

3,5

Екзамен, 4 с.

ОК22

Аерогідродинаміка

4,5

Екзамен, 5 с.

ОК23

Будівельна механіка

5

Екзамен, 5 с.

ОК24

Будівельна механіка

4

Екзамен, 6 с.

ОК25

Загальна будова авіаційної техніки

4

Екзамен, 5 с.

ОК26

Загальна будова авіаційної техніки (КП)

2

Диф.залік, 5 с.

ОК27

Експлуатація, обслуговування, системи та обладнання повітряних суден

4

Залік, 7 с.

ОК28

Розрахунок на міцність літальних апаратів

4

Екзамен, 7 с.

ОК29

Розрахунок на міцність літальних апаратів (КП)

2

Диф.залік, 7 с.

ОК30

Ознайомча практика

3

Залік, 4с.

ОК31

Виробнича практика

4

Залік, 6с.

ОК32

Кваліфікаційна робота

9

Атестація, 8с.

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

161,5

Вибіркові компоненти ОП

Гуманітарний блок (Soft skills)*

ВК1

Правова компетентність

3

Залік, 1с.

ВК2

Формування системного наукового світогляду

3

Залік, 5с.

ВК3

Соціально-гуманітарна дисципліна за вибором

3

Залік, 4с.

Окремі вибіркові дисципліни

Дисципліни індивідуального вибору**

ВК4

Спеціальні розділи математики

5

Екзамен, 4с.

ВК5

Дисципліна індивідуального вибору 1

5

Екзамен, 6с.

ВК6

Дисципліна індивідуального вибору 2

5

Екзамен, 7с.

ВК7

Дисципліна індивідуального вибору 3

5

Екзамен, 8с.

Блок дисциплін професійного спрямування MAJOR***

ВБ1.1

MAJOR. Дисципліна 6.1

4,5

Екзамен, 6с.

ВБ1.2

MAJOR. Дисципліна 6.2

4

Екзамен, 6с.

ВБ1.3

MAJOR. Дисципліна 7.1

4

Екзамен, 7с.

ВБ1.4

MAJOR. Дисципліна 7.2

4,5

Екзамен, 7с.

ВБ1.5

MAJOR. Дисципліна 8.1

6

Екзамен, 8с.

ВБ1.6

MAJOR. Дисципліна 8.2

4,5

Екзамен, 8с.

ВБ1.7

MAJOR. Дисципліна 8.3

2

Диф. залік, 8с.

Блок дисциплін компетентного спрямування MINOR****

ВМ1.1

MINOR. Дисципліна 1

5

Екзамен, 5с.

ВМ1.2

MINOR. Дисципліна 2

5

Екзамен, 6с.

ВМ1.3

MINOR. Дисципліна 3

5

Екзамен, 7с.

ВМ1.4

MINOR. Дисципліна 4

5

Екзамен, 8с.

Загальний обсяг вибіркових компонент:

78,5

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

*Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках/блоках освітніх компонент ВК1 – ВК6, тим самим забезпечує опанування і поглиблення загальних компетентностей та результатів навчання, що направлені на здобуття соціальних навичок відповідно до вимог стандарту спеціальності. Переліки складових освітніх компонент ВК1 – ВК6 можуть змінюватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

** Загальноуніверситетський блок, в якому дисципліни для вибору пропонують кафедри Університету або інші підрозділи відповідно до напрямів своєї діяльності або наукових напрямів/шкіл.

***Здобувач може обрати будь-який з чотирьох блоків дисциплін професійного спрямування MAJOR (див. Додаток В): аеродинаміка, випробування та сертифікація літальних апаратів, літаки та вертольоти (конструювання) або технології виробництва літальних апаратів. Блоки дисциплін професійного спрямування MAJOR можуть змінюватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

****Здобувач може обрати будь-який блок дисциплін компетентного спрямування MINOR. Блоки дисциплін компетентного спрямування MINOR можуть змінюватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.


Здобувач, який зарахований на основі повної загальної середньої освіти, виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС.

Здобувач, який зарахований на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр», «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»), виконує освітньо-кваліфікаційну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС. При цьому ХАІ визнає та перезараховує:  не більше 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (ОКР молодшого спеціаліста) за умови набуття здобувачем відповідних компетентностей; не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти (ступеня фаховий молодший бакалавр).

Згідно з принципами компетентнісного підходу до здобуття вищої освіти перезарахування результатів раніше складених претендентом дисциплін відповідно до індивідуального навчального плану здійснюється за заявою претендента на підставі Положення «Про перезарахування навчальних дисциплін і визначення академічної різниці в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»» (https://khai.edu/ua/university/normativna-baza/polozheniya1/polozhennya-yaki-regulyuyut-poryadok-zdijsnennya-osvitnogo-procesu/polozhennya-pro-poryadok-perezarahuvannya/) шляхом порівняння: відповідності змісту дисциплін освітньо-професійної програми (ОПП); запланованих результатів навчання з відповідної дисципліни; загального обсягу у годинах і кредитах ЄКТС; форм підсумкового контролю тощо.

Предметні олімпіади у форматі НМТ