Проектування, виробництво та сертифікація авіаційної техніки (ID 39606) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиПроектування, виробництво та сертифікація авіаційної техніки (ID 39606)

Профіль освітньо-професійної програми
"Проектування, виробництво та сертифікація
авіаційної техніки" (ID 39606)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», факультет літакобудування, кафедра аерогідродинаміки, кафедра міцності літальних апаратів, кафедра проектування літаків та вертольотів, кафедра технології виробництва літальних апаратів

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з авіаційної та ракетно-космічної техніки галузі знань механічна інженерія

Офіційна назва освітньо-професійної програми:Проектування, виробництво та сертифікація авіаційної техніки

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 3 роки 10 місяців

– на основі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС;

– на основі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»), «фаховий молодший бакалавр» – 240 кредитів ЄКТС.

ХАІ визнає та перезараховує:

- не більше 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (ОКР молодшого спеціаліста) за умови набуття здобувачем відповідних компетентностей;

- не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти (ступеня фаховий молодший бакалавр).

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію: Серія УД № 21001693, виданий 20.02.2018 року, виданий 20 лютого 2018 року, наказ МОН України від 15 липня 2014 року № 2642л, рішення Акредитаційної комісії від 08 липня 2014 року, протокол №110, на підставі наказу МОН України від 19 грудня 2016 року № 1565. Термін дії до 01 липня 2025 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХАІ».

Цикл/рівень: НРК - 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти та/або на основі ступенів «молодший бакалавр» та/або «фаховий молодший бакалавр» та/або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у порядку, визначеному законодавством

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами  

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка висококваліфікованих фахівців (бакалаврів) у галузі механічної інженерії, компетентності та практичні уміння й навички яких відповідають сучасним вимогам роботодавців, роблять їх конкурентоспроможними на сучасному ринку праці в аерокосмічній, а також суміжних галузях. Формування особистості фахівця здатного використовувати професійно-профільні знання й практичні навички для вирішення інноваційних завдань, складних спеціалізованих задач, виконання проектно-технологічних та здійснення виробничо-технологічних робіт на підприємствах авіаційної та ракетно-космічної галузі або інших підприємствах машинобудівного комплексу України.

Виховання свідомих, чесних, креативних кадрів, відповідальних лідерів які характеризуються колегіальністю в роботі та повагою до людської гідності.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування:Бакалавр може обіймати первинні посади інженера- конструктора розрахункових відділів, майстра, механіка, техніка, технолога та інші, що передбачають діяльність з технологічної підготовки виробництва, забезпечення виробництва окремих деталей та складання вузлів авіаційної техніки, а також в інших установах на посадах техніка структурних підрозділів на підприємствах підприємствах-розробниках і підприємствах-виробниках авіаційної техніки, в проектно-конструкторських організаціях аерокосмічної галузі, на авіаційних експлуатаційних підприємствах цивільної авіації (авіакомпанії, центри технічного обслуговування і ремонту авіатехніки, авіаційно-технічні центри) а також в інших установах.

Академічні права випускників: Продовження навчання за програмою підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти  

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентське-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи бакалавра.

Оцінювання:Письмові іспити, заліки, заліки з оцінкою, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційна робота бакалавра та її захист.

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ