Характеристика освітньої програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Характеристика освітньої програми 

Опис предметної області:   

Об’єкт вивчення та діяльності: явища та проблеми, пов’язані з етапами життєвого циклу авіаційної та ракетно-космічної техніки, а саме конструкція літальних апаратів; динаміка польоту; обслуговування літаків; системи керування літаком;CFD методи розрахунку; теоретичні основи та принципи інженерних методів моделювання літальних апаратів, їх агрегатів і систем, технології проектування та виробництва; теоретичні основи та інженерні методи проектування літальних апаратів; конструкційні матеріали, які використовуються в конструкції літальних апаратів; навантаження, що діють на деталі, вузли та агрегати літального апарату; розрахунки конструкції на міцність, жорсткість, стійкість, витривалість і ресурс як основи їх безвідмовної роботи в межах зазначеного часу експлуатації.

Мета навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані та практичні задачі, пов’язані з розробкою, виробництвом та сертифікацією та аеродинамічним розрахунком авіаційної та ракетно-космічної техніки, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок у сфері проектування та виробництва літальних апаратів

Теоретичний зміст предметної області: теоретичні основи розроблення та виробництва об’єктів та технологій авіаційної та ракетно-космічної техніки; технології проектування та виробництва літальних апаратів різних типів, сучасні моделі, методи та алгоритми, процеси, що використовуються при цьому

Методи, методики та технології: аналітичні, числові та експериментальні методи дослідження задач предметної області, зокрема інтегровані комп’ютерні технології, методики та технології, що пов’язані з етапами життєвого циклу авіаційної та ракетно-космічної техніки.

Математичні моделі, CFD методи, методи та алгоритми розв’язання теоретичних і прикладних задач, що виникають при розробленні процесів проєктування та виробництва літальних апаратів; сучасні пакети прикладних програм щодо проектування і розрахунків процесів та виробництва літальних виробництва, забезпечення якості.

Інструменти та обладнання: лабораторне обладнання із засобами вимірювань, зокрема гідравлічні стенди, аеродинамічні труби, обладнання для досліджень властивостей матеріалів, напружено-деформованого стану конструкцій; інструменти та обладнання для вивчення конструкцій літальних апаратів, бортове, навігаційне, електричне обладнання; обладнання, яке використовується для виготовлення, складання та випробування конструкцій авіаційної та ракетно-космічної техніки; комп’ютери з інформаційним та спеціалізованим програмним забезпеченням, зокрема системами комп’ютерних розрахунків, геометричного моделювання, скінченно-елементного аналізу, інтегрованого проектування та виробництва конструкцій авіаційної та ракетно-космічної техніки, пакети прикладних програм щодо проектування технологічних процесів виробництва літальних апаратів, технічні засоби навчання, лабораторні установки, технологічне устаткування та оснащення.

Орієнтація освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у галузі проектування та виробництва літальних апаратів

Основний фокус освітньо-професійної програми:

Загальна освіта у галузі механічної інженерії за спеціальністю авіаційна та ракетно-космічна техніка.

Програма містить дисципліни загальної та професійної підготовки, що мають інтегральний характер, змістовно спрямовані навчальні дисципліни обов’язкового і вільного вибору здобувачів для забезпечення підготовки фахівців у сфері: сучасних методів проектування, що включають теоретичні розрахунки, конструювання та аналіз конструкцій; технологічної підготовки виробництва, сучасних методів проектування, виготовлення виробів машинобудування.

Особливості освітньо-професійної програми:

Програма забезпечує вивчення теоретичних основ механіки, набуття відповідних знань та компетентностей з класичних та новітніх досягнень в галузі авіабудування, глибокі знання щодо сучасних моделей, методів та алгоритмів інженерного аналізу, а також технологій, процесів та способів отримання виробів в умовах багатономенклатурного дрібносерійного виробництва.

Здійснюється підготовка фахівців, здатних виконувати розробку, впровадження і супровід виробничих процесів та логістичних систем на підприємствах авіаційної галузі. Практика проводиться на підприємствах різних галузей промисловості

Предметні олімпіади у форматі НМТ