Кафедра права: здобутки та перспективи розвитку | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиПраво (ID 17770)Кафедра права: здобутки та перспективи розвитку

Кафедра права: здобутки та перспективи розвитку 

Інформація про кафедру права  Положення про кафедру права Науковий гурток

Науковий журнал "Пропілеї права та безпеки" План роботи кафедри права Стратегія розвитку кафедри права

Новини кафедри права Наукові здобутки кафедри права Юридична клініка

Антинаркотичне бюро Науковий гурток аспірантів кафедри права «Сучасні доктрини правової науки» Науковий гурток магістрів

Головним завданням кафедри є формування у студентів уміння з виважених, наукових позицій давати належну оцінку складним явищам та процесам державно-правової дійсності, розкривати їх сутність, розуміти їх соціальне призначення, місце і роль у політичній та правовій системах суспільства, плідно сприяти розв’язанню різноманітних проблем державного і правового будівництва, формування у студентів професійної правової культури, орієнтованої на загальнолюдські ідеали і цінності;  розвитку правового мислення; формування юриста з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, вироблення у нього почуття інноваційного характеру, високих навичок професійної діяльності та набуття вмінь, необхідних для застосування спеціалізованих заходів у подальшій практичній діяльності. Специфіка підготовки фахівців у сфері права дає змогу підготувати висококваліфіковані кадри, які мають поглиблені знання, передусім у сферах авіації, космонавтики, машинобудування, інформаційних технологій.

Основними напрямами діяльності кафедри права є навчально-методична, науково-дослідна, виховна та профорієнтаційна робота, а також розвиток міжнародних зв’язків.

Сфера наукових інтересів співробітників кафедри охоплює  дослідження різноманітних правових проблем державного будівництва і розвитку місцевого самоврядування на сучасному етапі розбудови правової держави, в якій людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека конституційно визначаються найвищою соціальною цінністю. Науково розробляються також проблеми адаптації законодавства України до законодавства розвинутих європейських країн і Європейського Союзу; дослідження у галузі формування стратегії розвитку кримінологічної діяльності судово-експертних установ України та інтерпретації способів її реалізації; правове забезпечення народовладдя; врегулювання трудових правовідносин; шляхи оптимізації кримінального законодавства та судочинства; правове регулювання підприємницької діяльності тощо.

Професорсько-викладацький склад кафедри активно стежить за сучасними подіями політичного та правового життя держави, регіону та міста, проводить ґрунтовні наукові дослідження, виступає організатором їх апробації у формі науково-практичних конференцій різного рівня, конкурсів наукових робіт, готує рецензії та відгуки, надає експертні оцінки стосовно розвитку як сучасної правничої науки в цілому, так і окремих її аспектів.

Навчальний процес на кафедрі забезпечує колектив висококваліфікованих викладачів, більшість з яких мають наукові ступені та вчені звання (2 доктора юридичних наук, 8 кандидатів юридичних наук, доцентів та старших наукових дослідників). До освітнього процесу залучено практиків (адвокатів, прокурорів, арбітражних керуючих, медіаторів, практикуючих юристів, спеціалістів у сфері державної служби та політичних технологій тощо). Викладачі постійно проходять стажування у вітчизняних та зарубіжних юридичних освітніх центрах. Підвищують свою професійну майстерність на семінарах, конференціях, кргуглих столах і тренінгах.

Очолює кафедру доктор юридичних наук Павликівський Віталій Іванович

На базі кафедри працює «Юридична клініка». Метою створення Юридичної клініки є підготовка висококваліфікованих фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» освітньої кваліфікації «бакалавр права», компетентності яких відповідають сучасним вимогам роботодавців та перспективі роботи на ринку праці, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі професійної правничої діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних правових теорій та методів правничої діяльності і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Одним із дієвих способів напрацювання необхідних для подальшого працевлаштування навичок з нормативною базою, вміння застосовувати законодавство України в реальних справах, спілкуватися з людьми, яким необхідна правова допомога, є участь студентів у роботі Юридичної клініки.

На кафедрі діють наукові гуртки з цивільного та господарського права, функціонують класи: «Зал судових засідань», «Криміналістичий клас», «Центр саморозвитку студентів», навчально-методична лабораторія та багато іншого.

Студенти приймають активну участь у наукових конференція, олімпіадах, тренінгах з актуальних питань юриспруденції, займаючи призові місця у Всеукраїнських конкурсах наукових і творчих робіт.

Кафедра права продовжує розвивати кращі традиції з методики викладання теоретичних і прикладних аспектів правничої діяльності, чітко дотримуючись сучасних освітніх вимог, що стоять перед вищою школою. Основна увага співробітників кафедри зосереджена на забезпеченні навчального процесу на високому професійному рівні. Заняття проводяться у вигляді лекцій, практик, семінарів-консультацій за участю викладача й самостійної роботу студентів з постійним консультуванням, методичної та організаційної підтримки в дистанційному режимі (навчальний процес провадиться за сучасними технологіями з використанням платформ Zoom, Google Meet та ін.) Передбачена робота у форумах, участь у дистанційних практикумах, написання творчих робіт, таких як есе чи складання дайджестів.

Студенти щорічно, з першого курсу, проходять навчальну та виробничу практику на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, реалізуючи на практиці набуті в аудиторіях знання.

Предметні олімпіади у форматі НМТ