Право (ID 17770) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-професійної програми "Право" (ID 17770)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра права (702) гуманітарно-правового факультету 

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Галузь знань: Право

Спеціальність: Право

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр права галузі знань право

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Право 

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 3 роки 10 місяців:

– на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС;

– молодшого бакалавра або освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра зі спеціальності 081 Право – 240 кредитів ЄКТС. При цьому ХАІ визнає та перераховує не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, здобутих за попередньою освітньою програмою підготовки молодшого бакалавра або фахового молодшого бакалавра зі спеціальності 081 Право

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію освітньої програми: № 0, виданий 25 квітня 2023 року. Період акредитації: до 25 квітня 2024 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХІА».

Цикл/рівень:  НРК України - 6 рівень, FQ-EHEA - перший цикл, EQF-LLL - 6 рівень

Передумови:Прийом на навчання для здобуття вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 081 Право на основі освітнього ступеня молодшого бакалавра або освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра зі спеціальності 081 Право здійснюється за результатами ЗНО у порядку, визначеному законодавством

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами

Термін дії освітньо-професійної програми: До введення в дію нової освітньо-наукової програми

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка висококваліфікованих фахівців кваліфікації «бакалавр права», компетентності яких відповідають державним стандартам (державному стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти), сучасним вимогам роботодавців, і які здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної правничої діяльності з правового забезпечення діяльності передусім підприємств, установ, організацій авіації, космонавтики, машинобудування, сфери інформаційних технологій, а також в суміжних галузях

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування:Бакалаври права можуть бути працевлаштовані в державних органах, підприємствах, установах, організаціях різних сфер економічної діяльності, юридичних та інших відділах, де потрібні фахівці-юристи, а також в органах місцевого самоврядування та в громадських організаціях на посадах, зазначених уДК 003:2010.

Академічні права випускників:Здобуття освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Викладання компонентів освітньої програми здійснюється з урахуванням студентоцентрованого підходу на ґрунті проблемно-орієнтованого навчання у вигляді лекцій, практичних та семінарських занять з використанням групових форм роботи, опрацюванням практичних кейсів, підготовкою індивідуальних завдань та творчих робіт, презентацій, самостійної роботи, проведення практик, консультації із викладачами тощо

Оцінювання:Поточний контроль, модульний контроль, письмові та уснізаліки, усні та письмові іспиті, захист звіту з практики, захист курсових робіт.Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі атестаційного екзамену

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Кафедра права: здобутки та перспективи розвитку Освітньо-професійні програми Короткий опис

Відгуки роботодавців Соціологічне дослідження

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ