Програмні результати навчання | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Програмні результати навчання (ПРН)

ПРН 1. Здатність до математичного та логічного мислення, знання основних понять, ідей і методів фундаментальної математики та вміння їх використовувати під час розв’язання конкретних завдань

ПРН 2. Знання дискретних структур і вміння застосовувати сучасні методи дискретної математики під час аналізу, синтезу та проектуванні інформаційних систем різної природи

ПРН 3. Знання закономірностей випадкових явищ і вміння застосовувати ймовірносно-статистичні методи для вирішення професійних завдань

ПРН 4. Знання сучасних методів побудови та аналізу ефективних алгоритмів і вміння їх реалізувати в конкретних застосуваннях

ПРН 5. Знання загально-методологічних принципів побудови операційних моделей, основних етапів і сутності операційних досліджень та вміння їх застосовувати під час здійснення аналізу та синтезу інформаційних систем різного призначення та в завданнях організаційно-економічного управління

ПРН 6. Знання основних підходів, методів і технологій штучного інтелекту, уміння розробляти та застосовувати моделі відображення знань, стратегії логічного виведення, технологій інженерії знань, технологій і інструментальних засобів побудови інтелектуальних систем

ПРН 7. Знання теоретичних особливостей чисельних методів, можливостей їх адаптації до інженерних задач, уміння використовувати чисельні методи під час розв’язання різних прикладних задач

ПРН 8. Знання принципів і правил формалізації економічних ситуацій, уміння застосувати математичні методи обгрунтування та прийняття управлінських і технічних рішень у різних ситуаціях

ПРН 9. Знання принципів структурного програмування, сучасних процедурно-орієнтованих мов, основних структур даних і вміння їх застосовувати під час програмної реалізації алгоритмів професійних завдань

ПРН 10. Здатність до об’єктно-орієнтованого мислення, знання об’єктпо- орієнтованих мов програмування та уміння застосовувати об’єктно- орієнтований підхід під час проектуванні складних програмних систем

ПРН 11. Знання сучасних технологій та інструментальних засобів розробки програмних систем, уміння їх застосовувати на всіх етапах життєвого циклу

ПРН 12. Знання загальних принципів організації та функціонування операційних систем, уміння розробляти елементи системного програмного забезпечення

ПРН 13. Знання сучасних теорій організації баз даних та знань, методів і технологій їх розробки, уміння проектувати логічні та фізичні моделі баз даних і запити до них

ПРН 14. Знання серверних технологій створення веб-застосувань, уміння застосовувати методи та інструментальні засоби для їх проектування

ПРН 15. Знання архітектури та стандартів компонентних моделей, комунікаційних засобів і розподілених обчислень, уміння розв'язувати проблеми масштабованості, підтримки віддалених компонентів і взаємодії різних програмних платформ в розподілених корпоративних інформаційних системах рівня підприємства

ПРН 16. Знання принципів, методів і алгоритмів комп’ютерної графіки, уміння застосовувати їх під час розробки графічних інтерфейсів взаємодії людини з комп’ютером

ПРН 17. Знання теоретичних і практичних основ методології системного аналізу для дослідження складних міждисциплінарних проблем різної природи, методів формалізації системних завдань, що мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики; уміння вирішувати практичні науково- технічні та соціально-економічні завдання міждисциплінарного характеру

ПРН 18. Знання теоретичних і практичних основ методології та технології моделювання у процесі дослідження, проектування та експлуатації інформаційних систем, продуктів, сервісів інформаційних технологій, і інших об’єктів професійної діяльності; здатність реалізовувати алгоритми моделювання для дослідження характеристик і стану складних об’єктів

ПРН 19. Знання концепцій сховищ даних, їх оперативної аналітичної обробки та інтелектуального аналізу; уміння виявляти в даних раніше не відомих знань, необхідних для прийняття рішень в різних сферах професійної діяльності

ПРН 20. Знання методів аналізу, моделювання, реінжинірингу бізнес- процесів інформаційних систем, уміння застосовувати СА8Е-засоби під час їх проектування

ПРН 21. Знання методології автоматизованого проектування складних об’єктів і систем, уміння використовувати сучасні комп’ютерні технології для їх системного, функціонального, конструкторського та технологічного проектування

ПРН 22. Знання теоретичних основ, процесів і процедур управління Г1 - проектами, стандартів РМВОК і принципів командної роботи; уміння працювати в команді та застосовувати програмні системи проектного управління

ПРН 23. Знання організаційних, технічних, алгоритмічних та інших методів і засобів захисту комп’ютерної інформації, законодавчих актів і стандартів для цієї області, сучасних криптосистем; уміння їх застосовувати в процесі професійної діяльності

ПРН 24. Знання основ економічної теорії, підприємництва та бізнесу, уміння застосовувати їх у процесі техніко-економічного обґрунтування ІУ- проекту

ПРН 25. Знання основ архітектури комп’ютерів і комп’ютерних мереж, уміння застосовувати їх в процесі обґрунтування технічного забезпечення ІС

Предметні олімпіади у форматі НМТ