Обчислювальний інтелект (ID 17894) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиОбчислювальний інтелект (ID 17894)

Профіль освітньо-професійної програми
"Обчислювальний інтелект" (ID 17894)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра математичного моделювання та штучного інтелекту

Ступінь вищої освіти: Бакалавр 

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр 

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Обчислювальний інтелект

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію: Серія УД № 21008319, виданий 25 січня 2019 року. Термін дії до 01 липня 2027 року.

Цикл/рівень: НРК України - 6 рівень, FQ-EHEA - перший цикл, EQF-LLL - 6 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти, на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань)

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. 3 метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами відповідної дисципліни державною мовою

Термін дії освітньо-професійної програми: До введення в дію нової освітньо-наукової програми  

Мета освітньо-професійної програми:

Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за освітньо-професійною програмою’«Обчислювальний інтелект», спеціальності 113 Прикладна математика.

Формування особистості фахівця здатного використовувати професійно-профільні знання й практичні навички для вирішення складних спеціалізованих задач та практичних проблем у галузі інформаційних технологій.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Професійна діяльність як фахівця з розробки програмного забезпечення, інформаційних систем, у галузі інформаційних технологій.

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

3121 -технік-програміст

3121 - фахівець з інформаційних технологій;

3121 - фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;

3121 -фахівець з розроблення комп'ютерних програм;

3121 -фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну).

Місця працевлаштування: навчальні заклади; науково-дослідні, проектно- конструкторські, виробничі, державні та приватні підприємства (фахівці ІТ-підрозділів або ІТ-підприємств).

Академічні права випускників: Продовження освіти за другим (магістерським) рівнем для отримання ступеня «Магістр».  

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка дипломного проекту бакалавра.

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, есе, презентації, поточний (модульний) контроль, дипломний проект бакалавра та його захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ