Програмні компетентності | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Програмні компетентності

Інтегральна компетентність:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і проблеми під час професійної діяльності у галузі інформаційних технологій та комп’ютерного моделювання, або у процесі навчання, що передбачає застосування прикладних методів проведення досліджень га/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК 1. Інтелігентність, дотримання етичних норм поведінки

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

ЗК 3. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності

ЗК 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу на відповідних рівнях

ЗК 5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт

ЗК 6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями

ЗК 7. Здатність до пошуку, оброблення та узагальнення інформації з різних джерел

ЗК 8. Працездатність, наполегливість, здатність до самовдосконалення

ЗК 9. Креативність, здатність до системного мислення 

ЗК 10. Здатність розробляти та управляти проектами

ЗК 11. Здатність до критики й самокритики, толерантність

ЗК 12. Розуміння необхідності дотримання правил безпеки життєдіяльності та виконання вимог охорони праці

ЗК 13. Здатність до письмової й усної комунікації державною мовою

ЗК 14. Здатність спілкуватися, читати та писати іноземною мовою

ЗК 15. Базові знання основ філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до естетичних цінностей та уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності

ЗК 16. Базові знання в області фундаментальної та прикладної математики та уміння їх застосовувати в науково-дослідній і професійній діяльності

ЗК 17. Базові знання науково-методичних- основ і стандартів в області інформаційних технологій, уміння застосовувати їх під час розробки та інтеграції систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій

ЗК 18. Здатність до дослідницької роботи

ЗК 19. Здатність працювати в команді. Навички міжособистісної взаємодії

ЗК 20. Здатність аналізувати та синтезувати науково-технічну, природничо-наукову та загальнонаукову інформацію

ЗК 21. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Фахові компетентності (ФК):

ФК 1. Ґрунтовна математична підготовка, а також підготовка з теоретичних, методичних і алгоритмічних основ інформаційних технологій для використання математичного апарату під час вирішення прикладних і наукових завдань в області інформаційних систем і технологій

ФК 2. Ґрунтовна підготовка в області програмування, володіння алгоритмічним мисленням, методами програмної інженерії для реалізації програмного забезпечення з урахуванням вимог до його якості, надійності, виробничих характеристик

ФКЗ. Знання стандартів, методів і засобів управління процесами життєвого циклу інформаційних систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій; володіння технологією розроблення програмного забезпечення відповідно до вимог і обмежень замовника

ФК 4. Базові знання в області системних досліджень і вміння застосовувати їх під час управління ІТ-проектами, здійснення моделювання систем, проведення системного аналізу об’єктів інформатизації, прийняття рішень, розробки методів і систем штучного інтелекту

ФК 5. Базові знання в області комп’ютерної інженерії в обсязі, необхідному для розуміння базових принципів організації та функціонування апаратних засобів сучасних систем обробки інформації, основних характеристик, можливостей і областей застосування обчислювальних систем різного призначення

ФК 6. Здатність до проектної діяльності в професійній сфері, уміння будувати і використовувати моделі для опису об’єктів І процесії!, здійснювати їх якісний аналіз

Предметні олімпіади у форматі НМТ