Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів

Код КОНП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОП

ОК1

Філософія

3

залік

ОК2

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

залік

ОКЗ

Історія та культура України

3

залік

ОК4

Іноземна мова

4

залік, диф. залік

ОК5

Економіка підприємств

4

залік

ОК6

Алгебра та геометрія

11

іспит

ОК7

Дискретна математика

11,5

іспит

ОК8

Диференціальні рівняння

5

іспит

ОК9

Математичний аналіз

12

іспит

ОК10

Теорія алгоритмів та математична логіка

7,5

іспит

ОК11

Теорія ймовірностей та математична статистика

9,5

залік

ОК12

Інтелектуальні інформаційні системи

4

залік

ОК13

Інформаційні мережі

 

3

іспит

ОК14

Алгоритми і структури даних

3

іспит

ОК15

Архітектура обчислювальних систем

3

іспит

ОК16

Бази даних та інформаційні системи

8,5

іспит

ОК17

Захист інформації

3

залік

ОК18

Методи оптимізації та дослідження операцій

9,5

іспит

ОК19

Обробка зображень та мульт,имедіа

4

іспит

ОК20

Операційні системи та системне програмування

9

іспит

ОК21

Організація та обробка електронної інформації

4

іспит

ОК22

Паралельні та розподілені обчислення

4,5

іспит

ОК23

Платформи корпоративних інформаційних систем

3

залік

ОК24

Програмування

15

Іспит

ОК25

Програмування та підтримка веб-застосувань

4

іспит

ОК26

Проектування програмних систем

4

іспит

ОК27

Розподілені інформаційно-аналітичні системи

3

іспит

ОК28

Системний аналіз та теорія прийняття рішень

3

залік

ОК29

Теорія програмування

3

іспит

ОКЗ0

Навчальна практика

3

іспит

ОК31

Ознайомча практика

3

залік

ОКЗ2

Навчальна практика

3

залік

ОКЗЗ

Виробнича практика

3

залік

ОК34

Дипломний проект бакалавра

9

захист дипломного проекту бакалавра

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

161,00

 

Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий блок 1

ВБ1.1

Аналіз даних

3

іспит

ВБ1.2

Методи обчислень

9,5

залік

ВБ1.3

Моделювання соціально-економічних процесів

3

диф. залік

ВБ1.4

Об'єкто-зорієнтований аналіз та проектування

3,5

іспит

ВБ1.5

Програмне забезпечення обчислювальних систем

3

диф. залік

ВБ1.6

Теорія керування

4

іспит

ВБ1.7

Фізика

4,5

диф. залік

Вибірковий блок 2

ВБ2.1

Випадкові процеси

4

залік

ВБ2.2

Гуманітарна дисципліна за вибором

3

залік

ВБ2.3

Методи аналізу в соціології

4

іспит

ВБ2.4

Обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка

4

іспит

ВБ2.5

Теорія ігор

4

залік

ВБ2.6

Теорія графів

4,5

іспит

ВБ2.7

Теорія компіляції

4

іспит

ВБ2.8

Фінансова математика

 

3

іспит

Загальний обсяг вибіркових компонент:

79,0

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ