Характеристика освітньої програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Характеристика освітньої програми 

Опис предметної області: 

Об’єкт вивчення та діяльності: математичні, інформаційні, моделі реальних явищ, об'єктів, систем і процесів; моделі подання даних і знань; моделі, методи і технології отримання, зберігання, обробки, передачі і використання інформації; теорія, аналіз, розробка, оцінка ефективності, реалізація алгоритмів; системний аналіз об’єктів і процесів комп’ютеризації; моделі предметних областей і методи побудови інформаційних систем; лінгвістичне, інформаційне і програмне забезпечення систем різного призначення.

Цілі навчання: формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування у професійній діяльності у сфері комп’ютерних наук: розв’язання і узагальнення практичних задач у своїй професійній діяльності з використанням фундаментальних та спеціальних прикладних методів комп’ютерних наук, розробки математичних моделей алгоритмів, створення та експлуатації комп’ютерних систем та їх програмного забезпечення.

Теоретичний зміст предметної області: сучасні моделі, методи, алгоритми, технології, процеси та способи отримання, представлення, обробки, аналізу, передачі, зберігання даних в комп’ютерних системах з метою їх систематизації та прийняття рішень в управлінні складними системами та об’єктами.

Методи, методики та технології: математичні моделі, методи та алгоритми розв’язання теоретичних і прикладних задач, що виникають при розробці комп’ютерних систем; сучасні технології програмування; методи збору, аналізу та консолідації інформації; технології та методи проектування, забезпечення якості комп’ютерних систем; методи прийняття рішень в управлінні складними системами та об’єктами.

Інструменти та обладнання: ІТ-технології обробки даних та управління; комп’ютерні мережі; хмарні технології, системи управління базами даних та знань.

Орієнтація освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у галузі інформатики

Основний фокус освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна програма встановлює кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускників закладу вищої освіти зі спеціальності 113 Прикладна математика освітнього ступеня «бакалавр» і державні вимоги до властивостей та якостей особи, що здобула певний освітній рівень відповідного фахового спрямування за освітньо-професійною програмою «Обчислювальний інтелект».

Особливості освітньо-професійної програми:

Освітня програма спрямована на вивчення систем та мов програмування, які сприятимуть реалізації напряму наскрізного підходу до систем автоматизованого проектування, що починається з побудови моделі і закінчується її виготовленням на станках з числовим програмним управлінням.

Предметні олімпіади у форматі НМТ