Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів

Код КОНП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОП

ОК1

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

5

іспит

ОК2

Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології

5

5

іспит

іспит

ОКЗ

Математичний аналіз

5

5

іспит

іспит

ОК4

Фізика

5

5

іспит

іспит

ОК5

Матеріалознавство

5,5

іспит

ОК6

Теоретична механіка та Теорія машин і механізмів

5

5

іспит

іспит

ОК7

Теоретична механіка та Теорія машин і механізмів (КП)

2

диф. залік

ОК8

Технології конструкційних матеріалів

3,5

іспит

ОК9

Механіка матеріалів та конструкцій

5

5

іспит

іспит

ОК10

Взаємозамінність та стандартизація

5

іспит

ОК11

Деталі машин та основи конструювання

5

іспит

ОК12

Деталі машин та основи конструювання (КП)

2

диф. залік

ОК13

Електротехніка

3

іспит

ОК14

Гідрогазодинаміка

5

іспит

ОК15

Технічна термодинаміка

3,5

5,5

залік

іспит

ОК16

Методи програмування та комп’ютерні методи обчислень

5

іспит

ОК17

Іноземна мова

3

3

залік

диф. залік

ОК18

Електричні станції, мережі і системи

6,5

  іспит

ОК19

Навчальна практика (графічні інформаційні технології)

3

залік

ОК20

Ознайомча практика

3

залік

ОК21

Виробнича практика

3

залік

ОК22

Кваліфікаційна робота бакалавра

9

атестація

ОК23

Українська мова за професійним спрямуванням

3

залік

ОК24

Права, свободи та обов’язки людини і громадянина

3

залік

ОК25

Організація та управління виробництвом

3

залік

Унікальні освітні компоненти

ОК26

Пристрої промислової електроніки нетрадиційних установок

3,5

іспит

ОК27

Біотермохімічні енергетичні установки

5

іспит

ОК28

Електротехнічне обладнання енергоустановок

3,5

іспит

ОК29

Проектування сонячних і теплових енергоустановок

4

іспит

ОК30

Розрахунки на міцність елементів нетрадиційних енергоустановок

3

залік

ОК31

Проектування вітроагрегатів

5

іспит

ОК32

Конструювання НЕУ

3

іспит

ОК33

Вступ до фаху (Основи нетрадиційної енергетики )

4,5

залік

ОК34

Конструювання НЕУ (КП)

2

диф. залік

ОК35

Перетворювачі енергії

2

диф. залік

ОК36

Інтегровані комп’ютерні технології проектування нетрадиційних енергоустановок

5

залік

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

180

Вибіркові компоненти ОП*

Вибірковий комплекс, що забезпечує соціальні навички (Softskills)*

ВБ1

Формування системного наукового світогляду

3

залік

ВБ2

Соціально-гуманітарна дисципліна за вибором

3

залік

Вибірковий блок дисциплін Minor**

ВМ1

Minor. Дисципліна 1

5

іспит

ВМ2

Minor. Дисципліна 2

5

іспит

ВМ3

Minor. Дисципліна 3

5

іспит

ВМ4

Minor. Дисципліна 4

5

іспит

Окремі вибіркові дисципліни

ВБ3

Математично-технічний блок на вибір***

5

іспит

ВБ4

Дисципліна індивідуального вибору за фахом 1****

5

іспит

ВБ5

Дисципліна індивідуального вибору за фахом 2****

4,5

іспит

ВБ6

Дисципліна індивідуального вибору за фахом 3****

4,5

іспит

ВБ7

Дисципліна індивідуального вибору 1***

5

іспит

ВБ8

Дисципліна індивідуального вибору 2***

5

іспит

ВБ9

Дисципліна індивідуального вибору 3***

5

іспит

Загальний обсяг вибіркових компонент:

60

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

*Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках/блоках освітніх компонент ВБ1 та ВБ2, тим самим забезпечує опанування і поглиблення компетентностей та результатів навчання, що направлені на здобуття соціальних навичок (Softskills) відповідно до вимог стандарту спеціальності. Переліки складових освітніх компонент ВБ1 та ВБ2 можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

**Загальноуніверситетський блок, в якому блоки дисциплін для вибору пропонують кафедри Університету, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання, які можуть передбачати здобуття часткової професійної кваліфікації. До складу кожного блоку Minor входять чотири послідовних освітніх компоненти обсягом п’ять кредитів кожна. Здобувач може обрати будь-який блок дисциплін Minor. Блоки дисциплін Minor можуть оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

*** Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках освітніх компонент ВБ3 та ВБ7-ВБ9, які пропонують кафедри Університету відповідно до напрямів своєї діяльності у рамках науково-методичних комісій Університету, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання. Переліки складових освітніх компонент ВБ3 та ВБ7-ВБ9 можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

****Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках освітніх компонент ВБ4–ВБ6, які пропонують кафедри Університету відповідно до напрямів своєї діяльності у рамках науково-методичних комісій Університету,  які забезпечують опанування і поглиблення компетентностей та результатів навчання, що направлені на здобуття фахових навичок відповідно до вимог стандарту спеціальності. Переліки складових освітніх компонент ВБ4–ВБ6 можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.


Здобувач, який зарахований на базі повної загальної середньої освіти, виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС.

Здобувач, який зарахований на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»), виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС. При цьому ХАІ визнає та перезараховує не більше 120 кредитів ЄКТС, отриманих у межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за спеціальностями галузі знань 14 – Електрична інженерія, і не більше 60 кредитів ЄКТС, отриманих за іншими спеціальностями.

Згідно з принципами компетентнісного підходу до здобуття вищої освіти перезарахування результатів раніше складених претендентом дисциплін відповідно до індивідуального навчального плану здійснюється за заявою претендента на підставі Положення «Про перезарахування навчальних дисциплін і визначення академічної різниці в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»» (https://khai.edu/ua/university/normativna-baza/polozheniya1/polozhennya-yaki-regulyuyut-poryadok-zdijsnennya-osvitnogo-procesu/polozhennya-pro-poryadok-perezarahuvannya/) шляхом порівняння: відповідності змісту дисципліни освітньо-професійної програми (ОПП); запланованих результатів навчання з відповідної дисципліни; загального обсягу у годинах і кредитах ЄКТС; форм підсумкового контролю тощо.

Предметні олімпіади у форматі НМТ