Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії (ID 29) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиНетрадиційні та відновлювані джерела енергії (ID 29)

Профіль освітньо-професійної програми
"Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії" (ID 29)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра космічної техніки та нетрадиційних джерел енергії

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Галузь знань: 14 «Електрична інженерія»

Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 3 роки 10 місяців

- на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС.

- на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») – 240 кредитів ЄКТС. ХАІ визнає та перезараховує не більше 120 кредитів ЄКТС, отриманих у межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за спеціальностями галузі знань 14 – Електрична інженерія, і не більше 60 кредитів ЄКТС, отриманих за іншими спеціальностями.

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію: Серія УД № 21008330, виданий 25 січня 2019 року. Термін дії до 01 липня 2024 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХАІ».

Цикл/рівень: Перший (бакалаврський) рівень. НРК - 6 рівень, EQF-LLL - 6 рівень, FQ-EHEA - перший цикл

Передумови: Особа має право здобувати ступень бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти або ступеня молодшого бакалавра або ОКР молодший спеціаліст, у порядку, визначеному законодавством

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами

Термін дії освітньо-професійної програми: До введення в дію нової освітньо-наукової програми  

Мета освітньо-професійної програми:

1. Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за освітньо-професійною програмою «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії», спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та підготувати до успішного засвоєння складніших програм для наукових дослідників.

2. Формування особистості фахівця здатного використовувати професійно-профільні знання й практичні навички для вирішення складних спеціалізованих завдань та практичних проблем у галузі електричної інженерії.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Професійна діяльність як фахівця з розробки, проектування та виробництва нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії.

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

Професіонали в галузі архітектури та інженерної справи,

Інженер – електрик, 

Інженер – енергетик,

Інженер-конструктор (електротехніка),

Професіонал з енергетичного менеджменту.

Експерт із енергоефективності нетрадиційних і відновлювальних видів енергії,

Експерт із енергозбереження та енергоефективності.

Фахівець підготовлений до роботи в галузі "Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки" згідно класифікації видів економічної діяльності за ДК 009-2010:

Секція C – Переробна промисловість.

Розділ 27 – Виробництво електричного устаткування.

Група 27.1 – Виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури.

Клас 27.11 – Виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів.

Секція Д – Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

Розділ 35 – Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

Група 35.1 – Виробництво, передача та розподілення електроенергії.

Клас 35.11 – Виробництво електроенергії.

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу і може займати первинні посади, що передбачені штатним розписом за професійним спрямуванням, такі як:

КОД ЗКППТР – 23434 Майстер цеху

КОД ЗКППТР – 22211 Інженер-конструктор (електротехніка)

КОД ЗКППТР – 25473 Енергетик дільниці

КОД ЗКППТР – 22502 Інженер-енергетик

Фахівець підготовлений до роботи за International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08)):

Major Group – 2 Professionals.

Sub-major Group – 21 Science and Engineering Professionals.

Minor Group – 214 Engineering Professionals (excluding Electrotechnology).

Unit Group – 2143 Electrical engineers.

Академічні права випускників: Продовження навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти, підвищення кваліфікації

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання:Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, есе, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційна бакалаврська робота та її захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ