Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів

Код КОП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОП

ОК1

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

5

іспит

ОК2

Математичний аналіз

10

іспит

ОК3

Фізика

10

іспит

ОК4

Українська мова за професійним спрямуванням

3

залік

ОК5

Права, свободи та обов’язки людини і громадянина

3

залік

ОК6

Іноземна мова

3

залік

ОК7

Іноземна мова

3

диф. залік

ОК8

Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології

10

іспит

ОК9

Практика (графічні інформаційні технології)

3

залік

ОК10

Матеріалознавство

5,5

іспит

ОК11

Вступ до фаху

4,5

залік

ОК12

Теоретична механіка та Теорія машин і механізмів

10

іспит

ОК13

Теоретична механіка та Теорія машин і механізмів (КП)

2

диф. залік

ОК14

Взаємозамінність та стандартизація

5

іспит

ОК15

Технології конструкційних матеріалів

3,5

залік

ОК16

Основи комп’ютерного інжинірингу

5

іспит

ОК17

Механіка матеріалів та конструкцій

10

іспит

ОК18

Електротехніка

4

іспит

ОК19

Комп'ютерні технології проектування

4,5

іспит

ОК20

Комп'ютерні технології проектування (CAD)

3,5

залік

ОК21

Комп'ютерні технології проектування (CAD) (КП)

2

диф. залік

ОК22

Ознайомча практика

3

залік

ОК23

Промисловий дизайн

5

іспит

ОК24

3D-принтинг у машинобудуванні

5

залік

ОК25

Деталі машин і основи конструювання

5

іспит

ОК26

Деталі машин і основи конструювання (КП)

2

диф. залік

ОК27

Устрій і проектування машин (СAD)

4,5

іспит

ОК28

Устрій і проектування машин (СAD) (КП)

2

диф. залік

ОК29

Технологічні основи виробництва(CAM)

8

іспит

ОК30

Технологічні основи виробництва (CAM) (КП)

2

диф. залік

ОК31

Організація та управління виробництвом

3

залік

ОК32

Виробнича практика

3

залік

ОК33

Комп'ютерна візуалізація та дослідження руху машин

3,5

іспит

ОК34

CALS- технології в машинобудуванні (PDM)

4

залік

ОК35

Сучасні методи оптимізації конструкцій (CAE)

3,5

іспит

ОК36

Проектування та аналіз промислового обладнання (CAD/CAE)

4

іспит

ОК37

Кваліфікаційна робота бакалавра

9

атестація

ОК38

Утилізація об’єктів машинобудування

3

іспит

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

179 

Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий комплекс, що забезпечує соціальні навички (Softskills)*

ВК1

Соціально-гуманітарна дисципліна за вибором

3

залік

ВК2

Формування системного наукового світогляду

3

залік

Вибірковий блок дисциплін Minor**

ВК3

Minor. Дисципліна 1

5

іспит

ВК4

Minor. Дисципліна 2

5

іспит

ВК5

Minor. Дисципліна 3

5

іспит

ВК6

Minor. Дисципліна 4

5

іспит

Окремі вибіркові дисципліни***

ВК7

Дисципліна індивідуального вибору 1

5

іспит

ВК8

Дисципліна індивідуального вибору 2

5

іспит

ВК9

Дисципліна індивідуального вибору 3

5

іспит

Вибірковий комплекс фахової підготовки****

ВК10

Дисципліна індивідуального вибору за фахом 1

5

іспит

ВК11

Дисципліна індивідуального вибору за фахом 2

5

іспит

ВК12

Дисципліна індивідуального вибору за фахом 3

5

іспит

ВК13

Математично-технічний блок на вибір

5

іспит

Загальний обсяг вибіркових компонент:

61

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

*Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках/блоках освітніх компонент ВК1 та ВК2, тим самим забезпечує опанування і поглиблення компетентностей та результатів навчання, що направлені на здобуття соціальних навичок (Softskills) відповідно до вимог стандарту спеціальності. Переліки складових освітніх компонент ВК1 та ВК2 можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

**Загальноуніверситетський блок, в якому блоки дисциплін для вибору пропонують кафедри Університету, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання, які можуть передбачати здобуття часткової професійної кваліфікації. До складу кожного блоку Minor входять чотири послідовних освітніх компоненти обсягом п’ять кредитів кожна. Здобувач може обрати будь-який блок дисциплін Minor. Блоки дисциплін Minor можуть оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

*** Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках освітніх компонент ВК7-ВК9, які пропонують кафедри Університету відповідно до напрямів своєї діяльності у рамках науково-методичних комісій Університету, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання. Переліки складових освітніх компонент ВК7-ВК9 можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

****Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках освітніх компонент ВК10–ВК13, які пропонують кафедри Університету відповідно до напрямів своєї діяльності у рамках науково-методичних комісій Університету,  які забезпечують опанування і поглиблення компетентностей та результатів навчання, що направлені на здобуття фахових навичок відповідно до вимог стандарту спеціальності. Переліки складових освітніх компонент ВК10–ВК13 можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.


Здобувач, який зарахований на базі повної загальної середньої освіти, виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС.

Здобувач, який зарахований на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»), фаховий молодший бакалавр, виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС. При чому ХАІ визнає та перераховує на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»): за спеціальностями галузі знань 13 "Механічна інженерія" не більше, ніж 120 кредитів ЄКТС; за іншими спеціальностями не більше, ніж 60 кредитів ЄКТС; на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр» ХАІ перераховує не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти.

Згідно з принципами компетентнісного підходу до здобуття вищої освіти перезарахування результатів раніше складених претендентом дисциплін відповідно до індивідуального навчального плану здійснюється за заявою претендента на підставі Положення «Положення про порядок перезарахування навчальних дисципліні визначення академічної різниці в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (https://khai.edu/ua/university/normativna-baza/polozheniya1/polozhennya-yaki-regulyuyut-poryadok-zdijsnennya-osvitnogo-procesu/polozhennya-pro-poryadok-perezarahuvannya/) шляхом порівняння: відповідності змісту дисципліни освітньо-професійної програми (ОПП); запланованих результатів навчання з відповідної дисципліни; загального обсягу у годинах і кредитах ЄКТС; форм підсумкового контролю тощо.

Предметні олімпіади у форматі НМТ