Комп'ютерний інжиніринг (ID 17900) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиКомп'ютерний інжиніринг (ID 17900)

Профіль освітньо-професійної програми
"Комп'ютерний інжиніринг" (ID 17900)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра теоретичної механіки, машинознавства та роботомеханічних систем

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Галузі знань: 13 "Механічна інженерія"

Спеціальність: 133 "Галузеве машинобудування"

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з галузевого машинобудування галузі знань механічна інженерія

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Комп’ютерний інжиніринг 

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 3 роки 10 місяців:

– на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС;

– на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст») – 240 кредитів ЄКТС. При чому ХАІ визнає та перераховує:

– за спеціальностями галузі знань 13 "Механічна інженерія" не більше, ніж 120 кредитів ЄКТС;

– за іншими спеціальностями не більше, ніж 60 кредитів ЄКТС.

На основі ступеня «фаховий молодший бакалавр» ХАІ перераховує не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти. 

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію № 1656 виданий 11 червня 2021 року Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (рішення НА від 08 червня 2021 року, протокол № 9). Термін дії до 01 липня 2026 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХІА»

Цикл/рівень:НРК - 6 рівень, EQF-LLL - 6 рівень, FQ-EHEA - перший цикл

Передумови: Особа має право здобувати ступень бакалавра за умови наявності ступеня повної середньої освіти та/або освітнього ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»), фахового молодшого бакалавра

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами  

Мета освітньо-професійної програми:

Формування особистості фахівця здатного отримувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері галузевого машинобудування і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузевому машинобудуванні та у сферах авіації, космонавтики, машинобудуванні, інформаційних технологій, а також в суміжних галузях

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Бакалавр може обіймати на підприємствах і в проектно-конструкторських організаціях машинобудівної та аерокосмічної галузі, а також в інших установах первинні посади:

- молодший інженер з підготовки виробництва (механіка);

- молодший інженер-конструктор (механіка);

- молодший інженер-технолог (механіка);

- майстра;

- механіка;

- техніка;

- конструктора та інші, що передбачають методи системного інжинірингу зі створення технічних об’єктів машинобудування та їх супроводження протягом всього життєвого циклу 

Академічні права випускників:Продовження навчання за програмою підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти 

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентське-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка  дипломної роботи (проект) бакалавра

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, дипломна робота (проект) бакалавра та її захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ