Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів 

Код КОНП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОП

ОК1

Вища математика

15

іспит

ОК2

Фізика

5

залік

ОК3

Алгоритмізація та програмування

13,5

іспит

ОК4

Інженерна та комп’ютерна графіка

5

залік

ОК5

Вступ до фаху

3

залік

ОК6

Основи метрології

5,5

залік

ОК7

Об'єктно-орієнтоване проектування авіаційних транспортних систем

5

іспит

ОК8

Об'єктно-орієнтоване проектування авіаційних транспортних систем (КР)

2

диф. залік

ОК9

Електротехніка

5

іспит

ОК10

Електроніка та основи схемотехніки

9,5

іспит

ОК11

Основи навігації

9,5

залік, іспит

ОК12

Основи навігації (КР)

2

диф. залік

ОК13

Технічна механіка (Прикладна механіка
та основи конструювання)

4

іспит

ОК14

Літальний апарат як об’єкт управління

9

залік, іспит

ОК15

Теорія автоматичного управління

11

іспит

ОК16

Теорія автоматичного управління (КП)

2

диф. залік

ОК17

Методи обчислень та моделювання на ЕОМ

5

іспит

ОК18

Навігаційні прилади авіаційного транспорту

7

іспит

ОК19

Навігаційні прилади авіаційного транспорту (КП)

2

диф. залік

ОК20

Приводи авіаційних систем

3

залік

ОК21

Мікроконтролери в системах управління

7,5

іспит

ОК22

Системи управління об’єктами авіаційного транспорту

7

залік, іспит

ОК23

БЖД, охорона праці та цивільний захист

3

залік

ОК24

Основи розробки інтелектуальних транспортних систем

3,5

залік

ОК25

Основи розробки інтелектуальних транспортних систем (КП)

2

диф. залік

ОК26

Комп’ютерні системи забезпечення життєвого циклу повітряних суден

3

іспит

ОК27

Економіка і менеджмент підприємства

4

іспит

ОК28

Основи технології виробництва і ремонту повітряних суден

3

залік

ОК29

Експлуатація та обслуговування повітряних суден

3

іспит

ОК30

Логістичні методи на авіаційному транспорті

3

залік

ОК31

Навчальна практика

3

залік

ОК32

Ознайомча практика

3

залік

ОК33

Виробнича практика

3

залік

ОК34

Практика за фахом

3

залік

ОК35

Атестаційний екзамен

3

атестація

ОК36

Іноземна мова

3

диф. залік

 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ)

-

атестація

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

180 

Вибіркові компоненти ОП*

Гуманітарний блок (Soft Skills)

ВК1

Правова компетентність

3

залік

ВК2

Мовні компетентності (іноземна мова)

3

диф. залік

ВК3

Українські студії

3

залік

ВК4

Формування системного наукового світогляду

3

залік

ВК5

Соціально-гуманітарна дисципліна за вибором

3

залік

ВК6

Економічна дисципліна за вибором

3

залік

Блок дисциплін професійного спрямування MINOR**

ВК8

МINOR. Дисципліна 1

5

іспит

ВК9

MINOR. Дисципліна 2

5

іспит

ВК10

MINOR. Дисципліна 3

5

іспит

ВК11

MINOR. Дисципліна 4

5

іспит

Окремі вибіркові дисципліни***

ВК7

Математично-технічний блок на вибір

5,5

залік

ВК12

Дисципліна індивідуального вибору 1

5,5

іспит

ВК13

Дисципліна індивідуального вибору 2

5,5

іспит

ВК14

Дисципліна індивідуального вибору 3

5,5

іспит

Загальний обсяг вибіркових компонент:

60

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

*Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках/блоках освітніх компонент ВК1 – ВК6, тим самим забезпечує опанування і поглиблення загальних компетентностей та результатів навчання, що направлені на здобуття соціальних навичок відповідно до вимог стандарту спеціальності. Переліки складових освітніх компонент ВК1 – ВК6  може збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

**Здобувач може обрати будь-який блок дисциплін професійного спрямування MINOR. Блоки дисциплін професійного спрямування MINOR можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

*** Загальноуніверситетський блок, в якому дисципліни для вибору пропонують кафедри Університету або інші підрозділи відповідно до напрямів своєї діяльності або наукових напрямів/шкіл.


Здобувач, який зарахований на базі повної загальної середньої освіти, виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС.

Здобувач, який зарахований на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»), виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС. При цьому ХАІ визнає та перезараховує:

- не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих за спеціальностями галузі знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації;

- не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за іншими спеціальностями:

- не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти. 

Згідно з принципами компетентнісного підходу до здобуття вищої освіти перезарахування результатів раніше складених претендентом дисциплін відповідно до індивідуального навчального плану здійснюється за заявою претендента на підставі Положення «Про перезарахування навчальних дисциплін і визначення академічної різниці в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»» (https://khai.edu/ua/university/normativna-baza/polozheniya1/polozhennya-yaki-regulyuyut-poryadok-zdijsnennya-osvitnogo-procesu/polozhennya-pro-poryadok-perezarahuvannya/) шляхом порівняння: відповідності змісту дисципліни освітньо-професійної програми (ОПП); запланованих результатів навчання з відповідної дисципліни; загального обсягу у годинах і кредитах ЄКТС; форм підсумкового контролю тощо.

Предметні олімпіади у форматі НМТ