Інтелектуальні транспортні системи (ID 17925) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиІнтелектуальні транспортні системи (ID 17925)

Профіль освітньо-професійної програми
"Інтелектуальні транспортні системи" (ID 17925)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра систем управління літальних апаратів

Ступінь вищої освіти:бакалавр

Галузь знань:  27  Транспорт 

Спеціальність: 272 Авіаційний транспорт

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з авіаційного транспорту

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Інтелектуальні транспортні системи 

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 3 роки 10 місяців:

– на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС;

– на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»), фахового молодшого бакалавра – 240 кредитів ЄКТС.

ХАІ визнає та перезараховує:

- не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих за спеціальностями галузі знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації;

- не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за іншими спеціальностями:

- не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти.

Наявність акредитації: Сертифікат про акредитацію: №8057 від 16 травня 2024 року, виданий на підставі рішення Національного агентства із забезпечення якості освіти (протокол № 4 від 21 березня 2023 року). Період акредитації: до 14 травня 2025 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХАІ».

Цикл/рівень: НРК України - 6 рівень, EQF-LLL - 6 рівень, FQ-EHEA - перший цикл

Передумови: Особа має право здобувати ступень бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти. Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» здійснюється в порядку, визначеному законодавством

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами  

Мета освітньо-професійної програми:

1. Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за освітньо-професійною програмою «Інтелектуальні транспортні системи», спеціальності 272 «Авіаційний транспорт».

2. Формування особистості фахівця здатного використовувати професійно-профільні знання й практичні навички для вирішення завдань в галузі проектування та експлуатації систем аеронавігаційного  обслуговування авіаційного транспорту, автоматизованих та автоматичних систем управління  авіаційними об’єктами та системами.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування:Бакалавр за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» може обіймати посади в галузі проектування та експлуатації систем аеронавігаційного обслуговування: технічний фахівець з аеронавігації; технічний фахівець, що забезпечує повітряний рух; технік з автоматизованих систем траєкторних вимірів

Академічні права випускників: Особа має право продовжувати навчання за освітньо-професійною або освітньо-науковою програмою ступеня магістра, а також набувати додаткові кваліфікації в системі освіти дорослих

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентське-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну, дистанційну освіту тощо.

Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, атестаційний екзамен, Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ) або атестаційний екзамен за спеціальністю в установленому порядку.

Вимоги до єдиного державного кваліфікаційного іспиту: єдиний державний кваліфікаційний іспит передбачає оцінювання досягнень результатів навчання, визначених стандартом та освітньою програмою

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис Відгуки роботодавців

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ