Характеристика освітньої програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Характеристика освітньої програми 

Опис предметної області:   

Об’єкт вивчення та діяльності:етапи життєвого циклу об’єктів авіаційного транспорту та пов’язані з ними процеси

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми функціонування авіаційного транспорту

Теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції, принципи розробки, виробництва, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту об’єктів авіаційного транспорту

Методи, методики та технології: методи експериментального і теоретичного дослідження об’єктів і процесів на авіаційному транспорті

Інструменти та обладнання: пристрої та прилади для здійснення вимірювання фізичних величин та параметрів з метою отримання характеристик об’єктів авіаційного транспорту; натурні зразки або макети об’єктів авіаційного транспорту; нормативно-технічна документація та об’єкти авіаційного транспорту; спеціалізоване програмне забезпечення

Орієнтація освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна

Основний фокус освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна програма встановлює кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускників закладу вищої освіти зі спеціальності 272 «Авіаційний транспорт» освітнього ступеня «бакалавр» і державні вимоги до властивостей та якостей особи, що здобула певний освітній рівень відповідного фахового спрямування за освітньо-професійною програмою «Інтелектуальні транспортні системи».

Особливості освітньо-професійної програми:

Програма забезпечує набуття відповідних знань та компетентностей в галузі авіаційного транспорту, з урахуванням новітніх досягнень в технічних науках, глибокі знання щодо здійснення інновацій, оновлення та інтеграції знань елементів авіаційної транспортної системи та технологічних процесів, що відбуваються в ній, автоматизованих та автоматичних систем управління авіаційними об’єктами.

Ексклюзивність програми пов’язана із вирішенням інноваційних завдань в галузі забезпечення безпеки, регулярності та економічності польотів в цивільній авіації, аеронавігаційного обслуговування та їх елементів.

Здобувачі освіти отримують навички проведення пошуково-конструкторських робіт та наукових досліджень під керівництвом провідних викладачів-спеціалістів з авіаційного транспорту. Ознайомча та виробнича практики проводяться на підприємствах, пов’язаних з авіаційним транспортом

Предметні олімпіади у форматі НМТ