Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів

Код КОНП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОПП

ОК1

Вища математика

5

іспит

ОК2

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

5

іспит

ОКЗ

Організація та обробка електронної інформації

3,5

залік

ОК4

Основи програмування (мова С++)

6

іспит

ОК5

Вища математика

5

іспит

ОК6

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

4

іспит

ОК7

Математична логіка

4,5

іспит

ОК8

Навчальна практика

3

диф. залік

ОК9

Теорія алгоритмів

4

іспит

ОК10

Фізика

5

залік

ОК11

Вища математика

5

іспит

ОК12

Дискретна математика

4

іспит

ОК13

Методи обчислень (мова Python)

4

іспит

ОК14

Об’єктно-орієнтоване програмування (мова C#)

3

іспит

ОК15

Операційні системи

3

залік

ОК16

Структури даних

3

залік

ОК17

Теорія ймовірностей

3,5

іспит

ОК18

Web-програмування (.Net Framework)

4

іспит

ОК19

Алгоритми і структури даних (КР)

2

диф. Залік

ОК20

Архітектура ЕОМ

3

залік

ОК21

Дискретна математика

4

іспит

ОК22

Математична статистика

3,5

іспит

ОК23

Методи обчислень (мова Python)

4

іспит

ОК24

Ознайомча практика

3

диф. залік

ОК25

Enterprise додатки (мова Java)

3

залік

ОК26

Інтелектуальний аналіз даних

3

залік

ОК27

Бази даних

3,5

іспит

ОК28

Випадкові процеси

3

іспит

ОК29

Методи оптимізації

4

іспит

ОК30

Проєктування програмного забезпечення

4

іспит

ОК31

Системне програмування

3

залік

ОК32

Безпека інформаційних систем

4,5

іспит

ОК33

Виробнича практика

3

диф. залік

ОК34

Дослідження операцій

5

іспит

ОК35

Проєктування програмного забезпечення (КР)

2

диф. залік

ОК36

Системи та методи прийняття рішень

4

залік

ОК37

Теорія автоматів і формальних мов

3

залік

ОК38

Інтелектуальні системи

4

іспит

ОК39

Аналітика великих даних на мові Python

3

залік

ОК40

Методи оптимізації та дослідження операцій (КР)

2

диф. залік

ОК41

Моделі і методи великих даних

3

іспит

ОК42

Розподілені і паралельні системи

3,5

іспит

ОК43

Функціональне програмування

3

залік

ОК44

Blockchain та децентралізовані системи

4,5

іспит

ОК45

Інфраструктура систем великих даних

3

залік

ОК46

Основи наукових досліджень (КР)

2

диф. залік

ОК47

Хмарні сервіси

3

іспит

ОК48

Кваліфікаційна робота бакалавра

9

атестація

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

179

 

Вибіркові компоненти ОНП *

Гуманітарний блок (soft skills)

ВК1

Гуманітарна або економічна дисципліна за вибором

3

залік

ВК2

Мовні компетентності (іноземна мова)

3

залік

ВК3

Українські студії

3

залік

ВК4

Мовні компетентності (іноземна мова)

3

диф. Залік

ВК5

Правова компетентність

3

залік

ВК6

Формування системного наукового світогляду

3

залік

ВК7

Математично-технічний блок на вибір

5

залік

ВК8

Розвиток комунікацій

3

залік

Блок дисциплін професійного спрямування MINOR**

ВК9

Minor. Дисципліна 1

5

іспит

ВК10

Minor. Дисципліна 2

5

іспит

ВК11

Minor. Дисципліна 3

5

іспит

ВК12

Minor. Дисципліна 4

5

іспит

Окремі вибіркові дисципліни***

ВК13

Дисципліна індивідуального вибору 1

5

іспит

ВК14

Дисципліна індивідуального вибору 2

5

іспит

ВК15

Дисципліна індивідуального вибору 3

5

іспит

Загальний обсяг вибіркових компонент:

61

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

*Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках/блоках освітніх компонент ВК1 – ВК8, тим самим забезпечує опанування і поглиблення загальних компетентностей та результатів навчання, що направлені на здобуття соціальних навичок відповідно до вимог стандарту спеціальності. Переліки складових освітніх компонент ВК1 – ВК8 може збільшуватись і оновлюватись за рішенням галузевої НМК.

**Здобувач може обрати будь-який блок дисциплін професійного спрямування MINOR. Блоки дисциплін професійного спрямування MINOR можуть збільшуватись і оновлюватись за рішенням галузевої НМК.

***Загальноуніверситетський блок, в якому дисципліни для вибору пропонують викладачі Університету або інші підрозділи відповідно до напрямів своєї діяльності або наукових напрямів/шкіл.

 

Здобувач, який зарахований на базі повної загальної середньої освіти, виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС.

Здобувач, який зарахований на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС. При цьому ХАІ визнає та перезараховує не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за спеціальностями в межах галузі, і не більше 60 кредитів ЄКТС отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за іншими спеціальностями.

Згідно з принципами компетентнісного підходу до здобуття вищої освіти перезарахування результатів раніше складених претендентом дисциплін відповідно до індивідуального навчального плану здійснюється за заявою претендента на підставі Положення «Про перезарахування навчальних дисциплін і визначення академічної різниці в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» шляхом порівняння відповідності змісту дисципліни освітньо-професійної програми, запланованих результатів навчання з відповідної дисципліни, загального обсягу у годинах і кредитах ЄКТС, форм підсумкового контролю тощо.

Предметні олімпіади у форматі НМТ