Інтелектуальні системи та технології (ID 21427) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиІнтелектуальні системи та технології (ID 21427)

Профіль освітньо-професійної програми
"Інтелектуальні системи та технології" (ID 21427)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра математичного моделювання та штучного інтелекту

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з комп’ютерних наук галузі знань інформаційні технології

Офіційна назва освітньо-професійної програми:Інтелектуальні системи та технології

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 3 роки 10 місяців:

– на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС;

– на основі ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») – 240 кредитів ЄКТС. ХАІ визнає та перезараховує не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за спеціальностями в межах галузі, і не більше 60 кредитів ЄКТС отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за іншими спеціальностями

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію: Серія УД № 21008322, виданий 25 січня 2019 року. Термін дії до 01 липня 2024 року.

Цикл/рівень: Перший (бакалаврський) рівень. НРК - 6 рівень, EQF-LLL - 6 рівень, FQ-EHEA - перший цикл

Передумови: Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти та/або початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти (молодший бакалавр, фаховий молодший бакалавр, освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»)

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. 3 метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами відповідної дисципліни державною мовою

Термін дії освітньо-професійної програми: До введення в дію нової освітньо-наукової програми. Перегляд освітньої програми здійснюється не рідше ніж один раз на 5 років або за вимогою стейкхолдерів кожного року. З метою вдосконалення або модернізації гарант освітньої програми може вносити необхідні зміни або доповнення протягом цього терміну з урахуванням пропозицій різних груп стейкхолдерів

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця, здатного розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми комп’ютерних наук у професійній діяльності, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, зокрема із використанням систем та засобів штучного інтелекту, у сферах авіації, космонавтики та інших галузях

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Професійна діяльність як фахівця з розробки математичного, інформаційного та програмного забезпечення комп’ютерних систем, у галузі інформаційних технологій. Бакалавр може обіймати на підприємствах (виробничі, фінансові, організаційні, ІТ-підприємства) первинні посади фахівця відповідно до Національного класифікатора професій ДК 003:2010:

- технік-програміст;

- фахівець з інформаційних технологій;

- фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;

- фахівець з розроблення комп'ютерних програм;

- фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну).

Місця працевлаштування:навчальні заклади; науково-дослідні, проектно-конструкторські, виробничі, державні та приватні підприємства (фахівці ІТ-підрозділів або ІТ-підприємств).

Академічні права випускників: Продовження навчання за програмою підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи бакалавра

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, тестування, захист лабораторних, практичних та розрахункових робіт, захист курсових робіт, захист кваліфікаційної роботи бакалавра

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ