Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів 

Код КОНП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОП

ОК1

БЖД, охорона праці та цивільний захист  

3

залік

ОК2

Інформатика

4

залік

ОК3

Вступ до фаху

5,5

залік

ОК4

Математика для економістів (вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика)

10 (5/5)

іспит

ОК5

Політекономія

4

іспит

ОК6

Самоменеджмент

4

залік

ОК7

Гроші та кредит

6,5

іспит

ОК8

Мікроекономіка

4

іспит

ОК9

Маркетинг

4

іспит

ОК10

Навчальна практика

3

залік

ОК11

Основи АКТ

3

залік

ОК12

Банківська система

5,5

залік

ОК13

Економіка підприємства

4

іспит

ОК14

Макроекономіка

4

іспит

ОК15

Менеджмент

4

іспит

ОК16

Статистика

4

іспит

ОК17

Фінанси

4

іспит

ОК18

Інвестування

4

залік

ОК19

Філософія

3

залік

ОК20

Бухгалтерський облік

4

іспит

ОК21

Ознайомча практика

3

залік

ОК22

Страхування

4

іспит

ОК23

Фінанси домогосподарств

4,5

іспит

ОК24

Інвестиційний аналіз

5

іспит

ОК25

Інвестиційний аналіз (КР)

2

диф. залік

ОК26

Звітність підприємств

4

залік

ОК27

Митна справа

3,5

іспит

ОК28

Податки і фіскальна політика

4

іспит

ОК29

Фінансовий ринок

4

іспит

ОК30

Аналіз діяльності банку

4

іспит

ОК31

Бюджетна система

4,5

іспит

ОК32

Виробнича практика

3

залік

ОК33

Податкова система

4

іспит

ОК34

Фінансовий аналіз

4

іспит

ОК35

Фінансовий аналіз (КР)

2

диф. залік

ОК36

Інформаційні системи та технології за фаховим спрямуванням

4

іспит

ОК37

Місцеві фінанси

4

іспит

ОК38

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

5

іспит

ОК39

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання (КР)

2

диф. залік

ОК40

Соціальне страхування

3,5

іспит

ОК41

Ризикологія

3

іспит

ОК42

Фінанси страхових організацій

5,5

іспит

ОК43

Кваліфікаційна робота бакалавра

9

іспит

Всього Обов’язкові навчальні дисципліни

179

 

Вибіркові компоненти ОП*

Гуманітарний блок(Soft skills)

ВК1

Правова компетентність

3

залік

ВК2

Українські студії

3

залік

ВК3

Мовні компетентності  (іноземна мова)

3

залік

ВК4

Мовні компетентності  (іноземна мова)

3

диф. залік

ВК5

Математика на вибір

5

іспит

ВК6

Гуманітарна або економічна дисципліна за вибором

3

залік

ВК7

Компетентності, спрямовані на формування системного наукового світогляду

3

залік

ВК8

Компетентності загального культурного кругозору та розвитку комунікацій

3

залік

Блок дисциплін професійного спрямування MINOR**

( за професійним спрямуванням:

Аналітичний базис фінансового забезпечення;

Фінансовий інструментарій бюджетної сфери)

ВК9

MINOR1

5

іспит

ВК10

MINOR2

5

залік

ВК11

MINOR3

5

залік

ВК12

MINOR4

5

іспит

Окремі вибіркові дисципліни***

ВК13

Дисципліна індивідуального вибору 1

5

іспит

ВК14

Дисципліна індивідуального вибору 2

5

іспит

ВК15

Дисципліна індивідуального вибору 3

5

іспит

Загальний обсяг вибіркових компонент:

61

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ