Фінанси, банківська справа та страхування (ID 27750) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиФінанси, банківська справа та страхування (ID 27750)

Профіль освітньо-професійної програми
"Фінанси, банківська справа
та страхування" (ID 27750)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування

Ступінь вищої освіти: Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування

Офіційна назва освітньо-професійної програми:Фінанси, банківська справа та страхування

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми:

- на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС;

- на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») – 240 кредитів ЄКТС. ХАІ визнає та пере зараховує:

- не більше ніж 120 ЄКТС отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування;

- не більше ніж 60 ЄКТС отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за іншими спеціальностями. 

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію: Серія УД № 21008314, виданий 25 січня 2019 року. Термін дії до 01 липня 2026 року

Цикл/рівень:НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за результатами зовнішнього незалежного оцінювання

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами

Термін дії освітньо-професійної програми: До введення в дію нової освітньо-наукової програми  

Мета освітньо-професійної програми:

Метою освітньої програми є формування комплексної системи підготовки фахівців з вищою освітою за першим (бакалаврським) рівнем у сфері фінансів, банківської справи та страхування з інноваційним мисленням, систематизованими знаннями та передовими компетентностями у сфері фінансових послуг, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні ситуації на основі опанування системи загальних та фахових здібностей й компетентностей, професійно їх реалізовувати в українських, закордонних підприємствах, організаціях та установах, державних і муніципальних органах влади, зокрема й підприємств, організацій чи установ аерокосмічної галузі.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Здобувачі вищої освіти можуть працювати в органах державної влади та управління, органах Державної фіскальної служби   України, Державної казначейської служби України,  органах Рахункової палати, Митної служби України, комісіях з цінних паперів,  на підприємствах і в організаціях різних форм власності та видів діяльності, у банках, страхових компаніях, фінансово-кредитних установах, фондах, благодійних товариствах та ін.

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

3411 – дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій;

3412 – страховий агент;

3419 - інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі;

3419 - інспектор кредитний;

3419 - інспектор обмінного пункту.

Академічні права випускників:Здобувач має право продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем освіти.

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання:Лекційні курси поєднуються з практичними заняттями, проведенням консультацій, самостійною і індивідуальною роботою студентів

Оцінювання:Письмові іспити, заліки (в т.ч. диференційовані), реферати, презентації, письмові звіти з практичних робіт, пояснювальні записки з курсових робіт, есе, поточний контроль, модульнийконтроль, кваліфікаційна робота бакалавра та її захист.

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис Відгуки роботодавців

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ