Ресурсне забезпечення реалізації програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення:

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують освітню програму за кваліфікацією відповідають профілю та напряму дисциплін, що викладаються, мають необхідний стаж педагогічної роботи та досвід практичної роботи. Лектори, які викладають у рамках програми, є активними вченими, публікують праці у вітчизняній і зарубіжній науковій пресі, мають відповідну професійну компетентність і досвід в галузі викладання, наукових досліджень і педагогічної діяльності.

Вимоги щодо проведення лекційних та практичних занять науково-педагогічними працівниками визначаються Положенням «Про організацію освітнього процесу». Відповідає кадровим вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова кабінету міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р. № 1187)

Матеріально-технічне забезпечення:

Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повністю забезпечити освітній процес протягом всього циклу підготовки за освітньою програмою

Класи забезпечені персональними комп’ютерами, мультимедійними проекторами та іншою оргтехнікою. Сучасні програмні продукти допомагають студентам засвоювати програми курсів та набувати необхідні компетентності та навички. Відповідає матеріально-технічним вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова кабінету міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р. № 1187)

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення:

Веб-сайт Університету містить інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти. Навчальний процес забезпечується навчально-методичними комплексами дисциплін у друкованому та електронному вигляді підготовлений викладачами, а саме: підручниками, презентаціями за лекціями, конспектами лекцій, методичними вказівками до практичних занять, методичними вказівками до самостійної роботи, методичними вказівками до виконання індивідуальних завдань.

В Університеті працює належно оснащена бібліотека; читальний зал, забезпечений бездротовим доступом до мережі Інтернет. Інформаційні ресурси бібліотеки Університету за освітньою програмою формуються відповідно до предметної області та сучасних тенденцій наукових досліджень у цій галузі. Бібліотека Університету забезпечує безкоштовний доступ до фондів та зовнішнім електронним інформаційним ресурсам в локальних мережах бібліотек.

Відповідає інформаційним та навчально-методичним вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова кабінету міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р. № 1187)

Предметні олімпіади у форматі НМТ