Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (ID 60170) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиФінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (ID 60170)

Профіль освітньо-професійної програми
"Фінанси, банківська справа, страхування
та фондовий ринок" (ID 60170)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Галузь знань: Управління та адміністрування

Спеціальність: Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Кваліфікація: бакалавр фінанси, банківської справи, страхування та фондового ринку

Офіційна назва освітньо-професійної програми:Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Обсяг освітньо-професійної програми:

- на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС;

- на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») – 240 кредитів ЄКТС. ХАІ визнає та пере зараховує:

- не більше ніж 120 ЄКТС отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовій ринок;

- не більше ніж 60 ЄКТС отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за іншими спеціальностями.

Наявність акредитації:Сертиіфікат про акредитацію: Серія УД №21018186, виданий 25 липня 2023 року, відповідно рішення АК 05 липня 2016 року, протокол №122 (наказ МОН України від 06 липня 2016 року №806 на  підставі наказу МОН України від 19 грудня 2016 року №1565). Дійсний до 01 липня 2026 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХІА».

Цикл/рівень: НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» в порядку, визначеному законодавством»

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами

Мета освітньо-професійної програми:

Метою освітньої програми є формування комплексної системи підготовки фахівців з вищою освітою за першим (бакалаврським) рівнем у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку з інноваційним мисленням, систематизованими знаннями та передовими компетентностями у сфері фінансових послуг, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні ситуації на основі опанування системи загальних та фахових здібностей й компетентностей, професійно їх реалізовувати в українських, закордонних підприємствах, організаціях та установах, державних і муніципальних органах влади, зокрема й підприємств, організацій чи установ аерокосмічної галузі

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Здобувачі вищої освіти можуть працювати в органах державної влади та управління, органах Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України, органах Рахункової палати, Митної служби України, комісіях з цінних паперів, на підприємствах і в організаціях різних форм власності та видів діяльності, у банках, страхових компаніях, фінансово-кредитних установах, фондах, благодійних товариствах та ін.

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010, зокрема:

1461 Менеджер (управитель) із грошового посередництва;

1462 Менеджер (управитель) із фінансового лізингу;

1463 Менеджер (управитель) із надання кредитів;

1465 Менеджер (управитель) із страхування;

1466 Менеджер (управитель) із пенсійного недержавного страхування;

1467 Менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері фінансів;

1468 Менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері страхування;

1469 Менеджер (управитель) із фінансового посередництва;

3411 – дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій;

3412 – страховий агент;

3419 - інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі;

3419 - інспектор кредитний;

3419 - інспектор обмінного пункту. 

Академічні права випускників: Отримання освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Лекційні курси поєднуються з практичними заняттями, проведенням консультацій, самостійною і індивідуальною роботою студентів

Оцінювання: Письмові іспити, заліки (в т.ч. диференційовані), реферати, презентації, письмові звіти з практичних робіт, пояснювальні записки з курсових робіт, есе, поточний контроль, модульний контроль, кваліфікаційна робота бакалавра та її захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ