Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів 

Код КОНП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОП

ОК1

Іноземна мова

4

залік

ОК2

Інформатика

5

залік

ОК3

Українська мова за професійним спрямуванням

3

залік

ОК4

Математика для економістів (вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика)

5

іспит

ОК5

Політична економія

5

іспит

ОК6

Теорія фінансів

6,5

іспит

ОК7

Іноземна мова

4

диф.залік

ОК8

Математика для економістів (вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика)

5

іспит

ОК9

Мікро- та макроекономіка

4

іспит

ОК10

Основи фондового ринку

4

іспит

ОК11

Гроші та кредит

5,5

іспит

ОК12

Навчальна практика

3

залік

ОК13

Основи авіакосмічної техніки

3

залік

ОК14

Економіка підприємства

4

іспит

ОК15

Менеджмент

4

іспит

ОК16

Статистика

3

іспит

ОК17

Фінанси

4

іспит

ОК18

Банківська система

4,5

залік

ОК19

Аудит

3

залік

ОК20

Бухгалтерський облік

4

іспит

ОК21

Інвестування

4

залік

ОК22

Ознайомча практика

3

залік

ОК23

Страхування

5

іспит

ОК24

Фінанси домогосподарств

3,5

іспит

ОК25

Інвестиційний аналіз

4,5

іспит

ОК26

Інвестиційний аналіз (КР)

2

диф. залік

ОК27

Податки і фіскальна політика

4

іспит

ОК28

Фінансовий ринок

5

іспит

ОК29

Облік у банках

5

іспит

ОК30

Аналіз діяльності банку

4

іспит

ОК31

Бюджетна система

4,5

іспит

ОК32

Виробнича практика

3

залік

ОК33

Податкова система

4

іспит

ОК34

Фінансовий аналіз

4

іспит

ОК35

Фінансовий аналіз (КР)

2

диф. залік

ОК36

Інформаційні системи та технології за фаховим спрямуванням

4

залік

ОК37

Місцеві фінанси

3,5

іспит

ОК38

Міжнародні фінансові розрахунки

4

іспит

ОК39

Ризикологія

3,5

іспит

ОК40

Соціальне страхування

3,5

іспит

ОК41

БЖД, охорона праці, екологія та цивільний захист

3

залік

ОК42

Фінанси страхових організацій

4,5

іспит

ОК43

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

3

іспит

ОК44

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання (КР)

2

диф. залік

ОК45

Кваліфікаційна робота бакалавра

9

атестація

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

180

Вибіркові компоненти ОП*

Вибірковий комплекс, що забезпечує соціальні навички (Soft skills) *

ВК1

Правова компетентність

3

залік

ВК2

Соціально-гуманітарна дисципліна за вибором

3

залік

ВК3

Формування системного наукового світогляду

3

залік

ВК4

Математичний блок на вибір

5

іспит

Вибірковий блок дисциплін професійного спрямування Major **

ВК5

Major. Дисципліна 1

3

залік

ВК6

Major. Дисципліна 2

4

залік

ВК7

Major. Дисципліна 3

4

залік

Вибірковий блок дисциплін Minor ***

ВК8

Minor. Дисципліна 1

5

іспит

ВК9

Minor. Дисципліна 2

5

іспит

ВК10

Minor. Дисципліна 3

5

іспит

ВК11

Minor. Дисципліна 4

5

іспит

Окремі вибіркові дисципліни****

ВК12

Дисципліна індивідуального вибору 1

5

залік

ВК13

Дисципліна індивідуального вибору 2

5

залік

ВК14

Дисципліна індивідуального вибору 3

5

залік

Загальний обсяг вибіркових компонент:

60 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240 

 

*Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліку/блоці освітніх компонент ВК1 –ВК4, тим самим забезпечує опанування і поглиблення компетентностей та результатів навчання, що направлені на здобуття соціальних навичок (Softskills) відповідно до вимог стандарту спеціальності. Перелік складових освітніх компонент ВК1 –ВК4 може збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

** Здобувач може обрати будь-який блок дисциплін професійного спрямування MAJOR. Блоки дисциплін професійного спрямування MAJOR можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

***Загальноуніверситетський блок, в якому блоки дисциплін для вибору пропонують кафедри Університету, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання, які можуть передбачати здобуття часткової професійної кваліфікації. До складу кожного блоку Minor входять чотири послідовних освітніх компоненти обсягом п’ять кредитів кожна. Здобувач може обрати будь-який блок дисциплін Minor. Блоки дисциплін Minor можуть оновлюватися за рішенням галузевої НМК

**** Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках освітніх компонент ВК12-ВК14, які пропонують кафедри Університету відповідно до напрямів своєї діяльності у рамках науково-методичних комісій Університету, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання. Переліки складових освітніх компонент ВК12-ВК14 можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

 

Здобувач, який зарахований на базі повної загальної середньої освіти, виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС.

Здобувач, який зарахований на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»), виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС. При цьому ХАІ визнає та перезараховує не більше ніж 120 ЄКТС отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок і не більше ніж 60 ЄКТС отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за іншими спеціальностями.

Згідно з принципами компетентнісного підходу до здобуття вищої освіти перезарахування результатів раніше складених претендентом дисциплін відповідно до індивідуального навчального плану здійснюється за заявою претендента на підставі Положення «Про перезарахування навчальних дисциплін і визначення академічної різниці в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»» (https://khai.edu/ua/university/normativna-baza/polozheniya1/polozhennya-yaki-regulyuyut-poryadok-zdijsnennya-osvitnogo-procesu/polozhennya-pro-poryadok-perezarahuvannya/) шляхом порівняння: відповідності змісту дисципліни освітньо-професійної програми (ОПП); запланованих результатів навчання з відповідної дисципліни; загального обсягу у годинах і кредитах ЄКТС; форм підсумкового контролю тощо.

Предметні олімпіади у форматі НМТ