Ресурсне забезпечення реалізації програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення:

Кадрове забезпечення формується, в основному за рахунок науково-педагогічних працівників кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки, професорсько-викладацький склад якої складається з достатньої кількості докторів технічних наук, професорів, кандидатів технічних наук та доцентів. До викладання дисциплін залучаються також інші кафедри Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Науково-педагогічні працівники, залучені до реалізації освітньої програми, відповідають вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 р. № 1187 зі змінами).

Матеріально-технічне забезпечення:

Матеріально-технічне забезпечення відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 р. № 1187 зі змінами) і забезпечує проведення всіх видів навчальних занять та практик, передбачених навчальним планом.

Навчання здійснюється у навчальних лабораторіях, комп’ютерних класах кафедри комп'ютерних систем, мереж і кібербезпеки.

Загальна площа, на якій розміщені приміщення кафедри складає 967,2 м2. Навчальна площа на якій здійснюється освітній процес, складає 792,8 м2. Територіально приміщення кафедри розташовані у двох навчальних корпусах. В усіх приміщеннях забезпечуються комфортні умови для навчання здобувачів та роботи викладачів. Кафедра комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки має власні комп’ютерні класи, площею 485,6 м2, що обладнані 111 комп’ютерами, 9 мультимедійними проекторами, 1 мультимедійною дошкою для здобувачів вищої освіти.

Навчання здійснюється у навчальних лабораторіях, комп’ютерних класах:

- лабораторія системного програмування (ауд. 118 р.к.);

- лабораторія якості програмних систем (ауд. 123 р.к.);

- лабораторія критичного комп’ютингу (ауд. 132 р.к.);

- лабораторія гарантоздатних розподілених  обчислень (ауд.135р.к.);

- лабораторія мікропроцесорних засобів (ауд. 136-а р.к.);

- лабораторія мережених технологій (ауд. 136-в р.к.);

- лабораторія безпеки інформаційно-комунікаційних систем (ауд. 232б р.к.);

- лабораторія проблем кібербезпеки (ауд. 229 р.к.).

- лабораторія смартсистем і технічного захисту інформації  (ауд. 230 р.к.)

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення:

Відповідно до вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова кабінету міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р. № 1187 зі змінами) включає в себе бібліотечні ресурси, електронні навчальні ресурси, сайт Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та сайт кафедри комп'ютерних систем, мереж і кібербезпеки, на яких розміщена основна інформація щодо освітньої діяльності за ОПП.

Зокрема, навчальне середовище містить такі системи інформаційного та навчально-методичного забезпечення:

– навчально-методичні матеріали, які розміщені у бібліотеці і доступні через сайт бібліотеки Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

– MENTOR – система підтримки дистанційного навчання Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

– rSmartÒ SakaiCLE і Moodle – системи підтримки дистанційного навчання;

– Google Classroom – система підтримки дистанційного навчання;

– Google Cloud – хмарне сховище, на якому зберігаються кафедральна документація і кваліфікаційні роботи здобувачів; матеріали доступні публічно за умов дотримання встановлених правил безпеки;

– UNICHECK – система перевірки на плагіат;

– електронні системи PILOT, які використовуються для організації та керування освітнім процесом в Національному аерокосмічному університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут".

Для самостійної роботи студентів на кафедрі з кожної навчальної дисципліни розроблені контрольні завдання з чіткою вказівкою тем та необхідною літературою для їх виконання. Дисципліни, які вивчаються, забезпечені навчальними та робочими програмами, планами семінарських та практичних занять, методичними вказівками з їх виконання, пакетами контрольних завдань для комплексної перевірки з дисциплін фахової підготовки. Підготовлені методичні вказівки з написання курсових та дипломних робіт. Викладачі кафедри використовують авторські розробки та навчальні програми власної розробки для проведення навчальних занять

Предметні олімпіади у форматі НМТ