Безпека інформаційних і комунікаційних систем (ID 60173) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиБезпека інформаційних і комунікаційних систем (ID 60173)

Профіль освітньо-професійної програми
"Безпека інформаційних і комунікаційних систем" (ID 60173)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра комп'ютерних систем, мереж і кібербезпеки

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Галузь знань:  12 "Інформаційні технології"

Спеціальність: 125 "Кібербезпека та захист інформації"

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з кібербезпеки та захисту інформації галузі знань інформаційні технології

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 3 роки 10 місяців:

–  на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС;

– на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», ступеня «фаховий молодший бакалавр» – 240 кредитів ЄКТС.

ХАІ визнає та перезараховує:

- не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста);

- не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти

Наявність акредитації: Впроваджено у 2023 році. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХАІ».

Цикл/рівень: НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти та/або на базі освітнього ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»), ступеня «фаховий молодший бакалавр».

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка висококваліфікованих фахівців (бакалаврів) у галузі інформаційних технологій зі спеціальності 125 Кібербезпека та захист інформації, компетентності яких відповідають сучасним вимогам роботодавців та перспективі розвитку ринку праці цифровізації та кібербезпеки с сфері інформаційних технологій, в аерокосмічній, машинобудівній, енергетичний та суміжних галузях згідно до стратегії розвитку Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» на 2020-2030 роки

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Бакалавр може обіймати на підприємствах в галузі інформаційних технологій наступні первинні посади:

розробника систем захисту інформації;

адміністратора мереж і систем;

аналітика загроз безпеки;

аналітика систем захисту інформації та оцінки вразливостей;

аналітик з безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем;

фахівця з криптографічного захисту інформації;

фахівця з питань безпеки (інформаційно-комунікаційні технології);

фахівця з підтримки інфраструктури кіберзахисту;

фахівця із організації інформаційної безпеки;

фахівця з технічного захисту інформації;

фахівця сфери захисту інформації.

Місця працевлаштування: науково-дослідні, проектно-конструкторські, виробничі, державні та приватні підприємства (фахівці ІТ-підрозділів або ІТ-підприємств), навчальні заклади.

Академічні права випускників: Можливість навчання за програмою другого циклу вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи бакалавра.

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційна робота бакалавра та її захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ