Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів

Код КОНП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОП

 

 

ОК1

Вища математика

5 (1)

іспит

5 (2)

іспит

5 (3)

іспит

ОК2

Дискретна математика

4,5 (1)

іспит

4 (2)

іспит

ОК3

Основи функціонування комп'ютерів

5 (1)

іспит

ОК4

Технології програмування

5 (1)

іспит

4,5 (2)

іспит

ОК5

Основи професійної україномовної комунікації

3 (1)

залік

ОК13

Технології безпечного програмування

4 (3)

іспит

ОК6

Фізика

5 (2)

залік

ОК7

Комп'ютерна електроніка

4 (2)

іспит

ОК8

Іноземна мова

3 (2)

диф. залік

ОК9

Архітектура комп’ютерів

4 (3)

іспит

ОК12

Системи технічного захисту інформації

4 (3)

залік

4,5 (4)

іспит

ОК11

Моделі та структури даних

4,5 (3)

іспит

ОК10

Схемотехніка засобів безпеки

4 (3)

іспит

ОК14

Апаратні та програмні засоби захисту інформації

4,5 (4)

іспит

ОК15

Операційні системи

4,5 (4)

іспит

ОК16

Теоретичні основи криптології

4,5 (4)

іспит

ОК17

Технології безпечного програмування (КП)

2 (4)

диф. залік

ОК18

Web-технології

4 (5)

іспит

ОК19

Безпека засобів штучного інтелекту

4 (5)

іспит

ОК20

Теорія інформації та кодування

3,5 (5)

залік

ОК21

Інформаційно-комунікаційні системи

4 (5)

іспит

ОК23

Прикладна криптологія

4 (5)

іспит

4,5 (6)

іспит

ОК22

Безпечні вбудовані системи

4 (5)

іспит

ОК24

Организація та безпека баз даних

4 (6)

іспит

ОК26

Побудова та кібербезпека інтернету речей

4 (6)

іспит

ОК25

Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки

4 (6)

іспит

ОК29

Управління інформаційною безпекою

4 (7)

залік

4 (8)

залік

ОК30

Функційна безпечність та надійність комп'ютерних систем

4 (7)

іспит

ОК27

Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах

4,5 (7)

іспит

4 (8)

іспит

ОК28

Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід

4 (7)

іспит

4 (8)

іспит

ОК31

Навчальна практика

3 (2)

залік

ОК32

Ознайомча практика

3 (4)

залік

ОК33

Виробнича практика

3 (6)

залік

ОК34

Кваліфікаційна робота бакалавра

9 (8)

іспит

 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ)

-

Атестація

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

180

Вибіркові компоненти ОП*

Гуманітарний  блок (Soft skills)

ВК1

Правова компетентність

3 (1)

залік

ВК2

Мовні компетентності (іноземна мова)

3 (1)

залік

ВК3

Економічна дисципліна за вибором

3 (4)

залік

ВК4

Формування системного наукового світогляду

3 (2)

залік

ВК5

Соціально-гуманітарна дисципліна за вибором

3 (3)

залік

ВК6

Математично-технічний блок на вибір

5,5 (4)

залік

Блок дисциплін професійного спрямування MINOR**

ВК7

Minor. Дисципліна 1

5 (5)

іспит

ВК8

Minor. Дисципліна 2

5 (5)

іспит

ВК9

Minor. Дисципліна 3

5 (7)

іспит

ВК10

Minor. Дисципліна 4

5 (8)

іспит

Окремі вибіркові дисципліни***

ВК11

Дисципліна індивідуального вибору 1

5 (6)

іспит

ВК12

Дисципліна індивідуального вибору 2

5 (7)

іспит

ВК13

Дисципліна індивідуального вибору 3

5,5 (8)

іспит

ВК14

Дисципліна із циклу за вибором кафедри 503 (КП1)

2 (6)

диф. залік

ВК15

Дисципліна із циклу за вибором кафедри 503 (КП2)

2 (7)

диф. залік

Загальний обсяг вибіркових компонент:

60

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

*Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках/блоках освітніх компонент ВК1 – ВК15, тим самим забезпечує опанування і поглиблення загальних компетентностей та результатів навчання, що направлені на здобуття соціальних навичок відповідно до вимог стандарту спеціальності. Переліки складових освітніх компонент ВК1 – ВК15 може збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

**Здобувач може обрати будь-який блок дисциплін компетентного спрямування MINOR. Блоки дисциплін компетентного спрямування MINOR можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

*** Загальноуніверситетський блок, в якому дисципліни для вибору пропонують кафедри Університету або інші підрозділи відповідно до напрямів своєї діяльності або наукових напрямів/шкіл.


Здобувач, який зарахований на базі повної загальної середньої освіти, виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС.

Здобувач, який зарахований на базі освітнього ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»), ступеня «фаховий молодший бакалавр» виконує освітньо-професійну програму в обсязі – 240 кредитів ЄКТС. ХАІ визнає та перезараховує не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста); не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти.

Згідно з принципами компетентнісного підходу до здобуття вищої освіти перезарахування результатів раніше складених претендентом дисциплін відповідно до індивідуального навчального плану здійснюється за заявою претендента на підставі Положення «Про перезарахування навчальних дисциплін і визначення академічної різниці в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»» (https://khai.edu/ua/university/normativna-baza/polozheniya1/polozhennya-yaki-regulyuyut-poryadok-zdijsnennya-osvitnogo-procesu/polozhennya-pro-poryadok-perezarahuvannya/) шляхом порівняння: відповідності змісту дисципліни освітньо-професійної програми (ОПП); запланованих результатів навчання з відповідної дисципліни; загального обсягу у годинах і кредитах ЄКТС; форм підсумкового контролю тощо.

Предметні олімпіади у форматі НМТ