Характеристика освітньої програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Характеристика освітньої програми 

Опис предметної області:  

Об’єкт вивчення:

– об'єкти інформатизації, включаючи комп'ютерні, автоматизовані, телекомунікаційні, інформаційні, інформаційно-аналітичні, інформаційно- телекомунікаційні системи, інформаційні ресурси і технології;

– технології забезпечення безпеки інформації;

– процеси управління інформаційною та/або кібербезпекою об’єктів, що підлягають захисту.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних використовувати і впроваджувати технології інформаційної безпеки та/або кібербезпеки

Теоретичний зміст предметної області: 

Знання:

– законодавчої, нормативно-правової бази України та вимог відповідних міжнародних стандартів і практик щодо здійснення професійної діяльності;

– принципів супроводу систем та комплексів інформаційної та/або кібербезпеки;

– теорії, моделей та принципів управління доступом до інформаційних ресурсів;

– теорії систем управління інформаційною та/або кібербезпекою;

– методів та засобів виявлення, управління та ідентифікації ризиків;

– методів та засобів оцінювання та забезпечення необхідного рівня захищеності інформації;

– методів та засобів технічного та криптографічного захисту інформації;

– сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

– сучасного програмно-апаратного забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій;

– автоматизованих систем проектування.

Методи, методики та технології: методи, методики, інформаційно-комунікаційні технології та інші технології забезпечення інформаційної та/ або кібербезпеки

Інструменти та обладнання:

- системи розробки, забезпечення, моніторингу та контролю процесів інформаційної та/ або кібербезпеки;

- сучасне програмно-апаратне забезпечення інформаційно- комунікаційних технологій.

Орієнтація освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна програма

Основний фокус освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна програма встановлює кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускників закладу вищої освіти зі спеціальності 125 «Кібербезпека та захист інформації» освітнього ступеня «бакалавр з кібербезпеки» і державні вимоги до властивостей та якостей особи, що здобула освітній рівень відповідного фахового спрямування за освітньо-професійною програмою «Безпека інформаційних і комунікаційних систем».

Базовий фокус – системи та процеси кіберпростору, засоби та заходи захисту.

Програма містить дисципліни загальної та професійної підготовки, що мають інтегральний характер, змістовно спрямовані навчальні дисципліни обов’язкового і вільного вибору здобувачів для забезпечення підготовки фахівців у сфері сучасних методів розроблення, впровадження і супровіду автоматизованих систем кібербезпеки у сферах інформаційних технологій, в аерокосмічній, машинобудівній, енергетичний та суміжних галузях.

Особливості освітньо-професійної програми:

Програма забезпечує розвиток аерокосмічної та інших високотехнологічних галузей в Україні та світі шляхом ґрунтовної фундаментальної підготовки фахівців з кібербезпеки та захисту інформації, здатних виконувати розроблення апаратних, програмних і мережевих рішень для аналізу, оцінювання та забезпечення кібербезпеки шляхом власного розроблення, або на основі готових компонент, а також здатних здійснювати комплексний захист та управління інформаційною та/або кібербезпекою, у поєднанні із сучасною професійною підготовкою, яка дозволяє проводити інноваційну діяльність і працювати з наукоємними та бізнес-орієнтовними технологіями кібербезпеки, що передбачає формування потрібних знань та компенетностей.

Освітня програма спрямована на вивчення професійних та соціальних навичок, які сприятимуть реалізації напряму наскрізного підходу до систем забезпечення інформаційною та/або кібербезпекою в інформаційно-комунікаційних системах, що починається з побудови моделі загроз і закінчується побудовою системи захисту з урахуванням специфіки сфер інформаційних технологій, аерокосмічної, машинобудівної, енергетичної та суміжних галузей.

Практика проводиться на підприємствах різних галузей промисловості.

Предметні олімпіади у форматі НМТ