Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів

Код КОП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОП

ОК1

Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології

5

іспит (1 семестр)

5

іспит (2 семестр)

ОК2

Вступ до фаху

4,5

залік (1 семестр)

ОКЗ

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

5

іспит (1 семестр)

ОК4

Іноземна мова

3

залік (1 семестр)

3

диф. залік (2 семестр)

ОК5

Права, свободи та обов'язки людини і громадянина

3

залік (1 семестр)

ОК6

Українська мова за професійним спрямуванням

3

залік (1 семестр)

ОК7

Математичний аналіз

5

іспит (2 семестр)

5

іспит (3 семестр)

ОК8

Матерiалознавство

5,5

іспит (2 семестр)

ОК9

Фізика

5

іспит (2 семестр)

5

іспит (3 семестр)

ОК10

Технічна механіка

4

іспит (2 семестр)

5

іспит (3 семестр)

ОК11

Взаємозамінність та стандартизація

5

іспит (3 семестр)

ОК12

Технології конструкційних матеріалів

3,5

залік (3 семестр)

ОК13

Психологія впливу, успіху та ефективних комунікацій

3

залік (4 семестр)

ОК14

Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

5

іспит (4 семестр)

ОК15

Технічна механіка (КП)

2

диф. залік (4 семестр)

ОК16

Електротехніка

3

іспит (4 семестр)

ОК17

Експлуатаційні матеріали

4,5

іспит (4 семестр)

ОК18

Автотехнічна експертиза

5

іспит (5 семестр)

ОК19

Організація та управління автомобільним сервісом

5,5

іспит (5 семестр)

ОК20

Технологічні основи машинобудування

5

іспит (5 семестр)

ОК21

Безпека життєдіяльності та охорона праці

3

залік (5 семестр)

ОК22

Електронне та електричне обладнання автомобілів

5

іспит (6 семестр)

ОК23

Транспортно-експлуатаційні якості автомобільних доріг

4

іспит (6 семестр)

ОК24

Техніко-економічне оцінювання виробництва

3

залік (6 семестр)

ОК25

Автомобілі

5,5

іспит (6 семестр)

5

іспит (7 семестр)

ОК26

Автомобілі (КП)

2

диф. залік (7 семестр)

ОК27

Основи технології виробництва та ремонту автомобілів

5,5

іспит (7 семестр)

ОК28

Основи технічної діагностики автомобілів

6

іспит (7 семестр)

ОК29

Технічна експлуатація автомобілів

5,5

іспит (8 семестр)

ОК30

Технічна експлуатація автомобілів (КП)

2

диф. залік (8 семестр)

ОК31

Технологія захисних покриттів при ремонті автотранспорту

5

іспит (8 семестр)

ОК32

Практика (графічні інформаційні технології)

4

залік (2 семестр)

ОК33

Ознайомча практика

4

залік (4 семестр)

ОК34

Виробнича практика

4

залік (6 семестр)

ОК35

Кваліфікаційна робота бакалавра

9

Атестація

 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ)

-

Атестація

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

180

Вибіркові компоненти ОП

Окремі вибіркові дисципліни

ВК1

Дисципліна індивідуального вибору за фахом 1*

5

іспит (1 семестр)

ВК2

Дисципліна індивідуального вибору за фахом 2*

5

іспит (3 семестр)

ВК3

Дисципліна індивідуального вибору за фахом 3*

5

іспит (4 семестр)

ВК4

Дисципліна індивідуального вибору за фахом 4*

5

іспит (5 семестр)

ВК5

Математично-технічний блок на вибір*

5

іспит (4 семестр)

ВК10

Дисципліна індивідуального вибору 1**

5

іспит (6 семестр)

ВК11

Дисципліна індивідуального вибору 2**

5

іспит (7 семестр)

ВК12

Дисципліна індивідуального вибору 3**

5

іспит (8 семестр)

Вибірковий блок дисциплін Minor***

ВК6

Minor. Дисципліна 1

5

іспит (5 семестр)

ВК7

Minor. Дисципліна 2

5

іспит (6 семестр)

ВК8

Minor. Дисципліна 3

5

іспит (7 семестр)

ВК9

Minor. Дисципліна 4

5

іспит (8 семестр)

Загальний обсяг вибіркових компонент:

60

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

*Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках освітніх компонент ВК1 – ВК5, які пропонують кафедри Університету відповідно до напрямів своєї діяльності у рамках науково-методичних комісій Університету, які забезпечують опанування і поглиблення компетентностей та результатів навчання, що направлені на здобуття фахових навичок відповідно до вимог стандарту спеціальності. Переліки складових освітніх компонент ВК1 – ВК5  можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

**Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках освітніх компонент ВК10-ВК11, які пропонують кафедри Університету відповідно до напрямів своєї діяльності у рамках науково-методичних комісій Університету, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання. Переліки складових освітніх компонент ВК10 – ВК11 можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

***Загальноуніверситетський блок, в якому блоки дисциплін для вибору пропонують кафедри Університету, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання, які можуть передбачати здобуття часткової професійної кваліфікації. До складу кожного блоку Minor входять чотири послідовних освітніх компоненти обсягом п’ять кредитів кожна. Здобувач може обрати будь-який блок дисциплін Minor. Блоки дисциплін Minor можуть оновлюватися за рішенням галузевої НМК.


Здобувач, який зарахований на базі повної загальної середньої освіти, виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС.

Здобувач, який зарахований на ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», фаховий молодший бакалавр, виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС. При цьому ХАІ визнає та перезараховує:

- не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за спеціальностями в межах галузей знань 13 - Механічна інженерія, 14 - Електрична інженерія, 18 - Виробництво і технології, 27 - Транспорт;

- не більше 60 кредитів ЄКТС отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за іншими спеціальностями інших галузей знань;

- не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти.

Згідно з принципами компетентнісного підходу до здобуття вищої освіти перезарахування результатів раніше складених претендентом дисциплін відповідно до індивідуального навчального плану здійснюється за заявою претендента на підставі Положення «Про перезарахування навчальних дисциплін і визначення академічної різниці в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»» (https://khai.edu/ua/university/normativna-baza/polozheniya1/polozhennya-yaki-regulyuyut-poryadok-zdijsnennya-osvitnogo-procesu/polozhennya-pro-poryadok-perezarahuvannya/) шляхом порівняння: відповідності змісту дисципліни освітньо-професійної програми (ОПП); запланованих результатів навчання з відповідної дисципліни; загального обсягу у годинах і кредитах ЄКТС; форм підсумкового контролю тощо.

Предметні олімпіади у форматі НМТ