Автомобілі та автомобільне господарство (ID 276) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиАвтомобілі та автомобільне господарство (ID 276)

Профіль освітньо-професійної програми
"Автомобілі та автомобільне господарство" (ID 276)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра автомобілів та транспортної інфраструктури

Ступінь вищої освіти: перший (бакалаврський)

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з автомобільного транспорту

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Автомобілі та автомобільне господарство

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 3 роки 10 місяців:

– на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС;

– на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»), фаховий молодший бакалавр – 240 кредитів ЄКТС.

ХАІ визнає та перераховує:

- не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за спеціальностями в межах галузей знань 13 - Механічна інженерія, 14 - Електрична інженерія, 18 - Виробництво і технології, 27 - Транспорт;

- не більше 60 кредитів ЄКТС отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за іншими спеціальностями інших галузей знань;

- не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти.

Наявність акредитації: Сертифікат про акредитацію: №5274, виданий 28 червня 2023 року. Термі дії до 01 липня 2028 року

Цикл/рівень: НРК - 6 рівень, EQF-LLL - 6 рівень, FQ-EHEA - перший цикл

Передумови: Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти та/або початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти (молодший бакалавр) та/або освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр та/або освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» у порядку, визначеному законодавством

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. 3 метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількохдисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами.

Термін дії освітньо-професійної програми: До введення в дію нової освітньо-наукової програми. Перегляд освітньої програми здійснюється не рідше ніж один раз на 5 років або за вимогою стейкхолдерів. 3 метою вдосконалення або модернізації гарант освітньої програми може вносити необхідні зміни або доповнення протягом цього терміну з урахуванням пропозицій різних груп стейкхолдерів.

Мета освітньо-професійної програми:

Формування особистості фахівця, здатного отримати необхідні знання, вміння та навички, для виконання функцій з організації експлуатації та ремонту автомобілів, керівництва структурними підрозділами автотранспортних підприємств за освітньо-професійною програмою «Автомобілі та автомобільне господарство», спеціальності 274 «Автомобільний транспорт з урахування специфіки аерокосмічної галузі

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Механік виробництва; механік дільниці; механік з ремонту транспорту; механік з ремонту устаткування; диспетчер виробництва; диспетчер з міжнародних перевезень; диспетчер служби перевезень; інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань; інспектор технічний; ревізор автомобільного транспорту та безпеки руху; інструктор та майстер виробничого навчання  

Академічні права випускників: Можливість продовження навчання на другому (магістерському) освітньому рівні, отримання післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, академічна мобільність

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Пасивні (пояснювально-ілюстративні); активні (проблемні, ігрові, інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні саморозвиваючі) – за домінуючими методами та способами навчання: Колективного та інтегративного навчання – за організаційними формами: Позиційного та контекстного навчання, технологія співпраці – за орієнтацією педагогічної взаємодії

Оцінювання: Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 4-х бальною («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і вербальною («зараховано», «незараховано») системами.

Види контролю: поточний, тематичний, періодичний, підсумковий, самоконтроль.

Форми контролю: усне та письмове опитування, тестові завдання, графічна або курсова робота (проект), звіти з лабораторних робіт, кваліфікаційна робота

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ