bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
HomeUniversityNormative baseRegulationsRegulations on the governing bodies of the faculty and the departmentRegulations on the body of public self-government, meeting of the staff of the faculty

Положення про збори трудового колективу факультету

Regulations on the body of public self-government,
meeting of the staff of the faculty
of the National Aerospace University

Approved:
Academic Council
of the National Aerospace University
protocol number 3 on October 16, 2019

Enacted: order number 439 of October 17, 2019

 

СУЯ ХАІ-ВРФ-П/001:2019

Date of introduction: October 17, 2019

Editorial № 1 

1. Загальні положення

1.1 Положення про збори трудового колективу факультету (далі - Положення) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет) розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», інших правових актів України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Статуту Університету (далі - Статут) і регламентує порядок скликання і роботи зборів трудового колективу факультету.

1.2 Збори трудового колективу факультету відповідно до статті 39 Закону України «Про вищу освіту» та Статуту Університету є органом громадського самоврядування факультету, включаючи виборних представників з числа здобувачів вищої освіти.

1.3 Збори трудового колективу факультету скликаються не рідше одного разу на рік. Порядок скликання зборів трудового колективу факультету і їх діяльності визначається Статутом Університету і деталізується у цьому Положенні.

2. Повноваження зборів трудового колективу факультету

2.1 Збори трудового колективу факультету мають такі повноваження:

1) заслуховують щороку звіт декана факультету та оцінюють його діяльність;

2) затверджують річний звіт про діяльність факультету;

3) надають згоду на призначення ректором Університету декана факультету;

4) подають ректору Університету пропозиції щодо відкликання (звільнення) з посади декана факультету з підстав, передбачених законодавством України, Статутом Університету, укладеним з ним контрактом;

5) обирають виборних представників до вченої ради факультету;

6) обирають делегатів до конференції трудового колективу Університету.

2.2 До повноважень зборів трудового колективу факультету не входять питання, вирішення яких відповідно до законодавства України і Статуту Університету належать до компетенції ректора, вченої ради Університету, інших органів управління і самоврядування Університету і факультету.

3. Порядок формування складу учасників зборів трудового колективу факультету 

3.1 На зборах трудового колективу факультету мають бути представлені всі категорії працівників факультету і виборні представники з числа студентів. Формування складу учасників зборів трудового колективу факультету здійснюється відповідно до квот на представництво різних категорій працівників факультету і студентів, визначених ст. 39 Закону України «Про вищу освіту»:

3.1.1 Не менш як 75 відсотків складу учасників зборів трудового колективу факультету повинні становити науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники факультету.

Учасником зборів трудового колективу факультету має право бути кожен науково-педагогічний, науковий, педагогічний працівник, що працює на факультеті на постійній  основі (у тому числі, за строковим трудовим договором) за основним місцем роботи станом на перше число місяця, у якому проводиться обрання учасників зборів трудового колективу факультету. Критерієм віднесення штатного працівника, що працює на факультеті, до певної категорії є основна посада, яку займає такий працівник в Університеті.

3.1.2 Не менш як 15 відсотків складу учасників зборів трудового колективу факультету повинні становити виборні представники з числа студентів, що навчаються на факультеті, які обираються згідно до Положення про студентське самоврядування Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

3.1.3 Не більш як 10 відсотків складу учасників зборів трудового колективу факультету повинні становити інші працівники факультету, які не відносяться до науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників, та працюють на факультеті на постійній основі (у тому числі, за строковим трудовим договором) за основним місцем роботи, які обираються на загальних зборах трудових колективів структурних підрозділів, які входять до складу факультету, на підставі встановленої вченою радою факультету квоти, пропорційної загальній кількості працівників відповідних категорій.

До цієї категорії також відносяться аспіранти, докторанти, що навчаються на факультеті, якщо вони не є штатними працівниками цього факультету, тобто не входять до складу учасників зборів трудового колективу факультету як науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники факультету.

3.2 До складу учасників зборів трудового колективу факультету обов’язково входять голова профспілкової організації факультету, голова органу студентського самоврядування факультету.

3.3 У разі припинення повноважень особи за посадою, за якою вона набула права і обов’язки учасника зборів трудового колективу факультету, її повноваження учасника зборів трудового колективу факультету припиняються, а новопризначена особа на вказану посаду набуває повноважень учасника зборів трудового колективу факультету з моменту прийняття рішення про її призначення на посаду.

3.4 При визначенні квот у складі відповідної категорії ураховуються посадові особи, що є учасниками зборів трудового колективу факультету за посадами (п. 3.2 цього Положення).

3.5 Організаційні заходи для забезпечення належної процедури формування складу учасників зборів трудового колективу факультету (діяльність організаційного комітету, строки і порядок надання списків працівників і студентів факультету, процедури голосування тощо) проводяться за порядком, що визначено у Положенні про конференцію трудового колективу Університету, з урахуванням особливостей, які зазначені у цьому Положенні.

4. Порядок скликання зборів трудового колективу факультету 

4.1 Збори трудового колективу факультету скликається не рідше одного разу на рік і обов’язково:

- для затвердження річного звіту про діяльність факультету;

- для надання згоди на призначення ректором Університету декана факультету;

-для розгляду пропозиції вченої ради факультету про звільнення з посади декана факультету;

- для обрання делегатів до конференції трудового колективу Університету.

4.2 Чергові збори трудового колективу факультету скликаються деканом факультету. Позачергові збори трудового колективу факультету скликаються на вимогу ректора, декана, вченої ради факультету або з ініціативи не менш як 20 відсотків складу трудового колективу факультету. Оголошення про скликання зборів трудового колективу факультету, час та місце їх проведення заздалегідь розміщується на сторінці факультету на офіційному веб-сайті Університету, дошках оголошень.

4.3 Рішення про проведення зборів трудового колективу факультету приймається з визначенням дати, часу і місця їхнього проведення.

5. Порядок прийняття рішень зборами трудового колективу факультету

5.1 Збори трудового колективу факультету правомочні розглядати питання і приймати рішення, якщо в роботі зборів беруть участь не менше половини повного складу учасників цього органу громадського самоврядування факультету.

5.2 Рішення зборів трудового колективу факультету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш половини учасників, присутніх на її засіданні.

5.3 Рішення зборів трудового колективу факультету про надання згоди на призначення ректором Університету декана факультету приймається більшістю голосів від повного складу зборів трудового колективу факультету.

5.4 Рішення зборів трудового колективу факультету стосовно подання ректору Університету пропозиції щодо звільнення з посади декана факультету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини голосів статутного складу зборів трудового колективу факультету.

5.5 Рішення з усіх питань діяльності приймаються зборами трудового колективу факультету відкритим голосуванням.

5.6 Інші питання діяльності зборів трудового колективу факультету (діяльність робочих органів зборів трудового колективу факультету, процедурні питання проведення засідань, оформлення протоколів та прийнятих рішень тощо) проводяться за порядком, що визначено у Положенні про конференцію трудового колективу Університету, з урахуванням особливостей, які зазначені у цьому Положенні.

6. Прикінцеві положення 

6.1 Це Положення затверджується вченою радою Університету і вводиться в дію наказом ректора Університету.

6.2 Зміни, доповнення та уточнення до цього Положення вносяться у порядку, що передбачений для його прийняття.

6.3 Порядок формування, скликання, проведення і прийняття рішень зборів трудового колективу навчально-наукового інституту, науково- дослідного інституту, філії або коледжу, що є структурними підрозділами Університету, здійснюються в порядку, встановленому цим Положення для зборів трудового колективу факультету.

6.4 У разі внесення змін до нормативних актів, що регулюють відносини, визначені в цьому Положенні, застосуванню підлягають норми законодавства України до моменту внесення відповідних змін цього Положення.

Щодо організації діяльності Університету в умовах карантину

Переглянути