Regulations on the competition of projects of scientific works and scientific and technical (experimental) developments of groups of young scientists named after Yosyp Neman | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
HomeUniversityNormative baseRegulationsRegulations on scientific activityRegulations on the competition of projects of scientific works and scientific and technical (experimental) developments of groups of young scientists named after Yosyp Neman

Regulations on the competition of projects of scientific works
and scientific and technical (experimental) developments
of groups of young scientists named after Yosyp Neman

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 6 від 26 січня 2022 року

СУЯ ХАІ-НДЧ/001:2022

Дата введення 27 січня 2022 р.

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1 Цим Положенням визначається порядок організації та процедура проведення Національним аерокосмічним університетом ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - ХАІ) конкурсу проектів наукових робіт і науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених імені Йосипа Немана (далі - Конкурс), завдання Конкурсу, вимоги до проектів наукових робіт, подання й розгляд апеляцій, визначення й нагородження переможців.

1.2 Конкурс проводиться щороку з метою створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової й творчої роботи колективів молодих науковців, стимулювання їх інтересу до дослідної роботи, опанування ними інноваційних технологій.

1.3 Засновником Конкурсу є ХАІ.

1.4 Участь у Конкурсі можуть брати молоді вчені, які працюють за основним місцем роботи або навчаються в ХАІ. Керівником проекту наукової роботи має бути молодий учений віком до 35 років включно, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років включно, докторант або такий, що має науковий ступінь доктора наук. Кожній роботі може призначатися науковий консультант з-поміж провідних учених ХАІ або фахівців підприємств аерокосмічної галузі.

1.5 Організаційно-методичне забезпечення Конкурсу здійснює науково- дослідна частина (далі - НДЧ) ХАІ.

1.6 Контроль за організацією, проведенням і дотриманням вимог цього Положення здійснює НДЧ ХАІ.

1.7 Конкурс оголошується наказом Ректора ХАІ, у якому, зокрема, зазначаються: відповідальні за його проведення особи; терміни проведення; перелік галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій), за якими проводиться Конкурс.

1.8 Основні вимоги до процедури проведення відбору й науково-технічної експертизи Конкурсу визначаються конкурсом проектів наукових робіт науково- технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах і наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України.

1.9 Під час проведення Конкурсу персональні дані обробляються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

2. Мета й основні завдання Конкурсу

2.1 Основною метою Конкурсу є:

- підготовка фахівців для аерокосмічної галузі;

- формування в молодих учених знань і умінь дослідної діяльності, для яких установлення на професійну майстерність є пріоритетною стратегією їх життєдіяльності;

- підтримка в молодих учених бажання до постійного наукового й творчого зростання;

- закріплення талановитих молодих учених у науковій сфері та будування ними наукової кар’єри.

2.2 Основні завдання Конкурсу:

- виявлення й розвиток колективів обдарованих молодих учених, сприяння реалізації їх здібностей;

- стимулювання творчого самовдосконалення;

- популяризація досягнень науки, техніки та інноваційних технологій в аерокосмічній галузі;

- залучення провідних учених, наукових, науково-педагогічних працівників до творчої роботи з обдарованою молоддю;

- формування колективів молодих учених для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах;

- створення молодими науковцями дослідних груп для вирішення актуальних проблемних питань аерокосмічної галузі.

3. Вимоги до колективу авторів робіт

3.1 Одну наукову роботу готує науковий колектив у кількості не менше чотирьох і не більше шести авторів за наявності в них спільних матеріалів з теми наукової роботи та одного наукового керівника. При обґрунтуванні кількість учасників може бути збільшено.

3.2 Керівником проекту наукової роботи може бути науково-педагогічний (науковий) працівник (докторант), який працює за основним місцем роботи (навчається) в ХАІ та на момент подання проекту наукової роботи на Конкурс відповідає таким вимогам:

- докторант або доктор наук, віком не більше 39 повних років;

- кандидат наук, віком не більше 34 повних років.

3.3 До складу виконавців наукової роботи входять студенти, аспіранти, наукові й науково-педагогічні працівники та інші дослідники віком не більше 34 повних років, а також докторанти або доктори наук віком не більше 39 повних років.

4. Вимоги до колективу авторів робіт

4.1 На Конкурс подаються самостійно підготовлені проекти наукових робіт колективів молодих науковців з певних галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій). Наукові роботи мають бути пошуковими за своїм характером, не бути переможцями інших конкурсів.

4.2 Проекти наукових робіт колективів молодих науковців, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25 % наукового матеріалу з попередньої роботи.

4.3 Проекти наукових робіт оцінюються за результатами наукової та науково-технічної експертизи відповідно таких вимог:

- тематика роботи має обов’язково стосуватися аерокосмічної галузі;

- відповідність завдань потребам економіки, суспільства й національної безпеки країни, розвитку технологій, виробництва й інноваційного підприємництва;

- відповідність тематики пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки, визначеним у Законі України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», і тенденціям світового науково-технічного розвитку;

- обґрунтованість очікуваних наукових і науково-прикладних результатів на основі порівняльного аналізу наявних зразків наукової продукції, їх наукова новизна, конкурентоспроможність і практична цінність;

- наявність необхідного кадрового забезпечення й матеріально-технічної бази для якісного виконання мети й завдань проекту;

- обґрунтованість потенційно необхідного обсягу фінансування проекту, збалансованість структури фінансового забезпечення для вирішення певних завдань. Потенційне фінансування необхідне для оцінювання реальності проекту в майбутньому.

4.4 Проекти наукових робіт:

- оформлюються за зразком, визначеним наказом Ректора;

- подаються роздрукованими в трьох примірниках до НДЧ і надсилаються на електронну адресу НДЧ ХАІ;

- виконуються українською мовою;

4.5 Проекти наукових робіт, подані з порушенням вимог цього розділу або такі, що не стосуються аерокосмічної галузі, до участі в Конкурсі не допускаються і за рішенням конкурсної комісії знімаються з розгляду.

5. Проведення Конкурсу

5.1 Конкурс проводиться в три етапи:

- перший етап - подання проектів наукових робіт;

- другий етап - проведення експертизи проектів наукових робіт;

- третій етап - проведення підсумкової презентації проектів наукових робіт.

5.2 Для організації та проведення Конкурсу в ХАІ створюється конкурсна комісія, персональний склад якої затверджується наказом Ректора ХАІ. До складу конкурсної комісії входять наукові, науково-педагогічні працівники ХАІ, представники ЗВО, наукових установ, підприємств, громадських організацій тощо (за згодою та на громадських засадах). Головою конкурсної комісії призначається Ректор, а заступником - проректор з наукової роботи.

5.3 Після рецензування проектів і заслуховування їх презентацій формується рейтинговий список наукових робіт (далі - рейтинговий список).

5.4 Якщо під час рецензування проекту наукової роботи буде виявлено ознаки академічного плагіату, то конкурсна комісія окремо розглядає це питання і своїм рішенням:

- підтверджує факт академічного плагіату і знімає відповідний проект наукової роботи з Конкурсу з повідомленням учасника про цей факт;

- не підтверджує факт академічного плагіату і допускає відповідний проект наукової роботи до подальшої участі в Конкурсі.

5.5 Комісія за результатами експертних оцінок і після заслуханих доповідей приймає рішення щодо визначення проектів наукових робіт. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю від її затвердженого складу. При однаковій кількості голосів членів конкурсної комісії голос голови є вирішальним.

5.6 Інформація про дату проведення презентації проектів наукових робіт, списки запрошених до участі в презентації та їх проекти наукових робіт, рецензії на всі проекти наукових робіт, подані на Конкурс (без даних про рецензента), рейтинговий список висвітлюється на веб-сайті ХАІ не пізніше ніж за два тижні до проведення презентації.

5.7 НДЧ ХАІ веде реєстр проектів наукових робіт з метою виключення можливості повторного подання їх на Конкурс.

5.8 Документація з проведення Конкурсу зберігається в ХАІ протягом трьох років.

6. Подання та розгляд апеляцій

6.1 Для забезпечення об’єктивного проведення Конкурсу в ХАІ створюється апеляційна комісія (за згодою та на громадських засадах), кількість і склад якої затверджується наказом Ректора ХАІ. Головою комісії є начальник НДЧ ХАІ.

6.2 Члени апеляційної комісії призначаються Ректором ХАІ.

6.3 Учасники Конкурсу можуть протягом п’яти календарних днів після оприлюднення рейтингового списку подати заяву в письмовій формі апеляційній комісії щодо необ’єктивної оцінки їх проекту наукової роботи.

6.4 Апеляційна комісія протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви приймає рішення, що фіксується в протоколі засідання апеляційної комісії Конкурсу (Додаток А), та надає його заявнику.

6.5 Забороняється втручання третіх осіб у процедуру проведення Конкурсу та розгляд апеляцій.

7. Визначення й нагородження переможців Конкурсу

7.1 Після проведення підсумкової презентації проектів наукових робіт конкурсна комісія підбиває підсумки Конкурсу та приймає рішення про визначення переможців, що фіксується в протоколі засідання конкурсної комісії (Додаток Б). Науковий колектив, який не брав участі в підсумковій презентації конкурсних робіт, не може бути переможцем.

7.2 Дипломи переможців Конкурсу видає ХАІ. У разі втрати диплом не поновлюється.

7.3 Перелік переможців затверджується наказом Ректора ХАІ та заноситься до статистичної довідки (Додаток В).

 

Додаток А

Додаток Б

 

Додаток В

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ