Статут Університету | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Статут Університету
ГоловнаУніверситетСтатут Університету

Статут

Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Ідентифікаційний код 02066769

Погоджено конференцією трудового колективу

«23» листопада 2016 року. Протокол № 2

І. Загальні положення

1.1. Загальні положення про Статут, дата утворення, тип Університету.

1.1.1. Статут Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Статут) розроблено згідно з Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вишу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та іншими нормативно-правовими актами, міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку. Статут є документом, який регулює діяльність Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет).

1.1.2. Харківський авіаційний інститут створено за наказом ВРНГ СРСР від 17 квітня 1930 року № 1240.

31 січня 1978 року Постановою Ради Міністрів Української РСР Харківському авіаційному інституту було присвоєно ім’я М. Є. Жуковського.

Постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1998 року № 1246 на базі Харківського авіаційного інституту було створено Державний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Указом Президента України від 11 вересня 2000 року № 1059 Університету надано статус Національного вищого навчального закладу.

Днем Університету (днем ХАІ) є остання субота травня кожного року.

1.1.3. Університет - це багатогалузевий технічний вищий навчальний заклад, що провадить інноваційну освітню діяльність за різними ступенями вищої освіти (у тому числі доктора філософії), проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та провадить культурно- просвітницьку діяльність. Університет є автономним та самоврядним вищим навчальним закладом зі статусом національного.

1.1.4. Університет підпорядковано центральному органу виконавчої влади у сфері освіти і науки України - Міністерству освіти і науки України (далі - Міністерство).

1.2. Найменування Університету:

1.2.1. Повне офіційне найменування Університету - Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Повне офіційне найменування Університету іноземними мовами:

- англійською - National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute»;

- російською - Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт».

1.2.2. Скорочене найменування Університету:

- українською мовою - ХАІ;

- англійською - KhAI;

- російською - ХАИ.

1.3. Місцезнаходження Університету:

адреса: 61070, Україна, Харківська область, м. Харків, Київський район, вул. Чкалова, 17;

телефон: 788-40-00, факс: 315-11-31;

електронна пошта (e-mail): [email protected];

офіційний сайт: www.khai.edu.

1.4. Основні напрями діяльності та завдання Університету.

1.4.1. Основними напрямами діяльності Університету є:

1) підготовка фахівців різних ступенів;

2) підготовка та атестація наукових, науково-педагогічних кадрів;

3) науково-дослідна робота;

4) спеціалізація, підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів;

5) здійснення зовнішніх зв'язків.

1.4.2. Основними завданнями Університету є:

1) провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями;

2) провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі;

3) участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу;

4) формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;

5) забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності;

6) створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;

7) збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;

8) поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян;

9) налагодження міжнародних зв'язків та провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури;

10) вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці.

1.5. Правовий статус Університету.

Університет - це державна установа, яка є юридичною особою публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх виконавчої влади, додаткових прав, наданих йому за результатами акредитації та цього Статуту.

Втручання органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування в діяльність Університету допускається лише у випадках, передбачених законодавством України.

Діяльність Університету здійснюється на засаді незалежності від політичних партій, громадських і релігійних об’єднань. В Університеті не допускається створення політичних партій та їхніх осередків, релігійних організацій і їхніх органів. Громадські організації діють в Університеті на засадах, визначених Конституцією України та законами України.

1.6. Структура Університету.

1.6.1. Загальні положення про структуру Університету.

Структура Університету, статус і функції його структурних підрозділів визначаються цим Статутом і положеннями про відповідні структурні підрозділи Університету.

Структурні підрозділи утворюються рішенням вченої ради Університету в порядку, визначеному Законом України «Про вишу освіту», іншими нормативними актами і цим Статутом. Структурні підрозділи Університету створюються відповідно до законодавства і основних завдань його діяльності і функціонують згідно з окремими положеннями, що розробляються Університетом.

Структуру Університету затверджує ректор відповідно до Закону України «Про вищу освіту».

1.6.2. Основні структурні підрозділи Університету.

Основними структурними підрозділами Університету є факультети, кафедри, науково-технічна бібліотека.

1.6.2.1. Факультет - це структурний підрозділ Університету, що об'єднує не менш як три кафедри та/або лабораторії, які в Університеті в сукупності забезпечують підготовку не менше 200 здобувачів вищої освіти денної форми навчання.

Факультет створюється, реорганізується або ліквідується за рішенням вченої ради Університету. Структуру факультету затверджує ректор за поданням вченої ради Університету.

Освітня, наукова, методична, фінансово-господарська та інші види діяльності факультетів Університету регламентуються відповідними положеннями, які затверджує вчена рада Університету за поданням ректора Університету.

Персональну відповідальність за рівень організації навчальної, наукової та виховної роботи, якісне і своєчасне виконання договірних зобов'язань факультету, підвищення кваліфікації його співробітників, дотримання фінансової дисципліни, Правил внутрішнього розпорядку і охорони праці несе декан факультету.

1.6.2.2. Кафедра - це базовий структурний підрозділ Університету (його філій, інститутів, факультетів), що провадить освітню, методичну та/або наукову діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей, до складу якого входять не менше п'яти науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менш як три з них мають науковий ступінь або вчене (почесне) звання.

Персональну відповідальність за рівень організації навчальної, наукової, методичної та виховної роботи, якісне і своєчасне виконання державного замовлення і договірних зобов'язань кафедри, підвищення кваліфікації її співробітників, дотримання фінансової дисципліни, Правил внутрішнього розпорядку і охорони праці несе завідувач кафедри.

Структура, завдання, порядок організації роботи кафедри регламентується відповідним Положенням про кафедру, яке затверджується ректором Університету за поданням вченої ради факультету.

1.6.2.3. Науково-технічна бібліотека Університету є науково-методичним центром бібліотекознавства, книгознавства та бібліографії, забезпечує літературою та інформацією освітній та науковий процес. Фонд науково- технічної бібліотеки може поповнюватися за рахунок коштів Університету, доброчинних та цільових пожертв від фізичних або юридичних осіб України, інших держав, фондів культури та інших не заборонених законодавством джерел. Науково-технічна бібліотека створює фонд постійного зберігання видань Університету та його закладів, а також інші фонди відповідно до вимог законодавства, проводить культурно-просвітницьку роботу, утворює особисті архівні фонди вчених, діячів культури та колекції письмових джерел.

Директора науково-технічної бібліотеки Університету обирає вчена рада Університету строком на п’ять років з числа штатних працівників відповідної кваліфікації і освіти, для яких Університет є основним місцем роботи, з урахуванням пропозицій зборів (конференції) трудового колективу науково- технічної бібліотеки.

1.6.3. Інші структурні підрозділи Університету.

Структурними підрозділами Університету також є: навчально-наукові інститути; науково-дослідні інститути; коледжі; філії; наукові та навчальні центри; лабораторії; відділи й інші підрозділи навчально-методичного призначення Університету; підрозділи науково-дослідної частини Університету; підрозділи адміністративно-господарського призначення; структурні підрозділи соціально-культурної сфери; відділ міжнародних зв’язків та інші підрозділи.

1.6.3.1. Навчально-науковий інститут - структурний підрозділ Університету, що об'єднує відповідні кафедри, лабораторії, науково-дослідні центри та експериментальні лабораторії, які провадять освітню діяльність і проводять наукові дослідження. Структура управління, завдання, принципи організації роботи, процедура створення, реорганізації або ліквідації навчально- наукового інституту Університету регламентуються та здійснюється в порядку, встановленому цим Статутом для факультетів Університету.

1.6.3.2. Науково-дослідний інститут Університету - структурний підрозділ Університету, що займається дослідженнями у галузі науки і техніки, розробкою (виконанням) науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт та об'єднує споріднені наукові відділи, лабораторії, центри, а також науково- дослідні лабораторії, які створюються у складі структурних підрозділів Університету для вирішення актуальних наукових проблем за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки в Україні, з метою організації та проведення наукових досліджень відповідно до тематичного плану фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт, прикладних розробок, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету, господарчих договорів і договорів підряду. Структура управління, завдання, принципи організації роботи, процедура створення, реорганізації або ліквідації науково-дослідного інституту Університету регламентуються та здійснюються в порядку, встановленому цим Статутом для факультетів Університету.

1.6.3.3 Філія - це територіально відокремлений структурний підрозділ Університету, що утворюється з метою задоволення потреб регіонального ринку праці у відповідних фахівцях та наближення місця навчання здобувачів вищої освіти до їх місця проживання. Філія не є юридичною особою і діє на підставі затвердженого Університетом положення та відповідно до отриманої ліцензії на провадження освітньої діяльності. Філію очолює керівник, який підпорядкований ректорові Університету і діє на підставі відповідного доручення. Відомості про філію Університету мають бути внесені до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Коледж - це структурний підрозділ Університету, що провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям ступенів молодшого бакалавра та/або бакалавра, проводить прикладні наукові дослідження. Відомості про коледж мають бути внесені до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

1.6.3.4. В Університеті функціонують підготовче відділення, центри перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, інститут (навчально- методичний комплекс) довузівської, післядипломної та заочної освіти, лабораторії, навчально-методичні кабінети, комп'ютерні й інформаційні центри, навчально-науково-виробничі центри (сектори, частини, комплекси тощо), конструкторські бюро, навчально-виробничі майстерні, виробничі структури, видавничий центр, спортивні комплекси, центри студентського спорту.

1.6.3.5. Науково-дослідна частина входить до структури Університету, об’єднує підрозділи і колективи, які виконують науково-дослідні роботи і розробки з усіх напрямів діяльності згідно зі спеціалізацією Університету, а також здійснює науковий і організаційний супровід наукової, науково-технічної й інноваційної діяльності Університету.

Науково-дослідна частина не має самостійного балансу і статусу юридичної особи. Результати науково-технічної діяльності створювачів (розробників) науково-технічної продукції є об’єктами власності Університету, якщо інше не передбачено законом або договором.

Результати фундаментальних і прикладних досліджень, прикладних розробок, а також інших наукових робіт, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, передаються виконавцем державі для використання з додержанням правил, передбачених законодавством України.

1.6.3.6. Підрозділи адміністративно-господарського призначення і соціально-побутової сфери Університету.

До підрозділів адміністративно-господарського призначення і соціально- побутової сфери Університету відносяться структурні підрозділи, що відповідають за адміністративно-господарське і фінансово-економічне забезпечення освітнього, наукового процесу в Університеті, підтримання належного стану матеріальної бази, безперервну роботу інженерних систем та обладнання, побуту і відпочинку студентів, співробітників Університету.

До підрозділів адміністративно-господарського призначення і соціально- побутової сфери Університету входять: канцелярія; бухгалтерія; планово- фінансовий відділ; юридичний відділ; відділи кадрів, охорони праці та інші структурні підрозділи експлуатаційного, транспортного, комунального, соціального напрямів діяльності Університету відповідно до затверджених положень.

1.6.4. Інші організації, установи в Університеті.

В Університеті функціонують первинна профспілкова організація працівників, яка об'єднує науково-педагогічних, наукових працівників, інших співробітників Університету, і первинна профспілкова організація студентів, аспірантів і докторантів Університету, які мають відповідні права і діють на підставі Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». В Університеті можуть бути створені наукові, громадські й інші добровільні товариства викладачів, учених, співробітників і тих хто навчається, які діють у рамках законодавства України.

З метою поліпшення діяльності Університету, обміну досвідом роботи з іншими вищими навчальними закладами і установами, у тому числі зарубіжними, можуть створюватися асоціації й інші об'єднання, які не заборонені законодавством України.

1.7. Правосуб’єктність Університету.

1.7.1. Цивільна правоздатність Університету.

Цивільна правоздатність Університету виникає з дня державної реєстрації Університету як юридичної особи і складається із його прав і обов'язків. Університет є правонаступником Харківського авіаційного інституту, Державного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Цивільна правоздатність Університету припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

1.7.2. Права Університету:

1.7.2.1. У сфері освітньої, наукової, інноваційної, організаційної діяльності Університет має право:

1) готувати фахівців за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти, першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим) і науковим рівнями за державним замовленням, угодами з галузевими міністерствами, відомствами, підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності), місцевими органами державної виконавчої влади, громадськими організаціями, за договорами з громадянами і підприємствами України та з юридичними і фізичними особами інших країн;

2) надавати додаткові освітні й інші послуги відповідно до законодавства;

3) самостійно визначати форми навчання та форми організації освітнього процесу;

4) обирати типи програм підготовки молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів, докторів філософії, що передбачені Міжнародною стандартною класифікацією освіти;

5) запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково- дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу;

6) самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

7) самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і програми навчальних дисциплін;

8) присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти;

9) приймати остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів акредитованими спеціалізованими вченими радами;

10) приймати остаточне рішення щодо визнання, у тому числі встановлення еквівалентності, здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук і вчених звань доцента, професора під час зарахування на навчання та/або на посаду наукового чи науково-педагогічного працівника;

11) приймати на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників;

12) формувати та затверджувати власний штатний розпис відповідно до законодавства;

13) утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні підрозділи;

14) у встановленому порядку створювати у своїй структурі навчальні підрозділи і наукові установи різних типів (факультети суміжних і додаткових професій, курси, навчальні центри, недільні школи тощо), що надають платні освітні послуги;

15) проводити понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту тренінгів, курсів, занять у гуртках, факультативів, семінарів, діяльності з підготовки, перепідготовки водіїв транспортних засобів за категоріями А, А1, В, В1, С, СІ, Д, Д1, Е, Е1;

16) проводити науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно- конструкторські, технологічні, пошукові й проектно-пошукові роботи, у тому числі дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;

17) провадити видавничу діяльність (видання, виготовлення та розповсюдження наукової, навчальної, навчально-методичної, методичної, художньої літератури, газет, журналів, дипломів, додатків до дипломів, залікових книжок, бланкової продукції тощо) у встановленому законодавством порядку, затверджувати плани університетських видань, засновувати засоби масової інформації, зокрема видавати підручники, навчальні посібники і наукові праці, а також розвивати власну поліграфічну базу;

18) провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з навчальними закладами, науковими установами й іншими юридичними особами в Україні і за її межами для виконання статутних завдань відповідно до законодавства, у тому числі створювати асоціації, спілки й інші об'єднання, навчальні, наукові, навчально-наукові, навчально-науково-виробничі комплекси й інші договірні об'єднання, на які можуть покладатись й інші завдання у межах основних напрямів діяльності Університету відповідно до законодавства;

19) брати участь у роботі міжнародних організацій в установленому порядку;

20) розміщувати свої навчальні, науково-дослідні та навчально-науково- виробничі підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях;

21) запроваджувати власну символіку і атрибутику;

22) встановлювати власні форми морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу в установленому порядку;

23) звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері вищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно- правових актів у сфері вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами.

У разі наявності визначеного в законодавстві обов’язку мати відповідну ліцензію для здійснення освітньої, наукової діяльності або сертифікат про акредитацію освітньої програми Університет має право здійснювати таку діяльність (освітню програму) після отримання відповідної ліцензії (сертифікату).

1.7.2.2. У сфері фінансової, господарської діяльності у порядку, визначеному законодавством, та відповідно до цього Статуту Університет має право:

1) власності на об'єкти права інтелектуальної власності, створені за власні кошти або кошти державного чи місцевих бюджетів (крім випадків, визначених законом або договором);

2) засновувати сталий фонд (ендавмент) Університету та розпоряджатися доходами від його використання відповідно до умов функціонування сталого фонду, а також отримувати майно, кошти і матеріальні цінності, зокрема будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, у тому числі як благодійну допомогу;

3) провадити фінансово-господарську діяльність в Україні та за кордоном відповідно до законодавства і Статуту Університету;

4) використовувати майно, закріплене за Університетом на праві господарського відання, у тому числі для провадження господарської діяльності, передавати його в оренду і в користування відповідно до законодавства;

5) мати права господарського відання на будівлі, споруди, майнові комплекси, комунікації, обладнання, транспортні засоби й інше майно з метою забезпечення статутної діяльності;

6) мати права землекористування і реалізовувати права власника земельних ділянок, у тому числі шляхом набуття відповідних прав на землю, відповідно до Земельного кодексу України;

7) створювати власні або використовувати за договором інші матеріально- технічні бази для провадження освітньої, наукової, інноваційної або господарської діяльності;

8) створювати і розвивати власну базу соціально-побутових об'єктів, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурно- мистецьких структурних підрозділів, у тому числі придбати службове житло або здійснювати його будівництво (реконструкцію) в установленому законодавством порядку;

9) здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, проводити капітальний і поточний ремонт основних фондів;

10) спрямовувати кошти на соціальну підтримку науково-педагогічних, наукових, педагогічних та інших працівників і осіб, які навчаються в Університеті;

11) відкривати поточні та депозитні рахунки у національній та іноземній валютах відповідно до законодавства, користуватися банківськими кредитами без урахування обмежень на право здійснення запозичень, установлених статтею 16 та пунктом 27 частини першої статті 116 Бюджетного кодексу України, розміщувати тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках банків;

12) засновувати навчальні заклади і наукові установи, підприємства для провадження інноваційної та/або виробничої діяльності в установленому порядку, шляхом внесення нематеріальних активів (майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності) брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур різних типів (наукових, технологічних парків, бізнес- інкубаторів тощо);

13) здійснювати перекази в іноземній валюті внесків за колективне членство у міжнародних освітніх і наукових асоціаціях, а також за передплату на іноземні наукові видання і доступ до світових інформаційних мереж і баз даних;

14) отримувати у встановленому порядку кошти і матеріальні цінності (земельні ділянки, будинки, споруди, обладнання, транспортні й технічні засоби тощо) від органів державної виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, благодійних фондів, від юридичних і фізичних осіб України або інших країн у випадках, що не суперечать законодавству;

15) у встановленому порядку передавати і реалізовувати видавницьку продукцію відповідно до законодавства;

16) списувати з балансу основні засоби, що стали непридатними для використання або застаріли, відповідно до законодавства;

17) на основі договорів (угод) вступати у кооперацію із сторонніми організаціями, підприємствами, установами для проведення різних видів робіт (підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, обмін фахівцями, наукова, освітня, культурно-просвітницька, спортивно-масова, оздоровча, виробнича діяльність, проведення конференцій, надання платних послуг населенню) відповідно до законодавства;

18) орендувати будівлі, приміщення, обладнання й інші матеріальні ресурси;

19) користуватися пільгами, встановленими законодавством для вищих національних навчальних закладів;

20) розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання платних послуг;

21) здійснювати виробничу діяльність, у тому числі проводити ремонтні, будівельні та будівельно-монтажні роботи, виробляти товари виробничо- технічного призначення та народного споживання, проводити закупівлю, виробництво, зберігання, переробку товарів, матеріалів, обладнання, пристроїв, механізмів тощо, а також здійснювати маркетингову, консультаційну, агентську та іншу діяльність, не заборонену законодавством України;

22) здійснювати виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії;

23) забезпечення Університетом як власником електричних мереж технічної можливості передачі (транзиту) електричної енергії в точку приєднання електроустановок споживача (субспоживача) в певних обсягах у межах дозволеної потужності споживача (субспоживача);

24) надавати у встановленому порядку відео- та аудіопослуги, послуги інформаційного характеру та перекладу, здійснювати сервісне обслуговування апаратури і обладнання, надавати готельні, комунальні, транспортні послуги, здійснювати організацію громадського харчування, екскурсійне обслуговування, організацію роботи студентського клубу, організацію і проведення культурно- масових заходів;

25) здійснювати розроблення, випробування, виробництво, експлуатацію авіаційної техніки, ракетоносіїв, складових частин космічних апаратів, наземної космічної інфраструктури, обладнання, що входять до складу сегмента супутникових систем, інших високотехнологічних виробів машинобудування;

26) надавати телекомунікаційні послуги, у тому числі послуги телефонного зв’язку (крім відомчих об’єктів) - місцевого у мережах подвійного призначення - з правом створення власної мережі ємністю до однієї тисячі абонентських номерів, здійснювати діяльність у сфері електрозв’язку;

27) здійснювати імпортно-експортні операції відповідно до законодавства;

28) здійснювати операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням в освітньому процесі та для виконання науково-дослідних робіт, а також при утилізації приладів та обладнання відповідно до законодавства;

29) здійснювати виробництво, транспортування, постачання теплової енергії для населення і на комунально-побутові потреби підприємств, організацій, установ - централізоване опалення і централізоване гаряче водопостачання;

30) надавати місця на базах відпочинку і в таборах згідно з відповідними локальними нормативними актами Університету;

31) здійснювати ремонт і технічне обслуговування автомобілів та інших транспортних засобів, виготовлення столярних, металевих виробів, конструкцій і обладнання;

32) надавати послуги банно-прального господарства, хімчистки;

33) здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.

У разі наявності визначеного в законодавстві обов’язку мати відповідний дозвіл (ліцензію) для здійснення певного виду господарської діяльності Університет має право здійснювати таку діяльність після отримання відповідного дозволу (ліцензії).

1.7.3. Права Університету як національного вищого навчального закладу.

Університет як національний вищий навчальний заклад має право:

1) отримувати відповідно до законодавства на пріоритетних засадах передбачені державним бюджетом кошти для провадження наукової і науково- технічної діяльності, проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, виконання наукових програм, проектів державного значення в обсязі не менш як 10 відсотків коштів державного бюджету, що виділяються на утримання Університету;

2) визначати норми часу навчальної й іншої роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників;

3) здійснювати перерозподіл:

- нормативів чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково- педагогічного працівника за спеціальностями однієї галузі знань з урахуванням результатів наукової діяльності працівників;

- державного замовлення між спеціальностями в межах галузі знань в обсязі не більш як 5 відсотків загального обсягу державного замовлення Університету з обов'язковим інформуванням Міністерства;

- ліцензованого обсягу прийому за спеціальностями у межах відповідної галузі знань.

4) здійснювати підготовку фахівців з вищою освітою за власними експериментальними освітніми програмами та навчальними планами;

5) отримувати на пріоритетних засадах фінансування для придбання наукового і навчального обладнання, комп'ютерних програм тощо за рахунок державного бюджету;

6) використовувати у своєму найменуванні слово «національний»;

7) формувати на своїй базі інноваційні структури різних типів (наукові та технологічні парки, бізнес-інкубатори тощо) на засадах поєднання інтересів високотехнологічних компаній, науки, освіти, бізнесу та держави з метою виконання і впровадження інноваційних проектів.

1.7.4. Права інтелектуальної власності Університету.

Університет є власником усіх об'єктів інтелектуальної власності, які створені його співробітниками у порядку виконання навчально-методичної роботи, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, у тому числі має право розпоряджатися майновими правами інтелектуальної власності на об'єкти права інтелектуальної власності. Витрати Університету, понесені у зв'язку із забезпеченням правової охорони на об'єкти права інтелектуальної власності, майнові права на які набуті в установленому законом порядку, здійснюються за рахунок власних надходжень Університету. Об'єкти права інтелектуальної власності підлягають оцінюванню. За результатом оцінювання їхня вартість відображається у бухгалтерському обліку Університету у порядку, передбаченому законом. Університет здійснює заходи з впровадження, включаючи трансфер технологій, об'єктів права інтелектуальної власності, майнових прав на які він набув.

Майнові права інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності, які створені його співробітниками або особами, що виконували роботи за цивільно-правовими договорами на користь Університету, у порядку виконання навчально-методичної роботи, науково-дослідних, дослідно- конструкторських та інших робіт, належить Університету, якщо інше прямо не встановлено угодою між Університетом і його співробітником (особою, що виконувала роботи за цивільно-правовими договорами на користь Університету).

1.7.5. Університет зобов'язаний:

1) вживати заходів щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

2) мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;

3) створювати необхідні умови для здобуття вищої освіти особами з особливими освітніми потребами;

4) оприлюднювати на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і виконання зобов'язань;

5) забезпечувати всім учасникам освітнього процесу належні умови праці та навчання згідно з вимогами законодавства про охорону праці;

6) забезпечувати дотримання вимог законодавства України про працю, охорону навколишнього середовища, виконувати інші обов'язки, покладені на нього відповідно до законодавства України;

7) забезпечувати пропускний режим на територію Університету, обмеження фото-, відео зйомки та допуску іноземних громадян до режимних об’єктів, приміщень відповідно до правил пропускного режиму Університету.

Університет несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за таке:

1) дотримання законодавчих і нормативних актів щодо освітньої, наукової, фінансової, виховної, організаційної, соціальної, кадрової, міжнародної, зовнішньоекономічної й іншої діяльності;

2) дотримання стандартів вищої освіти;

3) створення безпечних і нешкідливих умов для освітньої, наукової та господарської діяльності;

4) дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, наукової, виробничої діяльності та громадянами, у тому числі й за міжнародними угодами;

5) дотримання фінансової дисципліни і збереження державного майна.

ІІ. Концепція освітньої діяльності Університету

2.1. Освітній процес в Університеті.

Освітній процес - це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться в Університеті через систему науково- методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.

Положення про організацію освітнього процесу затверджується вченою радою Університету відповідно до законодавства.

2.2. Правові основи освітньої діяльності Університету.

Освітня діяльність в Університеті - це діяльність, що провадиться з метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої освіти й інших осіб. Освітня діяльність Університету ґрунтується на концептуальних засадах Національної доктрини розвитку освіти, що затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002, Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 року № 896 «Про Державну національну програму «Освіта (Україна XXI століття)», на нормативно-правових актах Кабінету Міністрів України у галузі освіти, на нормативних документах Міністерства.

Для забезпечення в Університеті якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) передбачено здійснення таких процедур і заходів:

1) визначення принципів і процедур забезпечення якості вищої освіти;

2) здійснення моніторингу і періодичного перегляду освітніх програм;

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету і регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті Університету, на інформаційних стендах і в будь-який інший спосіб;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти і кваліфікації;

8) забезпечення ефективної системи запобігання і виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників Університету і здобувачів вищої освіти в Університеті;

9) інших процедур і заходів.

Мовою викладання в Університеті є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності Університет має право прийняти рішення про викладання однієї чи кількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною мовою. Для викладання навчальних дисциплін іноземною мовою Університет утворює окремі групи для іноземних громадян, осіб без громадянства, які бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб або розробляють індивідуальні програми. При цьому Університет забезпечує вивчення такими особами державної мови як окремої навчальної дисципліни. Перелік іноземних мов, якими здійснюється викладання навчальних дисциплін, визначається Університетом. За бажанням здобувачів вищої освіти Університет створює можливості для вивчення ними мови національної меншини в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням цієї мови.

2.3. Концепція освітньої діяльності Університету.

Концепція освітньої діяльності Університету базується на особистісній орієнтації освіти, формуванні національних і загальнолюдських цінностей, створенні рівних можливостей для молоді у здобутті якісної освіти, розробленні та запровадженні освітніх інновацій та інформаційних технологій, розвиткові неперервної освіти і освіти впродовж життя, інтеграції української освіти в європейський і світовий простір, створенні та розвиткові цінностей громадянського суспільства.

Концепція освітньої діяльності в Університеті полягає в підготовці фахівців зі створення об’єктів наукоємної техніки світового рівня, які здатні працювати в умовах відкритих інформаційних технологій, вміють творчо вирішувати нові технічні задачі й мають громадянську відповідальність, професіональну гідність і потребу в самовдосконаленні.

Освітня діяльність Університету включає навчальну, наукову, науково- технічну, культурно-виховну, науково-методичну, спортивно-оздоровчу роботу і базується на основі принципів гуманізму, демократизму, свободи і відповідальності, законності, пріоритетності загальнолюдських цінностей, органічного зв'язку з національною історією, культурою і традиціями українського народу, наступності та розвивального характеру навчання, гармонійного поєднання інтегративності, варіативності й індивідуалізації змісту і форм освіти.

Концепція освітньої діяльності Університету доповнюється і деталізується концепціями освітньої діяльності факультетів, кафедр, інших структурних підрозділів.

2.4. Основними завданнями у сфері освітньої діяльності Університету є:

1) забезпечення здобуття особами, що навчаються в Університеті, знань у відповідній галузі на рівні стандартів вищої освіти і підготовка їх до професійної

діяльності;

2) забезпечення професійної мобільності випускників Університету на ринку праці;

3) виховання соціально зрілої, творчої особистості, морально, психічно і фізично здорового покоління громадян;

4) формування у молоді громадянської позиції, патріотизму, почуття власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства;

5) підготовка фахівців для наукової, викладацької та культурно- просвітницької діяльності;

6) проведення наукових досліджень і просвітницької діяльності як основи підготовки майбутніх фахівців і соціально-економічного, науково-технічного і культурного розвитку держави;

7) підготовка громадян України та іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади.

2.5. Освітня діяльність Університету здійснюється за такими напрямами:

1) підготовка фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями за потребами держави, юридичних і фізичних осіб;

2) підготовка, перепідготовка і атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для Університету й інших навчальних закладів;

3) перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців, зайнятих у різних сферах суспільного життя, галузях економіки, освіти, науки і культури;

4) організація та здійснення науково-дослідної, науково-технічної, науково-виробничої, проектно-пошукової, дослідно-конструкторської, конструкторсько-технологічної, інноваційної та природоохоронної діяльності;

5) координація спільної діяльності навчальних закладів, підприємств, організацій та установ щодо реалізації Законів України «Про освіту» і «Про вищу освіту», Національної доктрини розвитку освіти, що затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347.

2.6. Освітня діяльність Університету здійснюється шляхом:

1) забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості та взаємної поваги у стосунках між особами, що навчаються в Університеті, та викладачами і співробітниками;

2) забезпечення належних умов навчання, охорони здоров'я, праці, відпочинку і оздоровлення учасників освітнього процесу в Університеті;

3) взаємодії з іншими навчальними закладами, установами академічної та галузевої науки у національному та міжнародному просторі;

4) інтеграції середніх і вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, запровадження гнучких освітніх програм та інформаційних технологій навчання;

5) надання студентам Університету й інших вищих навчальних закладів можливостей щодо опанування другої спеціальності або професії;

6) надання платних освітянських послуг і консультацій;

7) інформування абітурієнтів і студентів про ситуацію, що складається на ринку зайнятості;

8) поширення, розробки і впровадження інноваційних освітніх технологій, сучасного науково-методичного забезпечення навчального процесу.

2.7. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність Університету.

Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність в Університеті є невід’ємною складовою освітньої діяльності і провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти.

Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність в Університеті провадиться відповідно до законодавства України про освітню, наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність.

Університет в частині провадження наукової (науково-технічної) діяльності підлягає державній атестації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. За умови проходження Університетом державної атестації в частині провадження наукової (науково-технічної) діяльності, на Університет поширюються гарантії забезпечення наукової (науково-технічної) діяльності, визначені Законом України від 26 листопаду 2015 року № 848-VIII «Про наукову і науково-технічну діяльність» для наукових установ.

Основною метою наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Університеті є здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу.

Основними завданнями наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Університеті є:

1) додержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів, розвиток фундаментальних, прикладних та пошукових досліджень з пріоритетних напрямів науки, розробка авіаційних, космічних, інформаційних та інших сучасних технологій;

2) застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки фахівців з вищою освітою, забезпечення інтеграції освітнього процесу, науки та виробництва;

3) забезпечення органічної єдності змісту освіти і програм наукової діяльності;

4) створення стандартів вищої освіти, підручників і навчальних посібників з урахуванням досягнень науки і техніки;

5) залучення до освітнього процесу в Університеті провідних учених і науковців, працівників вищих навчальних закладів та інших наукових установ і організацій;

6) формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок;

7) реалізація безперервного циклу наукової і науково-технічної діяльності - від фундаментальних досліджень до впровадження науково-технічних розробок у практику;

8) здійснення разом з Національною академією наук України та галузевими академіями наук фундаментальних і прикладних наукових досліджень за визначеними пріоритетними напрямами наукової, науково- технічної та інноваційної діяльності;

9)  упровадження в практику наукових досягнень, технічних і технологічних розробок;

10) реалізація разом з іншими вищими навчальними закладами та науковими установами спільних програм за пріоритетними напрямами фундаментальних досліджень для розв’язання важливих соціально-економічних завдань у різних галузях економіки;

11) реалізація інноваційних проектів розроблення, впровадження та виробництва нової високотехнологічної продукції;

12) інтеграція освіти і науки з виробництвом шляхом створення навчально-науково-виробничих об'єднань, базових кафедр, лабораторій разом з інститутами Національної академії наук України та галузевими академіями наук і підприємствами, установами та організаціями з метою розроблення та виконання пріоритетних наукових програм, проведення наукових досліджень, експериментальних розробок тощо, на засадах поєднання кадрових, фінансових, технічних та організаційних ресурсів відповідно до законодавства України;

13) випуск та реалізація експериментальних зразків нової техніки, технологій та малосерійної наукоємної продукції;

14) забезпечення охорони об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема інноваційних розробок Університету;

15) організація наукових, науково-технічних, науково-практичних, науково-методичних симпозіумів, семінарів, конференцій, олімпіад (у тому числі міжнародних), конкурсів науково-дослідних, курсових, дипломних та інших робіт учасників освітнього процесу;

16) розвиток наукової і науково-технічної творчості студентів, забезпечення участі студентів у здійсненні наукових і науково-технічних досліджень та впровадженні в практику результатів досліджень тощо.

Суб'єктами наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності в Університеті є наукові, науково-педагогічні працівники, особи, які навчаються в Університеті, інші працівники Університету, а також працівники підприємств, установ, організацій, які спільно з Університетом провадять наукову, науково- технічну та інноваційну діяльність.

Організацію наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та підготовки наукових, науково-педагогічних кадрів в Університеті здійснює ректор і за його дорученням - проректор з наукової роботи.

Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність в Університеті провадиться відповідно до законодавства про освітню, наукову, науково- технічну та інноваційну діяльність та здійснюється безпосередньо на засадах автономії.

Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність може провадитися Університетом через створені ним юридичні особи, предметом діяльності яких є доведення результатів наукової і науково-технічної діяльності Університету до стану інноваційного продукту та його подальша комерціалізація.

Наукові дослідження в Університеті проводяться за тематичними планами, затвердженими вченою радою Університету; за планами робіт, замовлення на які здобуті на конкурсній основі науковими колективами або окремими науковцями згідно з національними, державними, регіональними, міжнародними, міжгалузевими та іншими програмами, проектами, розробками тощо та на підставі господарських договорів. Університет реєструє науково-дослідні роботи, проводить експертне оцінювання їхніх результатів і подає інформаційні та статистичні дані до органу управління за підпорядкуванням.

Наукові дослідження, що проводяться за рахунок коштів Державного бюджету, фінансуються Міністерством незалежно від фінансування освітньої діяльності. Наукова і науково-технічна діяльність в Університеті може також здійснюватися на підставі господарських договорів та може бути розширена шляхом використання інших джерел фінансування (грантів, власних коштів тощо). У першочерговому порядку фінансуються фундаментальні дослідження, а також прикладні науково-дослідні роботи, що виконуються у межах основних напрямів розвитку науки і техніки.

2.8. Принципи і форми освітнього процесу в Університеті.

Освітній процес в Університеті будується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, інших громадських і релігійних організацій.

Навчання в Університеті здійснюється за такими формами:

1) очна (денна, вечірня);

2) заочна (дистанційна).

Форми навчання можуть поєднуватися.

Освітній процес в Університеті здійснюється за такими формами:

1) навчальні заняття;

2) самостійна робота;

3) практична підготовка;

4) контрольні заходи (поточний, семестровий контроль і державна атестація).

Основними видами навчальних занять в Університеті є:

1) лекція;

2) лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;

3) консультація.

Університет має право встановлювати інші форми освітнього процесу і види навчальних занять.

Нормативним документом, що визначає організацію освітнього процесу в Університеті за конкретним напрямом підготовки (спеціальністю), є положення про організацію освітнього процесу.

Практична підготовка осіб, які навчаються в Університеті, здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах і організаціях згідно з укладеними Університетом договорами або у його структурних підрозділах, що забезпечують практичну підготовку. Проходження практики студентом здійснюється відповідно до законодавства.

Атестація осіб, що навчаються в Університеті - це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня і обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти.

Атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі вищої освіти й інші особи, присутні на атестації, у тому числі під час захисту дисертації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації.

Атестація осіб, які здобувають освітній ступінь бакалавра чи магістра, здійснюється екзаменаційною комісією, до складу якої можуть включатися представники роботодавців і їхніх об'єднань, відповідно до Положення про екзаменаційну комісію, затвердженого вченою радою Університету.

Університет на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує особі, яка успішно виконала освітню програму на певному рівні вищої освіти, відповідний ступінь вищої освіти і присвоює відповідну кваліфікацію.

Атестація осіб, які здобувають освітній ступінь магістра, може здійснюватися у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю і в порядку, визначеними Кабінетом Міністрів України.

Атестація осіб, які здобувають в Університеті ступінь доктора філософії, здійснюється постійно діючою або разовою спеціалізованою вченою радою Університету, акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. Здобувач ступеня доктора філософії має право на вибір спеціалізованої вченої ради.

Атестація осіб, які здобувають в Університеті ступінь доктора наук, здійснюється постійно діючою спеціалізованою вченою радою Університету, акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, на підставі публічного захисту наукових досягнень у вигляді дисертації, або опублікованої монографії, або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується Міністерством.

2.9. Післядипломна освіта, підвищення кваліфікації кадрів в Університеті.

Післядипломна освіта - це спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення її професійних знань, умінь та навичок або отримання іншої професії, спеціальності на основі здобутого раніше освітнього рівня та практичного досвіду. Післядипломну освіту в Університеті здійснюють відповідні структурні підрозділи.

Результати підвищення кваліфікації і проходження стажування враховуються під час проведення атестації наукових, педагогічних працівників, а також під час обрання на посаду за конкурсом або укладення трудового договору з науково-педагогічними працівниками.

Підвищення кваліфікації викладачів Університету здійснюється, як правило, на базі відповідних факультетів та інститутів Університету.

III. Права та обов’язки засновника

3.1. Управління Університетом у межах своїх повноважень здійснюється органами, перелік яких визначено в Законі України «Про вищу освіту».

3.2. Міністерство реалізує права та обов’язки уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу стосовно Університету, як центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, у підпорядкуванні та сфері управління якого перебуває Університет.

3.3. Міністерство як орган, який виконує права засновника Університету, здійснює такі повноваження щодо управління Університетом:

1) затверджує статут Університету та за поданням конференції трудового колективу Університету затверджує його нову редакцію;

2) укладає в місячний строк контракт з ректором Університету, обраним за конкурсом у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту» та цим Статутом;

3) за поданням конференції трудового колективу Університету достроково розриває контракт із ректором Університету з підстав, визначених законодавством про працю, чи за порушення Статуту Університету та умов контракту;

4) затверджує склад наглядової ради Університету;

5) здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Університету;

6) здійснює контроль за дотриманням Статуту Університету;

7) здійснює інші повноваження, передбачені законом і цим Статутом.

Міністерство може делегувати окремі свої повноваження ректорові або іншому органу управління Університету.

Акти Міністерства, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими до виконання Університетом.

3.4. Повноваження інших органів (організацій, установ) щодо управління Університетом визначаються Законом України «Про вищу освіту» та іншими законами.

IV. Органи управління Університетом

4.1. Управління Університетом здійснюється на основі принципів:

- автономії і самоврядування;

- розмежування прав, повноважень і відповідальності Міністерства, до сфери управління якого належить Університет, органів управління Університету і його структурних підрозділів;

- поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

- незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

4.2. Автономія і самоврядування Університету реалізуються відповідно до законодавства.

4.3. Органи управління Університетом.

Безпосереднє управління діяльністю Університету здійснює його керівник - ректор.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування є конференція трудового колективу Університету.

Вчена рада є колегіальним органом управління Університету.

Наглядова рада є органом, який створено для здійснення нагляду за управлінням майном Університету, додержанням мети його створення.

Для вирішення поточних питань діяльності Університету утворено робочі органи - ректорат, деканати, приймальна комісія, науково-технічна рада тощо.

4.4. Відкритість прийняття рішень і провадження діяльності Університету. Рішення і діяльність Університету, крім інформації з обмеженим доступом, є відкритими. Інформація про процедури і результати прийняття рішень і провадження діяльності у сфері вищої освіти підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Університету і у засобах масової інформації, на інформаційних стендах і в будь-який інший спосіб.

Обов'язковому громадському обговоренню у трудовому колективі Університету і колективі осіб, які навчаються в Університеті, підлягають бюджет, його видатки та доходи, стан майна Університету і порядок його використання.

Статут та інші документи Університету, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу, інформація про склад його керівних органів, а також бюджет Університету і річний, у тому числі фінансовий, звіт оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету.

Університет зобов'язаний публікувати на власному офіційному веб-сайті:

- кошторис Університету на поточний рік та всі зміни до нього;

- звіт про використання та надходження коштів;

- інформацію щодо проведення тендерних процедур;

- штатний розпис на поточний рік.

V. Правовий статус, права і обов’язки, обрання, призначення і звільнення з посади ректора Університету

5.1. Безпосереднє управління діяльністю Університету здійснює ректор. Його права, обов'язки та відповідальність визначаються законодавством України і цим Статутом. Ректор є представником Університету у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом України «Про вищу освіту» і цим Статутом.

5.2. Ректор в межах наданих йому повноважень:

1) організовує діяльність Університету;

2) вирішує питання фінансово-господарської діяльності Університету, затверджує його структуру і штатний розпис;

3) видає накази і розпорядження, дає обов'язкові для виконання всіма учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами Університету доручення;

4) відповідає за результати діяльності Університету перед Міністерством, у тому числі за своєчасне подання Міністерству встановленої статистичної, бухгалтерської звітності, а також інших необхідних відомостей про роботу і стан Університету;

5) є розпорядником майна і коштів;

6) забезпечує виконання фінансового плану (кошторису), укладає договори;

7) призначає на посаду і звільняє з посади працівників;

8) призначає на посаду своїх заступників (проректорів), визначає їхні службові обов'язки, делегує їм (за необхідності) частину своїх повноважень;

9) забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;

10) визначає функціональні обов'язки працівників;

11) відраховує з Університету і поновлює на навчання в ньому здобувачів вищої освіти за погодженням з органами студентського самоврядування і первинною профспілковою організацією студентів, аспірантів і докторантів Університету (якщо дана особа є членом профспілки), з підстав, установлених Законом України «Про вищу освіту;

12) забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін;

13) контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;

14) здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково- педагогічних, наукових та інших працівників;

15) забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Університету;

16) сприяє та створює умови для діяльності органів студентського самоврядування, первинної профспілкової організації працівників Університету, первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів Університету, громадських організацій, які діють в Університеті;

17) сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів вищої освіти, зміцненню спортивно-оздоровчої бази Університету, створює належні умови для занять масовим спортом;

18) спільно з виборними органами первинної профспілкової організації працівників Університету, первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів Університету подає для затвердження конференції трудового колективу Університету, включаючи виборних представників з числа студентів, Правила внутрішнього розпорядку і Колективний договір і після затвердження підписує їх;

19) здійснює інші передбачені цим Статутом повноваження.

Ректор Університету відповідає за провадження освітньої, наукової, науково-технічної й інноваційної діяльності в Університеті, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого й іншого майна Університету.

Ректор Університету щороку звітує перед Міністерством і конференцією трудового колективу.

Ректор Університету зобов'язаний оприлюднювати щорічний звіт про свою діяльність на офіційному веб-сайті Університету.

Ректор відповідно до Статуту може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам і керівникам структурних підрозділів Університету.

Після виходу на пенсію з посади ректора особа, яка працювала на цій посаді не менш як 10 років підряд, може бути призначена радником ректора Університету на громадських засадах або за рахунок власних надходжень Університету. Положення про порядок призначення особи, яка працювала на посаді ректора не менш як 10 років підряд, на посаду радника ректора затверджується вченою радою Університету.

Додаткові права і обов'язки ректора визначаються контрактом, що укладається з ним Міністерством.

5.3. Обрання на посаду ректора Університету.

Ректор Університету обирається шляхом таємного голосування строком на п’ять років у порядку, передбаченому Законом України «Про вищу освіту» та цим Статутом. Вибори ректора Університету проводяться з дотриманням таких принципів: відкритості, гласності, таємного та вільного волевиявлення, добровільної участі у виборах, демократичності, забезпечення рівності прав учасників виборів.

5.3.1. Кандидат на посаду ректора має бути громадянином України, повинен вільно володіти державною мовою, мати вчене звання і науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 10 років. Одна і та сама особа не може бути керівником Університету більше ніж два строки.

Не може бути обрана, призначена (у тому числі виконуючим обов’язки) на посаду ректора Університету особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

4) за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

6) підпадає під дію частини третьої статті 1 Закону України «Про очищення влади»;

7) голосувала за диктаторські закони 16 січня 2014 року.

5.3.2. Процедура обрання Ректора Університету складається з таких етапів:

1) оголошення конкурсу та прийом документів від претендентів на посаду ректора;

2) підготовка виборів;

3) проведення виборів.

5.3.3. Міністерство оголошує конкурс на заміщення посади ректора не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка займає цю посаду. У разі дострокового припинення повноважень ректора конкурс оголошується протягом тижня з дня утворення вакансії.

5.3.4. Міністерство протягом двох місяців з дня оголошення конкурсу на посаду ректора приймає пропозиції щодо претендентів на посаду ректора і протягом 10 днів з дня завершення терміну подання відповідних пропозицій вносить кандидатури претендентів, які відповідають вимогам Закону України «Про вишу освіту», до Університету для голосування.

5.3.5. Брати участь у виборах ректора Університету мають право:

1) кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний працівник Університету;

2) представники з числа інших штатних працівників, які обираються відповідними працівниками шляхом прямих таємних виборів;

3) виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

При цьому загальна кількість (повний склад) наукових, науково- педагогічних і педагогічних працівників Університету повинна становити не менше 75 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах; кількість виборних представників з числа інших працівників Університету - до 10 відсотків, а кількість виборних представників з числа студентів - не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах.

5.3.6. Особливості виборчої системи ректора Університету регулюються Законом України «Про вищу освіту», з урахуванням Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 року № 726, цим Статутом.

5.4. З особою (кандидатурою), яка набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, Міністерство укладає контракт строком на п'ять років не пізніше одного місяця з дня її обрання.

5.5. Ректор може бути звільнений з посади Міністерством, а також у зв’язку з прийняттям рішення про його відкликання конференцією трудового колективу Університету з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення Статуту Університету і умов контракту. Подання про відкликання керівника може бути внесено до конференції трудового колективу Університету не менш як половиною статутного складу наглядової або вченої ради Університету. Рішення про відкликання ректора приймається більшістю голосів за умови присутності не менш як двох третин статутного складу конференції трудового колективу Університету.

VІ. Права і обов’язки, обрання, призначення і звільнення з посади керівника факультету (інституту), кафедри Університету. Правовий статус вченої ради, наглядової ради, робочих і дорадчих органів Університету

6.1. Права і обов’язки, порядок обрання, призначення і звільнення з посади керівника факультету (інституту), кафедри Університету.

6.1.1. Керівник факультету (інституту), кафедри.

Керівництво факультетом здійснює декан, який не може перебувати на даної посаді більш як два строки. Декан факультету повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю факультету.

Декан факультету може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам. Заступники декана факультету призначаються наказом ректора Університету за поданням декана. Повноваження декана факультету визначаються положенням про факультет, яке затверджується вченою радою Університету за поданням ректора.

Декан факультету видає розпорядження щодо діяльності відповідного факультету, які є обов'язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу факультету і можуть бути скасовані ректором Університету, якщо вони суперечать законодавству, цьому Статуту або завдають шкоди інтересам Університету.

Декан факультету обирається вченою радою Університету строком на п'ять років з урахуванням пропозицій факультету. Конкурс на заміщення посади декана факультету оголошується ректором Університету. Процедура обрання на посаду декана проводиться вченою радою Університету шляхом таємного голосування. Ректор Університету укладає з деканом факультету контракт. Функціональні обов'язки декана факультету визначаються ректором Університету відповідно до цього Статуту і Положення про факультет. Ректор Університету призначає декана факультету строком на п'ять років. Декан факультету здійснює свої повноваження на постійній основі. Декан факультету може бути звільнений з посади Університету за поданням вченої ради Університету або органу громадського самоврядування факультету з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення цього Статуту, умов контракту. Пропозиція про звільнення декана факультету вноситься до органу громадського самоврядування факультету не менш як половиною голосів статутного складу вченої ради факультету. Пропозиція про звільнення декана факультету приймається не менш як двома третинами голосів статутного складу органу громадського самоврядування факультету.

Ректор Університету за умови утворення нового факультету може призначити виконувача обов'язків декана цього факультету на строк до проведення виборів декана факультету, але не більш як на три місяці.

Обрання, призначення і звільнення з посади керівника навчально- наукового інституту, науково-дослідного інституту, філії або коледжу Університету, що є структурними підрозділами Університету, здійснюються в порядку, встановленому цим Статутом для деканів факультетів.

6.1.2. Керівник кафедри.

Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який не може перебувати на цій посаді більш як два строки. Завідувач кафедри повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри. Завідувач кафедри обирається за конкурсом таємним голосуванням вченою радою Університету строком на п'ять років з урахуванням пропозицій вченої ради факультету і трудового колективу кафедри. Ректор Університету укладає з завідувачем кафедри контракт. Керівник кафедри забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів.

6.2. Вчена рада є колегіальним органом управління Університету, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом ректора протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

Вчена рада Університету:

1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;

2) розробляє і подає конференції трудового колективу проект статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

3) розглядає і подає ректору на затвердження проекти нормативних документів Університету;

4) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;

5) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

6) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;

7) ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію і ліквідацію структурних підрозділів, затверджує положення про них;

8) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів (директорів науково-навчальних, науково-дослідних інститутів), завідувачів кафедр, професорів, директора науково-технічної бібліотеки, керівників філій, а також подає пропозиції ректорові Університету щодо призначення і звільнення з посад проректорів і головного бухгалтера;

9) затверджує освітні програми і навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

10) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

11) заслуховує звіти керівників структурних підрозділів Університету за результатами їхньої роботи;

12) затверджує зразок і порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

13) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень й інноваційної діяльності;

14) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

15) присвоює вчені звання професора, доцента і старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства;

16) надає почесні звання Університету згідно з відповідними положеннями Університету;

17) подає наукові роботи, підручники, монографії на здобуття Державних і міжнародних премій;

18) подає кандидатури працівників Університету для надання державних почесних звань і нагород;

19) рекомендує та підтримує кандидатури для обрання членами- кореспондентами і академіками Національної академії наук України і галузевих і відомчих академій;

20) затверджує кандидатури на здобуття державних іменних і спеціальних стипендій, у тому числі із фондів, наданих Університету юридичними і фізичними особами України та інших держав;

21) приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вишу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

22) має право вносити подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, цим Статутом, контрактом, яке розглядається конференцією трудового колективу Університету;

23) розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до цього Статуту.

Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради. Голова вченої ради Університету може мати заступників, кількість яких визначається вченою радою Університету. Обрання заступників голови вченої ради Університету здійснюється за пропозицією вченої ради Університету таємним голосуванням з числа членів вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради. У разі відсутності голови вченої ради Університету її засідання проводить заступник голови вченої ради.

До складу вченої ради Університету входять за посадами ректор, проректори, декани факультетів (керівники інститутів), учений секретар, директор науково-технічної бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування і виборних органів первинної профспілкової організації працівників Університету, первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів Університету, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі, представники органів студентського самоврядування Університету.

Вибори до складу вченої ради Університету починаються за ЗО календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

За рішенням вченої ради Університету до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Університету і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів.

Виборні представники з числа працівників Університету обираються конференцією трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

Персональний склад вченої ради Університету оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету.

Голова вченої ради скликає вчену раду Університету, як правило, щомісячно. Вчена рада Університету правомочна розглядати питання і приймати рішення, якщо в засіданні ради беруть участь не менше 2/3 її членів.

Рішення вченої ради Університету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини статутного складу. Забороняється голосування осіб, що не входять до складу Вченої ради Університету. Розгляд питань вченою радою і прийняті рішення фіксуються в протоколах засідань, які підписують голова і секретар вченої ради. Рішення вченої ради Університету вводяться в дію наказами ректора. Порядки денні, рішення та протоколи вченої ради оприлюднююся на офіційному сайті Університету.

Повноваження осіб, які:

- входили до складу вченої ради у зв’язку з роботою в Університеті (за посадою) або як представник від структурного підрозділу або від наукових, науково-педагогічних працівників чи інших працівників Університету, і припинили трудові відносини з Університетом або перебувають у довготривалому (більше 4 місяців) відрядженні,

- входили до складу вченої ради Університету за фактом обрання у якості представника від студентів та припинили навчання,

- входили до складу вченої ради Університету за фактом обрання як представника органу самоврядування, виборного органу первинних профспілкових організацій, організації роботодавців тощо і припинили роботу у вказаному органі (організації) за поданням цього органу (організації),

- входили до складу вченої ради Університету, але припинили особисту участь в роботі вченої ради (відсутність на засіданнях вченої ради протягом 4 місяців без поважних причин), можуть бути достроково припинені за поданням голови вченої ради ректором Університету. На їхнє місце за наказом ректора до складу вченої ради вводяться нові члени відповідно до порядку формування складу вченої ради Університету. Право внесення змін до складу вченої ради щодо виборних представників між конференціями трудового колективу надається вченій раді з наступним затвердженням їх на чергових зборах трудового колективу.

Вчена рада Університету, відповідно до цього Статуту затверджує положення про вчену раду та регламент вченої ради Університету. Для виконання покладених на неї завдань у вченій раді Університету можуть утворюватись постійні та тимчасові комісії з її членів. Комісії вченої ради мають право залучати до своєї роботи працівників Університету та здобувачів вищої освіти з правом дорадчого голосу.

6.3. Вчені ради факультетів (інститутів), науково-технічні ради.

6.3.1. В Університеті утворено вчені ради факультетів (інститутів), повноваження яких визначаються вченою радою Університету відповідно до цього Статуту. Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам факультетів (інститутів) (крім повноважень, що вказані у пп. 1-15 п. 2 ст. 36 Закону України «Про вищу освіту»). Склад вчених рад факультетів (інститутів) формується на засадах, визначених для вченої ради Університету.

Вчені ради факультетів (інститутів) є колегіальними органами цих структурних підрозділів і утворюються строком на п'ять років.

Вчену раду факультету (інституту) очолює голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради. У разі відсутності голови вченої ради факультету (інституту) її засідання проводить заступник голови вченої ради. До складу вченої ради факультету (інституту) входять за посадами декан факультету (керівник інституту), його заступники, завідувачі кафедр, голова профспілкової організації факультету (інституту), керівники органів громадського самоврядування факультету (інституту), а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників факультету (інституту) і обираються, як правило, з числа професорів, докторів наук або докторів філософії/кандидатів наук (по одному представнику від кафедри), виборні представники, які представляють інших працівників факультету (інституту) і працюють у ньому на постійній основі. При цьому не менш як 75 відсотків загальної кількості складу вченої ради факультету (інституту) становлять науково-педагогічні працівники факультету (інституту) і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті (в інституті). Виборні представники обираються зборами трудового колективу факультету (інституту) за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють. Склад вченої ради факультету (інституту) затверджується наказом ректора за поданням декана (керівника інституту).

До компетенції вченої ради факультету (інституту) належать:

1) визначення загальних напрямів наукової діяльності факультету (інституту);

2) обрання на посаду таємним голосуванням асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів;

3) ухвалення навчальних програм і навчальних планів;

4) вирішення питань організації освітнього процесу, науково-методичної, науково-дослідної, господарської діяльності на факультеті (в інституті) та їхнього матеріально-технічного забезпечення;

5) ухвалення фінансових плану і звіту факультету (інституту).

Вчена рада факультету (інституту) заслуховує звіти про роботу аспірантів, докторантів, науково-педагогічних, наукових працівників та інших співробітників факультету (інституту), ініціює проведення науково-дослідних і господарських робіт, спрямованих на поліпшення навчальної, наукової та методичної роботи, подає вченій раді Університету пропозиції щодо надання вчених звань викладачам і співробітникам факультету (інституту).

Вчена рада факультету (інституту) правомочна розглядати питання і приймати рішення, якщо в її засіданні беруть участь не менше 2/3 її членів.

Рішення вченої ради факультету (інституту) вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 членів, присутніх на її засіданні. Рішення вченої ради факультету (інституту) вводяться в дію розпорядженнями декана факультету (керівника інституту).

Рішення вченої ради факультету (інституту) може бути скасовано вченою радою Університету.

6.3.2. У науково-дослідних підрозділах Університету створюються науково-технічні ради, які є колегіальними органами управління цих структурних підрозділів і утворюються строком на п'ять років.

Науково-технічну раду науково-дослідної частини Університету (науково- дослідного інституту) очолює голова - проректор з наукової роботи (керівник інституту). Порядок формування складу науково-технічної ради науково- дослідної частини (науково-дослідного інституту) і напрями її діяльності визначаються Положенням про науково-технічну раду, яке розробляється відповідно до законодавства, нормативних документів Міністерства, цього Статуту та затверджується ректором за поданням вченої ради Університету.

6.4. Наглядова рада.

В Університеті утворюється наглядова рада для здійснення нагляду за управлінням майном Університету, додержанням мети його створення.

6.4.1. Основними завданнями наглядової ради Університету є:

1) розгляд і аналіз пріоритетних напрямів розвитку Університету у сферах освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

2) сприяння розв’язанню перспективних завдань розвитку Університету;

3) надання допомоги керівництву Університету в реалізації державної політики у галузях вищої освіти і науки;

4) залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Університету з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням;

5) сприяння ефективній взаємодії Університету з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно- політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Університету;

6) сприяння та надання допомоги Університету в удосконаленні матеріально-технічної бази освітнього процесу, наукової та науково-технічної діяльності, соціальної інфраструктури Університету;

7) здійснення громадського контролю за діяльністю Університету;

8) сприяння інтеграції Університету в міжнародну освітню систему, пошук шляхів розширення та удосконалення міжнародного співробітництва Університету;

9) сприяння творенню іміджу Університету як лідера у галузі вищої освіти, науки і культури на регіональному та на загальнодержавному рівнях.

6.4.2. Персональний склад наглядової ради Університету затверджується Міністерством. До складу наглядової ради Університету не можуть входити працівники Університету.

6.4.3. Наглядова рада Університету відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує і надає вченій раді та ректору Університету пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку освітньої, наукової, науково- технічної та інноваційної діяльності Університету;

2) бере участь у розробленні проектів програм, спрямованих на розвиток матеріально-технічної бази Університету та його соціальної інфраструктури;

3) надає пропозиції щодо оптимізації організаційної структури Університету за напрямами його статутної діяльності;

4) здійснює моніторинг стану та якості освітньої, наукової, науково- технічної та міжнародної діяльності Університету, сприяє впровадженню в Університеті інноваційних технології;

5) здійснює аналіз можливостей, сприяє залученню інвестицій та надходженню додаткових коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів для здійснення освітньої, наукової, виховної, оздоровчої, спортивної та просвітницько-культурної діяльності Університету;

6) здійснює моніторинг ефективності та експертизу економічної, фінансової й господарської діяльності Університету, надає рекомендації керівництву Університету щодо удосконалення механізмів планування витрат, використання майна, земельних ділянок та коштів відповідно до плану розвитку Університету;

7) виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.

6.4.4. Наглядова рада Університету має права, що визначені Законом України «Про вищу освіту», нормативними актами Міністерства і цим Статутом, у тому числі має право вносити конференції трудового колективу Університету подання про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, статутом Університету, контрактом.

6.4.5. Члени наглядової ради Університету мають право:

1) брати участь у роботі конференції трудового колективу Університету з правом дорадчого голосу;

2) бути присутніми на засіданнях вченої ради Університету, вчених рад факультетів, ректорату та інших робочих і дорадчих органів;

3) ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях наглядової ради Університету шляхом внесення їх до порядку денного;

4) вносити пропозиції до проектів рішень наглядової ради Університету;

5) надавати рекомендації керівництву наглядової ради Університету з усіх питань, що віднесені до її компетенції.

6.4.6. Організаційною формою роботи наглядової ради Університету є засідання, які скликаються, як правило, не менше одного разу на рік. Дата та місце засідання визначаються головою наглядової ради Університету.

У разі відсутності з поважних причин голови наглядової ради Університету засідання ради проводить його заступник.

Наглядова рада Університету в межах своїх повноважень приймає рішення, організовує й контролює їх виконання. Засідання наглядової ради Університету є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення наглядової ради Університету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 50 % членів, присутніх на її засіданні. Розгляд питань наглядовою радою Університету та прийняті ухвали фіксуються в протоколах засідань, які підписують голова і секретар наглядової ради Університету.

Ухвалені наглядовою радою Університету рішення в 5-денний строк доводяться до відома ректора й є обов’язковими для розгляду та вжиття відповідних заходів, а також доводяться до відома на найближчому засіданні вченої ради Університету для розгляду та вжиття відповідних заходів.

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності наглядової ради здійснює Університет, який забезпечує її залою для засідань, комп’ютерною та організаційною технікою.

6.5. Робочі та дорадчі органи Університету.

З метою оперативного вирішення поточних питань діяльності Університету в його структурі створено робочі органи, управлінські підрозділи: ректорат, деканати, приймальна комісія, адміністративна рада тощо.

Ректорат вирішує поточні питання навчальної, наукової, виховної, господарської та фінансової діяльності Університету, розробляє і подає на розгляд вченої ради Університету пропозиції щодо вирішення питань, віднесених до її компетенції.

Ректорат очолює ректор. До складу ректорату входять проректори, керівники навчальних структурних підрозділів Університету, головний бухгалтер, начальник планово-фінансового відділу, директор студмістечка, помічники ректора, голови профспілкових комітетів Університету (за згодою), делеговані представники органів студентського самоврядування, а також можуть входити керівники інших структурних підрозділів. Склад ректорату затверджується наказом ректора. На засідання ректорату ректор може запрошувати інших осіб.

З питань, які розглядаються ректоратом, приймаються рішення. На спільних засіданнях ректорату і профкому за участю керівників структурних підрозділів вирішуються питання, передбачені Колективним договором. Рішення ректорату вводяться в дію наказами ректора.

Деканат факультету (інституту) організовує, координує та контролює освітню, наукову, методичну і господарську діяльність факультету (інституту). Деканат очолює декан факультету (керівник інституту).

Приймальна комісія Університету здійснює прийом на навчання здобувачів вищої освіти Університету. Склад, функції та діяльність приймальної комісії регламентуються законодавством України, нормативними документами Міністерства, «Правилами прийому до Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Склад приймальної комісії затверджує ректор, який є її головою. Строк повноважень приймальної комісії - один рік. Приймальна комісія перед закінченням терміну повноважень звітує про результати своєї діяльності перед вченою радою Університету.

З метою вироблення стратегії та напрямів провадження освітньої та/або наукової діяльності Університету ректор має право утворювати на громадських засадах дорадчі (дорадчо-консультативні) органи (раду роботодавців, раду інвесторів, раду бізнесу, студентську, наукову ради тощо).

Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються вченою радою Університету відповідно до цього Статуту.

VII. Органи самоврядування Університету

7.1. В Університеті діють такі органи громадського і студентського самоврядування:

1) загальні збори (конференція) трудового колективу;

2) органи студентського самоврядування;

3) наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.

7.2. Конференція трудового колективу Університету.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету є конференція трудового колективу, включаючи виборних представників з числа студентів.

Порядок скликання і прийняття рішень конференцією трудового колективу Університету визначається цим Статутом.

Чергова конференція трудового колективу скликається ректором Університету. Позачергова конференція трудового колективу Університету скликається на вимогу не менш як 20 відсотків складу трудового колективу, з ініціативи ректора або вченої чи наглядової ради Університету.

На конференції трудового колективу Університету мають бути представлені всі категорії учасників освітнього процесу. Делегатами конференції за посадами мають бути: ректор, проректори, декани, головний бухгалтер, начальники планово-фінансового, юридичного відділів, начальник відділу кадрів, директор науково-технічної бібліотеки, голови профспілкових комітетів, голова студентської ради Університету. Решта делегатів на конференцію з числа працівників обирається на загальних зборах трудових колективів структурних підрозділів Університету на підставі встановленої вченою радою Університету квоти, пропорційної загальній кількості працівників відповідних категорій. При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів (членів) конференції трудового колективу повинні становити наукові, науково- педагогічні та педагогічні працівники Університету, які працюють в Університеті на постійній основі, не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів, до 10 відсотків - виборні представники з числа інших працівників Університету, що працюють у ньому на постійній основі, які обираються відповідними працівниками шляхом прямих таємних виборів.

Конференція трудового колективу Університету правомочна розглядати питання і приймати рішення, якщо в роботі конференції беруть участь не менше 2/3 загальної кількості членів цього виборного органу. Рішення конференції трудового колективу Університету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 членів, присутніх на її засіданні.

Конференція трудового колективу Університету скликається не рідше одного разу на рік.

Конференція трудового колективу Університету:

1) погоджує за поданням вченої ради Університету Статут Університету чи зміни (доповнення) до нього у вигляді нової редакції;

2) заслуховує щороку звіт ректора Університету і оцінює його діяльність;

3) обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;

4) розглядає за обґрунтованим поданням наглядової або вченої ради Університету питання про дострокове припинення повноважень ректора;

5) затверджує правила внутрішнього розпорядку Університету;

6) розглядає і ухвалює проект Колективного договору і заслуховує інформацію про його виконання, надає профспілковому комітету чи іншому уповноваженому трудовим колективом органу Університету право підписувати Колективний договір з ректором від імені колективу Університету;

7) обирає виборних представників до вченої ради Університету;

8) розглядає інші питання діяльності Університету.

7.3. Збори трудового колективу факультету (інституту).

Органом громадського самоврядування факультету (інституту) є збори трудового колективу факультету (інституту), включаючи виборних представників з числа осіб, які навчаються в Університеті.

Порядок скликання зборів факультету (інституту) і його діяльності визначається цим Статутом.

На зборах трудового колективу факультету (інституту) мають бути представлені всі категорії працівників факультету (інституту) і виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті (в інституті). При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів (членів) виборного органу повинні становити наукові та науково-педагогічні працівники факультету (інституту) і не менш як 15 відсотків - виборні представники з числа студентів, що навчаються на факультеті (в інституті), які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

Збори трудового колективу факультету (інституту) правомочні розглядати питання і приймати рішення, якщо в роботі зборів беруть участь не менше 2/3 загальної кількості членів цього виборного органу. Рішення зборів трудового колективу факультету (інституту) вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 членів, присутніх на її засіданні.

Збори трудового колективу факультету (інституту) скликаються не рідше одного разу на рік.

Збори трудового колективу факультету (інституту):

1) оцінюють діяльність декана факультету (керівника інституту);

2) затверджують річний звіт про діяльність факультету (інституту);

3) подають ректорові Університету пропозиції щодо відкликання з посади декана факультету (керівника інституту) з підстав, передбачених законодавством України, цим Статутом, укладеним з ним контрактом;

4) обирають виборних представників до вченої ради факультету (інституту);

5) обирають делегатів до конференції трудового колективу Університету.

7.4. Органи студентського самоврядування.

В Університеті і його структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід'ємною частиною громадського самоврядування Університету.

Студентське самоврядування - це право і можливість студентів Університету вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні Університету.

Студентське самоврядування об'єднує всіх студентів Університету. Усі студенти, які навчаються в Університеті, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їхню участь в управлінні Університетом. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, цим Статутом і Положенням про студентське самоврядування Університету.

Органи студентського самоврядування діють на принципах:

- добровільності, колегіальності, відкритості;

- виборності та звітності органів студентського самоврядування;

- рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;

- незалежності від впливу політичних партій і релігійних організацій.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської (академічної) групи, курсу, спеціальності, факультету (інституту), гуртожитку, студентського містечка, Університету. Органи студентського самоврядування різних рівнів можуть мати різноманітні форми (парламент, сенат, старостат, студентський ректорат, студентські деканати, студентські ради, студентські наукові частини, ради тощо).

Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського самоврядування Університету обираються строком на один рік. Студенти, обрані до складу органів студентського самоврядування, можуть бути усунені із своїх посад за результатами загального таємного голосування студентів. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків студентів Університету.

Керівник студентського самоврядування і його заступники можуть перебувати на посаді не більш як два строки.

З припиненням особою навчання в Університеті припиняється її участь в органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому Положенням про студентське самоврядування Університету.

Орган студентського самоврядування Університету може бути зареєстрований як громадська організація відповідно до законодавства.

Органи студентського самоврядування:

1) беруть участь в управлінні Університетом у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту» і цим Статутом;

2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

3) проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі й інші заходи;

4) беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;

5) захищають права й інтереси студентів, які навчаються в Університеті, зокрема стосовно організації освітнього процесу;

6) делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;

7) приймають акти, що регламентують їхні організацію та діяльність;

8) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках і організації харчування, відпочинку і змістовного дозвілля студентів;

9) розпоряджаються коштами й іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;

10) вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;

11) вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Університету, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;

12) приймають акти, що регламентують їхні організацію та діяльність;

13) здійснюють заходи щодо забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

14) сприяють навчальній, науковій та творчій діяльності студентів, створенню та діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

15) організують співробітництво із студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

16) сприяють проведенню соціологічних досліджень серед студентів;

17) сприяють працевлаштуванню випускників;

18) беруть участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;

19) мають право оголошувати акції протесту;

20) виконують інші функції, передбачені Законом України «Про вищу освіту» і Положенням про студентське самоврядування Університету.

За погодженням з органом студентського самоврядування Університету приймаються рішення про таке:

1) відрахування студентів з Університету і їх поновлення на навчання;

2) переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;

3) переведення осіб, які навчаються в Університеті за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;

4) призначення заступника декана факультету, заступника керівника інституту, заступника ректора (проректора);

5) поселення осіб, які навчаються в Університеті, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;

6) затвердження Правил внутрішнього розпорядку Університету в частині, що стосується осіб, які навчаються;

7) діяльність студентських містечок і гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в Університеті.

Рішення органів студентського самоврядування Університету мають дорадчий характер за винятком повноважень погоджувати певні управлінські рішення Університету, які вищевказані у цьому Статуті.

Вищим органом студентського самоврядування Університету є загальні збори студентів, які:

1) ухвалюють положення про студентське самоврядування Університету, визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких і виконавчих органів студентського самоврядування в навчальних структурних підрозділах університету, у гуртожитках тощо, обирають раду студентів Університету та її керівника, заслуховують його звіти;

2) заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно- ревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;

3) затверджують процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

4) затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про його виконання;

5) обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування.

У вищому органі студентського самоврядування Університету представляють студентів всіх навчальних структурних підрозділів Університету. До складу загальних зборів студентів Університету входять члени ради студентів Університету, представники студентів у профспілковому комітеті студентів, аспірантів і докторантів Університету і студенти - виборні представники навчальних підрозділів Університету, які становлять не менше ніж 75 відсотків загальної кількості членів цього виборного органу. Кількість виборних представників від навчальних підрозділів у складі конференції студентів Університету визначається пропорційно від контингенту студентів, що навчаються за денною формою в цих навчальних підрозділах. Вищий орган студентського самоврядування Університету скликається не рідше ніж один раз на рік.

Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

Ректор Університету забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв'язком, постійним доступом до Інтернету, технікою, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.

Фінансовою основою студентського самоврядування є:

- кошти, визначені вченою радою Університету в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих Університетом від основної діяльності;

- членські внески студентів, розмір яких установлюється загальними зборами (конференцією) студентів Університету. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати одного відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів. Не менш як ЗО відсотків коштів мають витрачатися на підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються в Університеті.

Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів і виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.

За умови членства у первинній профспілковій організації студентів, аспірантів і докторантів Університету не менш як 90 відсотків від загальної кількості усіх студентів, що навчаються в Університеті, вищим органом студентського самоврядування Університету - загальними зборами студентів, може бути прийнято рішення про передачу на один рік (або до наступних загальних зборів студентів) прав і обов’язків відповідних органів студентського самоврядування до органів первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів Університету на рівні студентської (академічної) групи, курсу, спеціальності, факультету (інституту), гуртожитку, студентського містечка, Університету. При здійсненні делегованих повноважень органів студентського самоврядування органи первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів Університету зобов’язані враховувати пропозиції студентів, що не є членами профспілки.

7.5. Наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету.

В Університеті та його структурних підрозділах діють наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, які є частиною системи громадського самоврядування Університету.

У роботі наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету беруть участь особи віком до 35 років (для докторантів - 40 років), які навчаються або працюють в Університеті.

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють в Університеті, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій і обміну знаннями.

У своїй діяльності наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених керуються законодавством, цим Статутом і Положенням про наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.

Наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених діють на принципах:

- свободи наукової творчості;

- добровільності, колегіальності, відкритості;

- рівності прав осіб, які навчаються, на участь у діяльності наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.

Наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених:

1) приймають акти, що регламентують їхні організацію та діяльність;

2) проводять організаційні, наукові й освітні заходи;

3) популяризують наукову діяльність серед студентської молоді, сприяють залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи й інноваційної діяльності;

4) представляють інтереси студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією Університету й іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар'єри;

5) сприяють підвищенню якості наукових досліджень;

6) сприяють обміну інформацією між молодими вченими і дослідниками;

7) сприяють розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;

8) взаємодіють з Національною академією наук України і національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами;

9) виконують інші функції, передбачені положеннями про наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, і законодавством України.

За погодженням з науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених керівництво Університету приймає рішення про відрахування осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, із Університету і їх поновлення на навчання.

Органи управління наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених формуються на демократичних засадах шляхом виборів. Структура наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених і організаційний механізм його діяльності визначаються положенням, яке затверджується конференцією трудового колективу Університету.

Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, цьому Статуту чи завдає шкоди інтересам Університету.

Ректор Університету всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв'язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо).

Фінансовою основою діяльності наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених є кошти, визначені вченою радою Університету.

VIII. Права і обов’язки учасників освітнього процесу в Університеті

8.1. Права і обов’язки наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету.

8.1.1. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники Університету мають право:

1) на академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства та людства загалом;

2) на академічну мобільність для провадження професійної діяльності;

3) на захист професійної честі та гідності;

4) брати участь в управлінні Університетом, у тому числі обирати і бути обраним до вищого органу громадського самоврядування, вченої ради Університету чи факультету (інституту);

5) обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість освітнього процесу;

6) на забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення свого професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених законодавством, нормативними актами Університету, умовами індивідуального трудового договору та Колективного договору;

7) безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів Університету в установленому порядку;

8) на захист права інтелектуальної власності;

9) на підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на п'ять років;

10) одержувати житло, у тому числі службове, в установленому законодавством порядку;

11)  отримувати пільгові довгострокові кредити на будівництво (реконструкцію) і придбання житла в установленому законодавством порядку;

12) брати участь в об'єднаннях громадян;

13) на соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством порядку, у тому числі на пенсійне забезпечення відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

14) мати інші права, передбачені законодавством і цим Статутом, у тому числі всі права, передбачені законодавством для наукових працівників наукових установ.

Відволікання педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників від виконання професійних обов'язків не допускається за винятком випадків, передбачених законодавством.

Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники приймаються на роботу за умовами, передбаченими законодавством України.

В Університеті на посади науково-педагогічних працівників обираються за конкурсом, як правило, особи, які мають наукові ступені або вчені звання, а також випускники магістратури, аспірантури і докторантури.

Наукові працівники призначаються на посаду для виконання наукової роботи за відповідною темою ректором Університету. Наукові працівники проходять атестацію відповідно до Закону України від 26 листопада 2015 року № 848-УІІІ «Про наукову і науково-технічну діяльність». За результатами атестації визначається відповідність працівника займаній посаді. Позитивне рішення атестаційної комісії може бути підставою для призначення працівника на відповідну посаду (в тому числі на вищу). Негативне рішення атестаційної комісії надає право ректору перевести працівника за його згодою на іншу посаду, що відповідає його кваліфікації, або розірвати трудовий договір (контракт) відповідно до законодавства.

Педагогічні працівники призначаються на посаду ректором Університету. Педагогічні працівники кожні п'ять років проходять атестацію. За результатами атестації визначається відповідність працівника займаній посаді, надаються категорії, педагогічні звання. Позитивне рішення атестаційної комісії може бути підставою для підвищення за посадою, а негативне - підставою для звільнення педагогічного працівника з посади у порядку, встановленому законодавством.

Порядок атестації педагогічних працівників встановлено Наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»; порядок атестації наукових працівників встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 року № 1475 «Про затвердження Положення про атестацію наукових працівників».

Права і обов'язки проректорів Університету (заступників директорів інститутів Університету), керівників структурних підрозділів визначає ректор Університету (директор інституту Університету) відповідно до законодавства і функцій, які вони виконують.

8.1.2. Науково-педагогічним, науковим і педагогічним працівникам Університету гарантується:

1) створення належних умов для праці, підвищення кваліфікації, організації побуту, відпочинку та медичного обслуговування, у тому числі викладачам з інвалідністю;

2) виплата у разі втрати роботи компенсації відповідно до законодавства;

3) виплата за науковий ступінь доктора філософії та доктора наук у розмірах відповідно до законодавства України. Університет може встановити більший розмір доплат за рахунок власних надходжень.

8.1.3. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники Університету зобов’язані:

1) забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю, провадити наукову діяльність (для науково-педагогічних працівників);

2) підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію (для науково-педагогічних працівників), проходити в установленому порядку атестацію (для наукових і педагогічних працівників);

3) дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються в Університеті, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України;

4) розвивати в осіб, які навчаються в Університеті, самостійність, ініціативу, творчі здібності;

5) дотримуватися цього Статуту, Правил внутрішнього розпорядку Університету, вимог посадової інструкції, затверджених ректором (за дорученням ректора - проректором або керівником структурного підрозділу Університету), законів, інших нормативно-правових актів України.

8.2. Права і обов’язки осіб, які навчаються в Університеті.

Особами, які навчаються в Університеті, є:

1) здобувачі вищої освіти:

- студент - особа, зарахована до Університету з метою здобуття вищої освіти ступеня бакалавра чи магістра;

- аспірант - особа, зарахована до Університету для здобуття ступеня доктора філософії;

- докторант - особа, зарахована або прикріплена до Університету для здобуття ступеня доктора наук;

2) інші особи, які навчаються в Університеті:

- слухач - особа, яка навчається на підготовчому відділенні Університету, або особа, яка отримує додаткові чи окремі освітні послуги, у тому числі за програмами післядипломної освіти.

Прийом на навчання до Університету здійснюється на конкурсній основі відповідно Правил прийому на навчання до Університету, що затверджуються згідно з Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених Міністерством.

8.2.1. Особи, які навчаються в Університеті, мають право на таке:

1) вибір форми навчання під час вступу до Університету;

2) безпечні й нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

3) трудову діяльність у позанавчальний час;

4) додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

5) безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, науковою та спортивною базами Університету в межах освітнього процесу;

6) безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров'я (для осіб з особливими освітніми потребами);

7) користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою базами Університетом у порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом;

8) забезпечення гуртожитком на строк навчання у порядку, встановленому законодавством;

9) участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, подання своїх робіт для публікації;

10) участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за рубежем, у встановленому законодавством порядку;

11) участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

12) внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання;

13) участь у громадських об'єднаннях;

14) участь у діяльності органів громадського самоврядування Університету, інститутів, факультетів, відділень, вченої ради Університету, органів студентського самоврядування;

15) вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти (здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу);

16) навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету;

17) академічну мобільність, у тому числі міжнародну;

18) отримання соціальної допомоги у випадках, установлених законодавством;

19) зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» періодів навчання на денній формі навчання в Університеті, аспірантурі, докторантурі, за умови добровільної сплати страхових внесків;

20) академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому Міністерством;

21) участь у формуванні індивідуального навчального плану;

22) моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково- дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;

23) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

24) безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством;

25) канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік;

26) отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

27) оскарження дій органів управління Університету та його посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників;

28) спеціальний навчально-реабілітаційний супровід і вільний доступ до інфраструктури Університету відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров'я.

29) на отримання стипендій у встановленому законодавством порядку (для осіб, які навчаються в Університеті за денною формою навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів), або інших стипендій, призначених фізичними (юридичними) особами, персональних стипендій (для осіб, які досягай значних успіхів у навчанні та/або науковій діяльності, за рішенням вченої ради Університету);

30) на пільговий проїзд у транспорті у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (для здобувачів вищої освіти, які навчаються в Університеті за денною формою навчання);

31) на отримання студентського квитка, зразок якого затверджується Міністерством.

Права і обов'язки докторантів і аспірантів Університету також визначаються Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».

8.2.2. Особи, які навчаються в Університеті, зобов’язані:

1) дотримуватися вимог законодавства, цього Статуту і Правил внутрішнього розпорядку Університету;

2) виконувати вимоги з безпеки життєдіяльності, охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, передбачені відповідними правилами, нормами й інструкціями;

3) виконувати вимоги освітньої (наукової) програми;

4) додержуватися моральних норм поведінки;

5) поважати символіку Університету;

6) систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками і сучасними методами досліджень за вибраним фахом;

7) виконувати графік освітнього процесу і вимоги навчального плану, відвідувати встановлені розкладом заняття;

8) вчасно (протягом трьох днів) інформувати керівництво навчального підрозділу про неможливість з поважних причин виконувати заходи, передбачені графіком навчального процесу;

9) дбайливо ставитися до власності Університету (устаткування, обладнання, інвентар, книжковий фонд тощо), відшкодовувати збитки, завдані Університету;

10) всебічно сприяти розвитку матеріальної бази Університету, у тому числі шляхом участі в роботах з ремонту обладнання, устаткування, інвентарю тощо і благоустрою території Університету;

11) дбати про підвищення авторитету Університету;

12) підвищувати свій загальний культурний рівень, рівень фізичної досконалості, нетерпимо ставитися до аморальних проявів.

Забороняється відволікання осіб, що навчаються в Університеті, від участі в навчальних заняттях і контрольних заходах, установлених розкладом, крім випадків, передбачених законодавством.

Через невиконання обов'язків або порушення правил внутрішнього розпорядку ректор Університету може накласти дисциплінарне стягнення на особу, яка навчається в Університеті, або відрахувати її з Університету. Порядок накладення дисциплінарного стягнення, відрахування встановлюється цим Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку Університету відповідно до вимог законодавства.

8.2.3. Підстави для відрахування осіб, які навчаються в Університеті:

1) завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою;

2) власне бажання;

3) переведення до іншого навчального закладу;

4) невиконання навчального плану;

5) порушення умов договору (контракту), укладеного між Університетом і особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;

6) інші випадки, передбачені законом.

Особа, відрахована із Університету до завершення навчання за освітньою програмою, отримує академічну довідку, що містить інформацію про результати навчання, назви дисциплін, отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС. Зразок академічної довідки встановлюється Міністерством.

Здобувач вищої освіти має право на перерву у навчанні у зв'язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої (наукової) програми (за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо). Таким особам надається академічна відпустка в установленому порядку. Навчання чи стажування в освітніх і наукових установах (у тому числі іноземних держав) може бути підставою для перерви у навчанні, якщо інше не передбачено міжнародними актами чи договорами між вищими навчальними закладами.

Здобувачам вищої освіти, призваним на військову службу у зв'язку з оголошенням мобілізації, гарантується збереження місця навчання та стипендії.

Здобувачам вищої освіти, які реалізують право на академічну мобільність, протягом навчання, стажування чи здійснення наукової діяльності в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) на території України чи поза її межами гарантується збереження місця навчання і виплата стипендії відповідно до законодавства України про порядок реалізації права на академічну мобільність. Такі особи не відраховуються із складу здобувачів вищої освіти.

Особа, відрахована із Університету до завершення навчання за відповідною освітньою програмою, має право на поновлення на навчання в межах ліцензованого обсягу Університету.

Поновлення на навчання осіб, відрахованих із Університету або яким надано академічну відпустку, а також переведення здобувачів вищої освіти здійснюються, як правило, під час канікул.

Порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються в Університеті, а також порядок надання їм академічної відпустки визначаються положенням, затвердженим Міністерством.

8.3. Права і обов’язки фахівців-практиків, які залучаються до освітнього процесу на освітньо-професійних програмах, та інших працівників Університету.

Права і обов’язки фахівців-практиків, які залучаються до освітнього процесу на освітньо-професійних програмах, та інших працівників Університету визначаються законодавством України про працю, про вищу освіту, про науково-технічну діяльність, а також відповідно до положень цивільного, господарського законодавства, цього Статуту, Колективного договору, Правил внутрішнього розпорядку, інших локальних актів Університету і умов відповідного договору (контракту, угоди) між Університетом і такою особою. Права і обов'язки навчально-допоміжного та адміністративно-господарського персоналу визначаються також відповідними посадовими (робочими) інструкціями, затвердженими ректором (проректором, керівником інституту) Університету.

8.4. Права роботодавців і їхніх об'єднань щодо освітнього процесу в Університеті.

До освітнього процесу в Університеті на добровільній основі можуть залучатися роботодавці.

Роботодавці і їхні об’єднання мають право:

1) в установленому порядку при взаємодії з органами управління Університетом висувати свої пропозиції щодо:

- структури і обсягу підготовки фахівців з вищою освітою,

- стандартів вищої освіти за кожною спеціальністю,

- підготовки та прийняття проектів нормативно-правових актів та інших рішень, що стосуються регулювання взаємодії складових системи вищої освіти в Університеті,

- Національної рамки кваліфікацій;

2) входити до складу:

- Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти,

- Науково-методичної ради і науково-методичних комісій, що утворюються Міністерством,

- експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти,

- вченої ради Університету (на підставі відповідного рішення вченої ради Університету),

- екзаменаційних комісій Університету (відповідно до положення про екзаменаційну комісію, затвердженого вченою радою Університету);

3) брати участь у роботі дорадчих (дорадчо-консультативних) органів Університету (рада роботодавців, рада інвесторів, рада бізнесу, асоціація випускників тощо);

4) здійснювати громадський контроль за Університетом у сфері вищої освіти.

У співпраці з державою за участю Університету роботодавці та їхні об’єднання можуть:

- сприяти забезпеченню створення умов для реалізації випускниками Університету права на працю,

- гарантувати створення для випускників Університету рівних можливостей для вибору місця роботи, виду трудової діяльності з урахуванням здобутої вищої освіти та суспільних потреб.

Форми співпраці між Університетом і роботодавцями (їхніми об’єднаннями), підстави і порядок участі роботодавців (їхніх об’єднань) в освітньої діяльності Університету визначаються Положенням про співпрацю в освітньому процесі між Університетом та роботодавцями (їхніми об’єднаннями), яке з урахуванням пропозицій роботодавців (їхніх об’єднань) затверджується вченою радою Університету.

IХ. Обсяг основних засобів, джерела надходження і порядок використання коштів і майна Університету

9.1. Основні засоби Університету.

З метою забезпечення діяльності Університету за ним Міністерством закріплюються на основі права господарського відання будівлі, споруди, майнові комплекси, комунікації, обладнання, транспортні засоби й інше майно споживчого, соціально-культурного й іншого призначення.

Університету на правах, визначених законодавством, належать:

1) грошові кошти, майно, інші об'єкти власності, передані йому фізичними та (або) юридичними особами у формі дарунка, пожертвування або за заповітом і на інших не заборонених законодавством підставах;

2) доходи від власної діяльності та придбані на ці доходи об'єкти власності.

Університет як єдиний навчально-науково-виробничий комплекс користується відокремленою частиною державної власності, а саме: земельними ділянками, будівлями, спорудами, устаткуванням та іншими матеріальними ресурсами, які надані Університету, а також одержаними від міністерств, відомств, підприємств, організацій, фірм і придбаними за рахунок надходжень від освітньої, науково-дослідної та господарської діяльності.

Матеріально-технічна база Університету включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло й інші матеріальні цінності. Відповідно до законодавства з метою забезпечення статутної діяльності Університету Міністерством закріплюються за ним на основі права господарського відання будівлі, споруди, майнові комплекси, комунікації, обладнання, транспортні засоби й інше майно.

Повноваження Міністерства, а також органів державної влади у сфері управління державним майном, щодо розпорядження майном Університету здійснюються відповідно до законодавства.

Майно закріплюється за Університетом на праві господарського відання і не може бути предметом застави, а також не підлягає вилученню або передачі у власність юридичним і фізичним особам без згоди Міністерства і конференції трудового колективу Університету, крім випадків, передбачених законодавством.

Власні надходження Університету, отримані від плати за послуги, що надаються згідно з освітньою, науковою та навчально-виробничою діяльністю, благодійні внески та гранти відповідно до рішення, прийнятого вченою радою Університету, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків. Зазначені доходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів Університету на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків, включаються до фінансового плану (кошторису) Університету і можуть використовуватися на придбання майна і його використання, капітальне будівництво та ремонт приміщень, поліпшення матеріально-технічного, навчально-лабораторного, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу тощо в межах статутної діяльності Університету.

Передача в оренду Університетом закріплених за ним на праві господарського відання об'єктів власності здійснюється без права їх викупу відповідно до законодавства.

Будівлі, споруди і приміщення Університету повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами. Якщо відповідні об'єкти неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з особливими освітніми потребами, здійснюється їх розумне пристосування з урахуванням універсального дизайну.

Проектування, будівництво та реконструкція будівель, споруд і приміщень Університету здійснюються з урахуванням потреб осіб з особливими освітніми потребами.

Земельні ділянки передаються Університету незалежно від форми власності у постійне користування в порядку, передбаченому Земельним кодексом України.

Збитки, завдані Університету внаслідок порушення його майнових прав

громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Університету за рішенням суду.

Університет самостійно розпоряджається доходами й іншими надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг. Таке розпорядження включає в установленому порядку право відкривати поточні та депозитні рахунки в банках, збереження коштів на депозитних рахунках банків, право придбання майна та його використання на підставі договорів тощо.

9.2. Джерела фінансування Університету.

Фінансування Університету здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету і додаткових джерел, не заборонених законодавством (коштів загального та спеціального фондів).

Фінансування Університету здійснюється на нормативній основі за рахунок коштів Державного бюджету на умовах державного замовлення на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів і за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, з дотриманням принципів цільового і ефективного використання коштів, публічності та прозорості у прийнятті рішень.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування можуть здійснювати фінансування Університету у встановленому законодавством порядку.

Розміри бюджетних призначень на підготовку фахівців з вищою освітою, а також на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів установлюються у Державному бюджеті України на відповідний рік.

Залучені кошти спрямовуються на провадження статутної діяльності Університету в порядку і на умовах, визначених законодавством і цим Статутом.

До фінансового плану (кошторису) Університету обов'язково включаються витрати, пов'язані з розвитком матеріально-технічної і лабораторної баз, із забезпеченням ліцензованими програмними продуктами для провадження освітньої і наукової діяльності, а також з проходженням виробничих і переддипломних практик здобувачами вищої освіти.

Кошти, отримані Університетом як плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання освітніх послуг, не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих бюджетів.

Додатковими джерелами фінансування є:

1) кошти, одержані за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів відповідно до укладених договорів;

2) оплата за надання додаткових освітніх послуг;

3) кошти, одержані за науково-дослідні роботи (послуги) й інші роботи, виконані Університетом на замовлення підприємств, установ, організацій і громадян;

4) доходи від реалізації продукції та продуктів її переробки навчально- виробничих майстерень, підприємств, цехів і господарств, від надання в оренду або користування приміщень, споруд, обладнання;

5) надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);

6) дотації органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, приватних осіб;

7) кредити і позики банків, дивіденди від цінних паперів і доходи від розміщення на депозитних вкладах тимчасово вільних позабюджетних коштів;

8) валютні надходження;

9) добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян та інші кошти.

Університет самостійно розпоряджається коштами на підставі зведених кошторисів і штатних розкладів, затверджених Міністерством. Одержані кошти використовуються на статутну діяльність Університету, якщо інше не передбачено законодавством. Оподаткування доходів Університету та інші види відрахувань проводяться відповідно до законодавства.

Оплата праці та матеріальне заохочення всіх категорій працівників Університету за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету здійснюється в порядку, передбаченому законодавством і окремими положеннями, що розроблені на його основі.

Університет самостійно здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну звітність, подає відомості на вимогу органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами його діяльності.

Університет у межах кошторису забезпечує умови для соціального розвитку трудового колективу, які відображаються в Колективному договорі.

9.3. Державне замовлення як джерело фінансування Університету.

Розміщення державного замовлення здійснюється на конкурсних засадах

на принципах добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості, рівноправності, об’єктивного та неупередженого оцінювання пропозицій учасників конкурсу.

Державне замовлення на підготовку фахівців ступеня бакалавра розміщується шляхом укладення відповідних договорів між державними замовниками, до сфери управління яких належить Університет, і Університетом за умови, що він в установленому порядку надав інформацію про вступ до нього осіб, які на конкурсних засадах отримали право на здобуття вищої освіти за кошти Державного бюджету України.

Розміщення державного замовлення здійснюється державними замовниками без проведення конкурсу у разі:

1) забезпечення оборони України, державної безпеки і захисту державного кордону, потреб Збройних Сил України, Служби безпеки України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, організація і порядок діяльності яких визначаються законом;

2) забезпечення підготовки фахівців за відповідною спеціальністю одним Університетом відповідно до наданої ліцензії.

9.4. Платні послуги як джерело фінансування Університету.

Університет відповідно до законодавства і цього Статуту може надавати фізичним і юридичним особам платні послуги за умови забезпечення надання належного рівня освітніх послуг як основного статутного виду діяльності.

Перелік платних освітніх та інших послуг, що може надаватися Університетом, затверджується Кабінетом Міністрів України. Порядок надання платних освітніх та інших послуг, включаючи порядок визначення їхньої вартості для здобувачів вищої освіти, встановлюється Міністерством, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку і торгівлі, і центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової, бюджетної, податкової політики.

Університет має право надавати додатково платні освітні й інші послуги виключно понад обсяги, встановлені державним стандартом, і поза діяльністю, що фінансується за рахунок коштів відповідних бюджетів.

Платні освітні послуги можуть надаватися тими самими структурними підрозділами, що здійснюють освітній процес за державним замовленням, або утвореними для надання платних послуг окремими структурними підрозділами Університету, що діють на підставі положення, затвердженого відповідно до законодавства і цього Статуту.

Платні освітні й інші послуги надаються Університетом за умови відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, а у разі встановлення законодавством вимог щодо необхідності ліцензування або отримання дозволів для надання платної послуги - після отримання таких дозвільних документів.

Університет має право змінювати плату за навчання у порядку, передбаченому договором, не частіше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік.

Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг підлягає оприлюдненню у засобах масової інформації, на офіційних веб- сайтах, на інформаційних стендах і в будь-який інший спосіб.

9.5. Управління фінансами Університету.

В Університеті створюються:

1) загальний фонд на підготовку фахівців у межах державного (місцевого) замовлення, на проведення науково-дослідних робіт, на утримання навчального аудиторного та лабораторного фондів, науково-технічної бібліотеки, на проведення капітального будівництва, ремонту і утримання будівель і споруд, придбання технічних засобів і методичне забезпечення навчального процесу тощо;

2) спеціальний фонд, який формується за рахунок:

- коштів, одержаних за підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців, надання додаткових освітніх послуг згідно з укладеними договорами з юридичними і фізичними особами;

- доходів від здачі в оренду майна, приміщень і обладнання;

- надходжень за виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських, пошукових та інших робіт (послуг), виконаних Університетом на замовлення та за договорами з підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами;

- доходів від здійснення прав на об'єкти інтелектуальної власності;

- доходів від виробничої та господарської діяльності;

- коштів, отриманих від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);

- дотацій від органів влади;

- доходів від розміщення на депозитних вкладах тимчасово вільних власних коштів;

- валютних надходжень;

- безоплатних і благодійних внесків юридичних і фізичних осіб;

- інших доходів згідно із законодавством.

Залучені кошти спрямовуються на здійснення статутної діяльності Університету в порядку і на умовах, визначених законодавством і цим Статутом.

Університет самостійно визначає зміст і форми фінансових і господарських стосунків із структурними підрозділами, крім випадків, передбачених законами України й іншими нормативно-правовими актами.

Університет має право:

1) установлювати ціни за освітні й інші послуги, що здійснюються на договірній основі відповідно до законодавства;

2) встановлювати підвищені посадові оклади, стипендії й інші заохочувальні виплати у межах фонду заробітної плати за рахунок коштів, виділених з Державного бюджету, та власних коштів згідно із законодавством;

3) відповідно до законодавства:

- оплачувати відрядження, у тому числі й зарубіжні, стажування працівникам, докторантам, аспірантам і студентам Університету за рахунок коштів Університету відповідно до законодавства;

- оплачувати перебування в Університеті іноземних фахівців і студентів відповідно до укладених угод за рахунок коштів Університету відповідно до законодавства;

- установлювати надбавки і доплати в межах затвердженого фонду оплати праці відповідно до законодавства;

- преміювати працівників Університету в межах коштів фонду заробітної плати;

- у разі захворювання педагогічного чи науково-педагогічного працівника, яке унеможливлює виконання ним професійних обов'язків і обмежує перебування в колективі, або тимчасового переведення за цих чи інших обставин на іншу роботу чи проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, за ним зберігається попередній середній заробіток. У разі хвороби або каліцтва попередній середній заробіток виплачується до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.

Оплата праці в Університеті здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України й іншими нормативними актами з питань оплати праці, Законом України «Про освіту» за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, і договорами.

Форми і системи оплати праці, умови і показники преміювання працівників Університету, порядок установлення надбавок і доплат, а також порядок установлення і скасування підвищених посадових окладів, стипендій здійснюється відповідно до законодавства.

Х. Порядок звітності, контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності Університету

10.1. Звітність Університету.

Університет відповідно до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 215 «Про затвердження Положення про Державну казначейську службу України» та інших нормативно-правових актів складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності та подає їх до Міністерства, органів Державної казначейської служби України, Державної фіскальної служби України, Державного комітету статистики, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування тощо.

Університет самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський і фінансовий облік своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з установленими нормами, подає її в установленому порядку до органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності.

10.2. Нагляд (контроль) за дотриманням Університетом вимог законодавства у сфері фінансово-господарської діяльності.

Державний нагляд (контроль) за дотриманням Університетом вимог законодавства у сфері фінансово-господарської діяльності у межах своїх повноважень і у формах, що визначено законами України, здійснюють Міністерство, органи Державної казначейської служби України, Державної фіскальної служби України, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування тощо.

Громадський контроль за дотриманням Університетом вимог законодавства у сфері фінансово-господарської діяльності є правом суспільства і окремих громадян, у тому числі працівників Університету, осіб, які навчаються в Університеті, органів громадського і студентського самоврядування Університету, професійних спілок, організацій роботодавців і їхніх об'єднань, громадських організацій отримувати у встановленому законодавством порядку доступ до публічної інформації щодо розпорядження бюджетними коштами в Університеті та виконання делегованих прав і обов’язків від Міністерства Університетом і його посадовими особами, вносити пропозиції щодо поліпшення фінансового стану й результатів господарської діяльності Університету, а також зауваження, погоджувати в порядку, визначеному цим Статутом, прийняття відповідних рішень у сфері фінансово-господарської діяльності. Громадський контроль здійснюється громадськими об'єднаннями і окремими громадянами на принципах добросовісності, відкритості і прозорості.

Внутрішній контроль за дотриманням Університетом вимог законодавства у сфері фінансово-господарської діяльності у межах своїх повноважень здійснюють ректор Університету, його заступники (проректори), керівники відповідних структурних підрозділів Університету (бухгалтерія, планово- фінансовий, юридичний відділи, відділ кадрів тощо), вчена рада Університету, наглядова рада Університету. Головний бухгалтер Університету здійснює постійний контроль за додержанням порядку ведення бухгалтерського обліку. Аудит діяльності Університету здійснюється згідно із законодавством.

10.3. Ректор і головний бухгалтер Університету несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

ХІ. Міжнародне співробітництво Університету

11.1. Університет здійснює міжнародне співробітництво, укладає договори про співробітництво, встановлює прямі зв'язки з вищими навчальними закладами, науковими установами і підприємствами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства.

11.2. Зовнішньоекономічна діяльність Університету здійснюється відповідно до законодавства шляхом укладення договорів з іноземними юридичними та фізичними особами.

11.3. Основні напрями міжнародного співробітництва Університету:

1) участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного і міжуніверситетського обміну студентами, аспірантами, докторантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками;

2) проведення спільних наукових досліджень;

3) організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;

4) участь у міжнародних освітніх і наукових програмах;

5) спільна видавнича діяльність;

6) надання послуг, пов'язаних із здобуттям вищої та післядипломної освіти, іноземним громадянам в Україні;

7) створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними вищими навчальними закладами, науковими установами, організаціями;

8) відрядження за кордон педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників для педагогічної, науково-педагогічної та наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також договорів між Університетом та іноземними партнерами;

9) залучення педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників іноземних вищих навчальних закладів для участі в педагогічній, науково- педагогічній і науковій роботі в Університеті;

10) направлення осіб, які навчаються в Університеті, на навчання у закордонних вищих навчальних закладах;

11) сприяння академічній мобільності наукових, науково-педагогічних працівників і осіб, які навчаються.

Основні напрями зовнішньоекономічної діяльності Університету:

1) організація підготовки осіб з числа іноземних громадян до вступу в Університет і у вищі навчальні заклади України та осіб з числа громадян України до навчання за кордоном;

2) провадження освітньої діяльності, пов'язаної з навчанням іноземних студентів, а також підготовка наукових кадрів для іноземних держав;

3) організація навчання за кордоном;

4) виконання наукових досліджень і науково-технічних розробок.

Основні види зовнішньоекономічної діяльності Університету:

1) організація фахової підготовки і стажування студентів;

2) проведення освітньої діяльності, пов'язаної з навчанням іноземних студентів, а також підготовка наукових кадрів для іноземних держав;

3) проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт за замовленням іноземних юридичних і фізичних осіб;

4) створення спільних з іноземними партнерами підприємств, центрів, лабораторій, технопарків тощо.

Валютні та матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності Університету використовуються для забезпечення виконання його статутних завдань.

11.4. З метою реалізації своїх статутних завдань Університет має право:

1) самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства України на підставі договорів, укладених з іноземними юридичними та фізичними особами, мати власний валютний рахунок;

2) брати участь у діяльності міжнародних організацій, входити до складу міжнародних асоціацій, об'єднань, клубів тощо;

3) співпрацювати із зарубіжними партнерами за комплексними програмами, самостійно укладати міжнародні договори і контракти, створювати із зарубіжними партнерами спільні науково-дослідні лабораторії, навчальні та наукові центри тощо;

4) під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності самостійно визначати ціни на виконання робіт і надання послуг, укладати угоди і контракти;

5) залучати на договірних засадах майно і кошти нерезидентів, іноземний капітал українських та іноземних громадян;

6) отримувати спонсорські кошти, пожертви і кошти, передбачені заповітами юридичних і фізичних осіб України та інших країн.

11.5. Університет відповідає за своїми зобов'язаннями, які виникають під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності, у порядку, визначеному законодавством України.

Університет разом з Міністерством та іншими відомствами проводить роботу, пов'язану із встановленням еквівалентності атестатів і дипломів, міжнародним визнанням навчальних курсів, кваліфікацій і вчених ступенів і звань.

Якщо міжнародні угоди України встановлюють інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України, то Університет у своїй міжнародній діяльності керується правилами міжнародних угод.

Представництво Університету в міжнародних зв'язках і зовнішньоекономічній діяльності здійснює ректор або уповноважена ним особа.

XII. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту Університету

12.1. Зміни і доповнення до Статуту Університету погоджуються конференцією трудового колективу Університету за поданням вченої ради Університету та затверджуються Міністерством.

12.2. Зміни та доповнення до Статуту Університету оформляються шляхом викладення в новій редакції та затверджуються у тому ж порядку, що й сам Статут.

XIII. Порядок реорганізації та ліквідації Університету

13.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Університету здійснюються Кабінетом Міністрів України згідно із законодавством.

13.2. Ліквідація Університету проводиться ліквідаційною комісією, яка утворюється Міністерством. До складу ліквідаційної комісії входять представники Міністерства і Університету.

13.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Університетом. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Університету і подає його до Міністерства. Кредитори й інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Університетом на момент його ліквідації, повідомляються про ліквідацію Університету у письмовій формі.

13.4. Під час ліквідації і реорганізації Університету працівникам, що вивільняються та особам, що навчаються, гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України.

13.5. Університет уважають таким, що припинив свою діяльність, із дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

Предметні олімпіади у форматі НМТ